Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Grau

Codi de l'assignatura: 363817

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Roser Masip Boladeras

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 18

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 450

 

Activitats presencials i/o no presencials

120

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

40

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

80

Treball tutelat/dirigit

100

Aprenentatge autònom

230

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per emprar tant el pensament convergent com divergent en els processos d'observació, d'investigació, d'especulació, de visualització i d'actuació.

   -

Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.

   -

Capacitat per crear art i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art o intervencions artístiques.

   -

Capacitat per intervenir en un context social i cultural determinat.

   -

Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats per a les qualitats artístiques d'una obra d'art i l'habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Reconèixer els processos multidisciplinaris que s’han dut a terme en l’elaboració d’un projecte artístic determinat i saber aplicar-los quan es requereixi.

 

• Ser capaç de contextualitzar la producció artística pròpia respecte a altres discursos artístics.

 

• Ser capaç d’elaborar un projecte artístic.

 

• Ser capaç d’utilitzar l’heurística i l’especulació per concebre projectes, tàctiques i/o estratègies artístiques.

 

Referits a habilitats, destreses

• Ser capaç d’utilitzar idòniament els sistemes i mitjans de presentació.

 

• Ser capaç d’exposar visualment, oralment i per escrit —amb claredat— problemes i projectes artístics.

 

• Ser capaç de documentar el procés de creació.

 

• Saber utilitzar els instruments adequats per presentar el projecte artístic.

 

• Saber utilitzar els recursos necessaris per a la creació artística i per a la construcció de l’obra o la intervenció artística.

 

• Saber utilitzar els instruments adequats per comunicar i difondre projectes artístics.

 

• Saber utilitzar els instruments adequats per dur a terme, organitzar i gestionar projectes artístics.

 

• Saber utilitzar els instruments adequats per interrelacionar recursos professionals en el projecte artístic.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Ser capaç d’establir un compromís ètic en els projectes i treballs.

 

• Utilitzar més bé el pensament complex.

 

• Ser capaç de trobar fonts fiables i extreure’n la informació adequada per al treball propi.

 

• Ser capaç de preveure i planificar les diligències necessàries conduents a l’assoliment d’una producció artística.

 

• Saber utilitzar els recursos adequats per elaborar i integrar projectes artístics en contextos més amplis.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ideació

2. Recerca documental

3. Gestió de recursos

4. Producció i execució del projecte

5. Elaboració de la memòria del projecte

6. Defensa oral del projecte

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El TFG suposa una activitat transversal en la qual l’estudiant ha d’aplicar tot el que ha après al llarg dels estudis en les diverses assignatures (pràctiques, metodològiques, teòriques i de formació històrica). Aquest treball s’ha de resoldre amb una dinàmica i unes característiques equiparables a les de la professió i s’ha de poder valorar en termes professionals i culturals.

Estan previstes diverses modalitats de TFG, des de les tesines de grau, en què es defensa una investigació amb la metodologia adequada, fins a projectes de creació artística en qualsevol dels àmbits i formats.

El tutor orienta els estudiants dels quals és tutor sobre la conceptualització del projecte, la documentació a consultar, els complements formatius necessaris, els processos de treball a seguir, les tecnologies o mitjans a utilitzar i la manera de presentar-lo.

El treball final de grau el tutoritza un professor del grau de Belles Arts que és assignat per la comissió de coordinació del TFG de cada grup, a partir de la proposta de l’alumne i en consonància amb la temàtica de treball proposada.

Per desenvolupar el projecte, l’alumne ha de dur a terme un conjunt d’activitats que dirigeix el tutor.

• Activitats.

• Recerca documental.

• Taller experimental.

• Pràctiques de laboratori.

• Tutories individuals.

• Tutories col·lectives.

• Aprenentatge autònom.

Excepcionalment, i en cas que així ho exigeixi la situació sanitària de la pandèmia de la Covid-19, la metodologia del pla docent es veurà modificada i adaptada a la situació.

Tanmateix, els professors tutors adaptaran la seva tasca docent als mitjans en línia que es determinin, siguin els propis de la UB o mitjançant altres plataformes digitals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

L’avaluació comença amb el desenvolupament del projecte a través de les tutories individuals i de les revisions o presentacions col·lectives.
S’avaluen les competències de la titulació del grau de Belles Arts i es posa un èmfasi especial en la qualitat i l’interès del treball fet, el rigor intel·lectual i artístic que comporta, la bona presentació de la memòria i, finalment, la qualitat i l’adequació de l’exposició visual, audiovisual, oral o performativa del treball.

Valoració
La qualificació final de l’estudiant es pot calcular segons l’algorisme següent:

Qfinal alumne = 0.82?Q tribunal + 0.18?Qtutor

 

El professor tutor elabora un informe sobre la proposta del projecte, el seguiment i l’evolució del treball que ha de lliurar al tribunal.

El tribunal avaluador emetrà una qualificació sobre la memòria escrita (treball teòric i treball artístic o pràctic) i la presentació oral. Per a l’avaluació farà servir les rúbriques aprovades per la Comissió Acadèmica de la Facultat.

Per aquesta raó, es valorarà:

Tutor (18 %):

  1. Proposta del projecte, 10 % seguiment i evolució del treball 8 %.


Tribunal (82 %):
  1. Memòria escrita 55 %:


            — Treball teòric 27,5 %

            — Treball artístic o pràctic 27,5 %

       2. Exposició i defensa 27 %

Només poden presentar-se a l’avaluació del tribunal els estudiants que compleixin els requisits establerts per la normativa del TFG.

Qualsevol referència respecte al TFG es pot trobar a la normativa del TFG.

Presentació i defensa del TFG

L’estudiant ha de lliurar al seu tutor els exemplars de la memòria escrita, amb els annexos respectius, en les dates indicades en el calendari acadèmic de la Facultat. També ha d’adjuntar un document en format PDF.

La presentació oral del projecte és pública i es fa davant d’un tribunal. El temps màxim de presentació del TFG és de 15 minuts. El president o presidenta del tribunal garantirà que el temps màxim entre la presentació i les preguntes no superi els 25 minuts.

Per a més indicacions, consulteu la informació addicional que trobareu al Campus Virtual de l’assignatura.

Excepcionalment, i en cas que així ho exigeixi la situació sanitària de la pandèmia de la Covid-19, l’avaluació del TFG es veurà modificada i adaptada a la situació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

A causa de la diversitat potencial dels projectes i, consegüentment, de les fonts documentals a revisar, hem optat per facilitar la bibliografia d’ús de cada projecte directament a cada estudiant.

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

ADDENDA  CORRESPONENT A L’ASSIGNATURA TREBALL FINAL DE GRAU (TFG)
BLOCS TEMÀTICS

Els blocs temàtics de l’assignatura es mantenen.

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES

La descripció de les modalitats organitzatives a partir de les quals es configura la metodologia i les activitats de l’assignatura es manté igual, sempre que es pugui realitzar la docència de manera presencial.

També es preveuen altres escenaris, en cas que l’actual situació pandèmica de Covid-19 porti a haver d’adoptar un context d’aprenentatge mixt o virtual. La metodologia del pla docent excepcional es veurà modificada i adaptada. En el supòsit d’haver d’alternar docència presencial i virtual, els docents/tutors de cada alumne utilitzaran formes d’interacció i comunicació amb els seus estudiants que permetran realitzar les tutories de la manera més idònia segons cada projecte a desenvolupar. Així doncs, es preveu la possibilitat de realitzar tutories en línia (amb els mitjans propis de la UB) per consolidar les parts més teòriques del projecte i revisions finals, combinades amb tutories presencials que permetin una valoració més objectiva i directa de les parts de producció artística que ho requereixin.

Si el context actual epidemiològic permet únicament un desenvolupament virtual del TFG, tot i estar previstes diverses modalitats, en els treballs es potenciarà la creació artística des del vessant més projectual, en qualsevol àmbit.

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

Sempre que les circumstàncies epidemiològiques ho permetin, prevaldrà l’avaluació presencial en tots els seus aspectes.

Cal preveure, però, la possibilitat d’haver de realitzar el procés avaluatiu de manera virtual si l’evolució pandèmica fos desfavorable. En aquest cas, s’adaptarà la presentació de la memòria a un format digital. La presentació i defensa del TFG es farà davant del tribunal de manera sincrònica mitjançant la plataforma Blackboard Collaborate.

En el procediment d’avaluació virtual es modifica la Rúbrica de qualificació. S’eliminarà el nivell "Muntatge exposició" equivalent a un 11 % de la nota del tribunal. Aquest 11 % passarà a ser repartit en parts iguals entre els nivells "Claredat de la presentació" i "Coherència dels arguments presentats", que passaran cada un a tenir un 16,5 % de la nota.

S’especificaran exactament els detalls de les defenses en el moment que es pugui determinar si cal implantar aquesta modalitat virtual de presentació del TFG.