Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny d'Interactius, Disseny Audiovisual i Disseny per als Media

Codi de l'assignatura: 363491

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Marc Padró Ferrusola

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

— Coneixement dels idiomes vehiculars de l’assignatura.

— Lectura prèvia de la bibliografia bàsica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat d'usar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en diferents contextos i des d'una perspectiva crítica, creativa i innovadora. Comprensió de la relació entre la tecnologia i altres camps del saber humà.

   -

Capacitat creativa per generar solucions originals i trobar propostes alternatives. Capacitat per adaptar-se a noves situacions, als canvis ràpids i per entreveure i interpretar els factors conduents a canvis socioeconòmics.

   -

Motivació per a la recerca de la qualitat dels dissenys creats per un mateix i capacitat d'autoexigència i rigor en el treball personal. Capacitat per mantenir-se al dia de les normatives vigents que regulen la qualitat en productes i serveis, familiaritzar-s'hi i saber aplicar-les en el projecte de disseny i en la dinàmica de despatxos i d'agències prestadores de serveis de disseny.

   -

Capacitat per visualitzar i comunicar visualment la informació: domini de les tècniques d'exposició gràfica que serveixen perquè el públic comprengui l'abast i les característiques concretes d'un projecte de disseny, habilitat per presentar de manera comprensible i atractiva els resultats del treball propi, així com elements del disseny d'informació i infografia.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Reconèixer les línies de treball principals en el terreny dels serveis en xarxa i de la comunicació multimèdia interactiva.

 

— Conèixer les eines de comunicació, el treball col·laboratiu i la relació en xarxa disponibles actualment.

 

Referits a habilitats, destreses

— Dissenyar projectes de serveis en xarxa, i de comunicació interactiva cross media i multimèdia.

 

— Elaborar memòries, documents de producció i maquetes per a aquests projectes.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Interessar-se per la transformació de les formes de comunicació i de relació social dins el marc de la societat de la informació.

 

— Interessar-se per la relació entre tecnologia, societat i cultura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Les eines de comunicació, el treball col·laboratiu i la relació en xarxa

2. Els sistemes interactius multimèdia i cross media

3. El disseny de serveis en xarxa, multimèdia i cross media i els seus suports de comunicació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

S’analitzen tres projectes culturals en xarxa mitjançant fitxes. Es proposen millores dels casos analitzats, és a dir, un redisseny dels projectes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
Per superar l’assignatura és necessària l’assistència activa i puntual al 80 % de les classes.

Les activitats avaluables de manera continuada són els exercicis/projectes lliurats de manera puntual, l’assistència activa, l’actitud positiva i la bona predisposició a cursar l’assignatura.

 

Sistema de qualificació

El sistema de qualificació de l’assignatura el defineix cada professor en el programa, que es penja al Campus Virtual a l’inici de les classes.
 
 

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

La manca d’assistència a les classes de l’assignatura significa no superar-la.
 
 

Revisió

En la publicació de les qualificacions al Campus Virtual, el professor designa el dia i l’hora per revisar-les, amb un termini màxim de dos dies després. Aquest dia i hora són l’únic moment possible per revisar les notes.
 
 

Reavaluació

Els requisits per acollir-s’hi són els següents:

— Tenir una qualificació final inferior a 5 i superior a 4,5.

— Haver assistit activament i amb puntualitat al 80 % de les classes (que inclouen les no assistències justificades).

— Assistir el dia i l’hora assenyalats a la revisió de les qualificacions; en aquestes revisions s’indica què cal fer per superar l’assignatura.

— Haver fet la sol·licitud de reavaluació per escrit a la Secretaria d’Estudiants del centre.
 
 

Reclamacions

Contra la resolució anterior es pot interposar, si escau, una reclamació, establerta per l’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges, de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG).

 

Calendari d’avaluació del primer semestre (hi pot haver algun canvi segons el calendari oficial general del centre)

El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça: https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/calendari-academic

 

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

— Assistir a quatre tutories i dues sessions pràctiques.

— Presentar: un projecte infogràfic (20 % de la nota final del curs) i un projecte final (80 % de la nota final del curs). (Durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs.)

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Totes les activitats passen a la modalitat no presencial. S’imparteixen els continguts de l’assignatura i es duen a terme les sessions de seguiment de la feina dels alumnes mitjançant videoconferència, sense que això afecti els continguts impartits ni la metodologia de qualificació.