Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teories de la Interpretació: Mnemòsine i les Arts

Codi de l'assignatura: 364590

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Teresa Montserrat Sala Garcia

Departament: Departament d'Història de l'Art

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

Donada la situació d’alerta sanitària per la covid-19, l’assignatura té prevista una docència telemàtica. Això no és obstacle perquè si els esdeveniments ho fan possible, es plantegi de fer alguna trobada presencial en algun espai de la Facultat.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat de familiaritzar-se amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.

   -

Comprensió crítica dels discursos moderns i contemporanis de l'art.

   -

Coneixement del pensament dels artistes mitjançant les obres i els textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb la mateixa obra.

   -

Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Adquirir el vocabulari específic relatiu al contingut de la matèria, comprendre’l i fer-lo servir.

• Identificar els aspectes fonamentals de les teories de la interpretació en el terreny de les arts, entendre’ls i relacionar-los.

• Identificar i entendre les relacions entre l’actualitat i el passat.

• Sensibilitzar-se i ser capaç de traçar les relacions entre les arts, la literatura i el pensament a partir d’un enfocament d’història cultural de la diversitat.

 

Referits a habilitats, destreses

• Saber discriminar la informació i identificar els referents.

• Ser capaç de planificar el temps i d’emprar els recursos.

• Saber coordinar el treball individual amb el treball col·lectiu.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Participar en el diàleg a l’aula.

• Exercir l’autocrítica i valorar les accions de cooperació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Mnemòsine i les arts: mite, història i memòria

*  A manera d’introducció: la interpretació (hermenèutica)

1. El lloc de la memòria

2. Mite i logos

3. Estudis culturals i visuals

 

2. El passat en el present

*  1. Interpretacions: de l’"Atles Mnemòsine" d’Aby Warburg al "Llibre dels passatges" de Walter Benjamin en diàleg amb Didi-Huberman

2. El passat explica el present: les modes i el fenomen del revival

3. Artistes visionaris versus visions del futur

4. Memòria de la història (la ruïna, els no-llocs)

5. La memòria del poder. Els monuments

 

3. Les fonts i els discursos de la memòria en les arts, la literatura i el pensament

*  Estudi i anàlisi de casos

1. Dones i creació

2. La imatge en moviment (monogràfic Tarkovski, "Esculpir en el tiempo")

4. El cos i la ciutat

*  Treball de seminari/debat a classe

1. L’experiència del cos a la ciutat (des de la sociologia/Richard Sennett)

2. Presentacions conjuntes/assajos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura consisteix en sessions en què el professorat introdueix alguns dels continguts temàtics i els desenvolupa conjuntament amb les lectures dels estudiants. Es duran a terme debats oberts a la participació, de vegades amb algun convidat que pugui aportar noves mirades interpretatives. També s’organitzarà un seminari monogràfic sobre un dels temes de recerca interpretativa.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris de qualificació i avaluació
L’avaluació de l’assignatura és continuada, a partir de les sessions d’aprenentatge desenvolupades. Es planteja de manera alternativa o bé en forma de projecte, que s’ha de presentar per escrit, com a assaig crític o prova escrita. També es valora la presentació a classe.

Sistema de qualificació

La valoració de l’assaig o projecte es reparteix entre un 50 % per al treball escrit, un 25 % per a la presentació a classe i un 25 % per als exercicis escrits, si escau.

Qualificació

Les qualificacions es publiquen al Campus Virtual.

Després de la publicació de les qualificacions finals i de la revisió, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,0 i 4,9 poden sol·licitar al professorat del seu grup un procés de reavaluació en el qual se’ls donin les pautes necessàries per aprovar l’assignatura.

 

Reclamacions

L’article 22 de la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (aprovada el 8 de maig de 2012 per la CACG) preveu que en cas de disconformitat amb la qualificació final es pot interposar una reclamació. Aquesta reclamació la resol un tribunal, en què no figura el professor i que està format per professorat de l’assignatura, que revisa els treballs i l’assistència de l’estudiant, i n’emet la valoració, que és definitiva, sense que hi hagi cap altre organisme que pugui revocar-la. Aquest procés té un temps límit de cinc dies després del període de reavaluació corresponent. No hi ha cap altre termini.


Procés d’avaluació

Està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça www.ub.edu/bellesarts/bbaa/calendari.htm.
 

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única sol·licitant-ho al professorat, sempre que ho faci durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir els requisits següents:

 — Assistir a com a mínim a una tutoria.

 — Fer un examen escrit.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ARGAN, G.C. Historia del arte como historia de la ciudad, Barcelona, Laia, 1984.

Catàleg UB  Enllaç

BARTHES, R. La cámara lúcida: nota sobre la fotografía. Barcelona: Paidós, 1995.

Catàleg UB  Enllaç

BENJAMIN, W., Libro de los pasajes, Madrid, Akal, 2005.

Catàleg UB  Enllaç

BURKE, P. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, 2001.

Catàleg UB  Enllaç

BRYSON, N. Visión y pintura: la lógica de la mirada. Madrid: Alianza, 1991.

Catàleg UB  Enllaç

COWLING, E., MUNDY, J. On classic ground: Picasso, Léger, de Chirico and the nez classicism 1910-1930. London: Tate Gallery, 1990.

Catàleg UB  Enllaç

DÉBRAY, R. Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente. Barcelona: Paidós, 1994.

Catàleg UB  Enllaç

FOUCAULT, M. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. Madrid: S. XXI, 2009.

Catàleg UB  Enllaç

GINZBURG, C. Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia. Barcelona: Gedisa, 1994.

Catàleg UB  Enllaç

HASKELL, F. La historia y sus imágenes. El arte y la interpretación del pasado. Madrid: Alianza, 1999.

Catàleg UB  Enllaç

O’DONNELL, J. Avatares de la palabra. Del papiro al ciberespacio. Barcelona: Paidós, 2000.

Catàleg UB  Enllaç

PRAZ, M. Mnemosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales. Madrid: Taurus, 2007.

Catàleg UB  Enllaç

SENNET, R. Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid: Alianza, 1994.

Catàleg UB  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

L’adaptació a la modalitat en línia requereix una metodologia més activa per captar, centrar i mantenir l’atenció del mòdul de dues hores de les classes teòriques. Així, es realitzarà una docència en dues parts que prevegi en primera instància el plantejament temàtic per passar a provocar moments de cocreació, socialitzant el coneixement i invitant al debat.

Les tutories es realitzaran de manera telemàtica, individualment o en grup, per tal de fer un seguiment de l’assaig a realitzar per a l’avaluació continuada, i també la presentació oral, síntesi dels continguts elaborats. 

En el cas de l’avaluació única, es farà una prova en línia, escrita, de reflexió (comentari de text en relació amb imatges relacionades amb el programa de l’assignatura). 

I pel que fa a la reavaluació, es considerarà cada cas de manera individual, tant pel que fa a la realització d’un assaig com d’una prova escrita.