Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pallassos d'Hospital: Noves Eines per al Món Hospitalari

Codi de l'assignatura: 364385

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Santiago Ambrosio Viale

Departament: Departament de Ciències Clíniques

crèdits: 4

Programa únic: S

 

 

Equip docent

 

Coordinació

Dr. Xavier Ariza Cardenal
Dr. Santiago Ambrosio Viale

Professorat

Antonio Rodríguez Masegosa
Ángela Rosales Cabrera
Sergi Estebanell Pulido

 

 

Consideracions prèvies

 

Prerequisits per cursar l’assignatura: estar matriculat a o haver aprovat l’assignatura de Semiologia de 3r de Medicina.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 100

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoria

Presencial

 

4

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

36

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

Es tracta d’un curs eminentment presencial. S’ofereix aquest curs 2020-2021 si al segon semestre s’ha normalitzat la docència presencial. En cas contrari se n’haurà de reconsiderar la impartició.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Coneixement d'una llengua estrangera.

   -

Comunicació oral i escrita en la llengua nadiua.

   -

Resolució de problemes.

   -

Coneixement d'informàtica relatiu a l'àmbit d'estudi.

   -

Capacitat d'organització i de planificació.

   -

Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

   -

Presa de decisions.

   -

Fer una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics o informes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Incloure tècniques artístiques en l’aprenentatge dels professionals sanitaris que a la llarga permetin humanitzar la salut.
— Adquirir eines per facilitar la comunicació entre el professional i el pacient.
— Trencar l’estereotip del pacient entenent que la malaltia és una circumstància puntual en la persona.
— Generar un espai de diàleg entre els futurs professionals sanitaris.
— Empatitzar amb els altres rols sanitaris en diferents circumstàncies de la vida hospitalària.
— Connectar amb la pròpia persona més enllà del estereotips que suposen el càrrecs que ocupen.
— Treballar la consciència d’equip.

 

Referits a habilitats, destreses

— Treballar amb els futurs facultatius perquè comprenguin la competència de comunicació amb el malalt des del punt de vista de la «positivitat» davant la vida i de l’humor entès no com a teràpia sinó com a vivència del dia a dia. En altres paraules, fer front a una millora de la salut entesa com l’estat de complet benestar físic, mental i social (OMS, 1946).
— Dotar-se com a futurs metges d’eines que tinguin a veure amb l’expressió verbal, gestual i corporal.
— Incloure en la formació acadèmica una assignatura innovadora que complementi la gestió de les emocions i la seva formació integral.
— Dotar-se d’un ventall d’eines artístiques per aproximar-se i comunicar-se d’una altra manera amb els pacients, des d’altres llenguatges.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Fer una transformació interna per comprendre i interioritzar la diferència de concepte entre persona malalta en front de pacient.
— A partir d’aquesta transformació personal, aconseguir transformar la comunicació i el tracte dels professionals medicosanitaris amb la persona malalta.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Presentació de l’entitat i recull de demandes dels participants

2. Activitats d’escolta i consciència física

3. Activitats de relació amb el medi hospitalari

4. Activitats de relació amb l’altre i comunicació no verbal

5. Treball de clown: vivència i emoció

6. Treball de teatre social: apoderament i resolució de conflictes

7. Joc de rol (role-playing) en situacions concretes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La proposta realitzada des de Pallapupas passa per provocar una reflexió sobre les conductes i els valors propis de cada persona, amb la intenció de desenvolupar el potencial humà de cada individu de manera que li permeti transformar, humanitzar la seva professió. El contingut de les sessions s’adapta a les necessitats plantejades formalment pel grup des de la primera sessió i a aquelles que, tot i que el grup no verbalitza, el formador detecta en el decurs de la formació. Es tenen en compte les expectatives dels estudiants per arribar a un objectiu comú.

Es compta per a la realització d’aquest curs amb professionals de Pallapupas, una ONG que treballa als hospitals i centres sociosanitaris de Catalunya des de l’any 2000 per tal de millorar la qualitat de vida dels infants, joves i avis malalts ingressats. La tasca de Pallapupas humanitza la salut i s’incorpora en els hospitals com a distintiu de qualitat i professionalitat. Durant els darrers cursos, els professionals de Pallapupas han impartit al Campus Bellvitge de la UB l’activitat Noves eines per la intervenció hospitalària. Aquest crèdit va començar amb el nom Fer riure el malalt, però a mesura que es va anar avançant va evolucionar també en el nom i avui dia es diu Noves eines per a la intervenció hospitalària. Es fan 10 sessions presencials de 4 h cadascuna a l’aulari de Bellvitge. A part d’això, els alumnes han de fer un treball propi a la manera d’una representació que han de fer al final de l’assignatura i una reflexió escrita que s’ha de vehicular a partir d’un diari de seguiment on es confronti la part de desenvolupament personal i l’aplicació a la seva futura realitat professional.

Aplicació de les sessions

Les sessions estan dividides de la manera següent:

Escalfament. Aquesta primera part consta de jocs i exercicis, normalment força dinàmics, en què bàsicament es treballa l’escalfament físic, l’activació dels cinc sentits, la concentració i la consciència de grup per tal d’activar els participants i situar-los en un estat d’escolta i disponibilitat per a la resta de l’activitat. L’escalfament també serveix per detectar quin és l’estat del grup aquell dia i fer canvis, si es creu convenient, de cara al desenvolupament de la part central de l’activitat.

Part central. En aquesta part s’entra ja a desenvolupar la tècnica que s’hagi programat per a aquella sessió. Les tècniques que es desenvolupen en aquesta part són clown, teatre de l’oprimit (teatre imatge, teatre fòrum), etc. A partir de les inquietuds i dels conflictes habituals de la professió, que els mateixos alumnes han identificat, s’arriba a la teatralització per poder treballar in situ i jugar amb la realitat a la manera de mirall per poder entendre-la i modificar-la. Tots els participants passen per aquest treball; després de cada improvisació es fa una retroalimentació sobre el que ha passat durant l’experiència.

Tancament. A la part final de l’activitat l’objectiu és tancar l’activitat i per tant acabar-la amb algun tipus de joc o exercici que faci prendre consciència progressivament al grup del final de l’activitat, al mateix temps que és un reconeixement i per tant un reforç positiu a la implicació dels participants.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Procediment

L’avaluació és continuada i es fa amb la participació de l’alumnat.

— Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació són qualitatius i transversals, és a dir, es basen en les reflexions i les intervencions de les propostes fetes a les sessions i en el grau d’aprofitament de les eines donades en sessions pràctiques i recollides en el diari de seguiment que s’han d’entregar al final de l’assignatura.

Es té en compte l’assistència i el seguiment de les activitats proposades durant la formació. La participació i el grau d’implicació també són considerats pels formadors. Finalment es fa un claustre entre els professionals de Pallapupas que imparteixen l’assignatura amb el fi de considerar la participació de l’alumnat i la seva progressió en els diferents temes treballats.

— Criteris de qualificació final

Assistència i participació a classes i a les pràctiques i competències transversals: 40 %, diari de seguiment: 20 %, treball en forma de teatralització: 20 %.

— Sistema de puntuació i ponderació

Criteris i puntuació de la qualificació final: aprovat: > 50 %, notable > 70 %, excel·lent > 85 %