Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Iconologia

Codi de l'assignatura: 364592

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Anna Nualart Torroja

Departament: Departament d'Arts i Conservaciˇ-Restauraciˇ

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

36

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

39

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalÓ, castellÓ i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciˇ).

   -

Capacitat per reconŔixer les qualitats estŔtiques, culturals, documentals, hist˛riques i socials dels bÚns culturals i de la seva evoluciˇ al llarg del temps.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Reconèixer els valors intrínsecs dels béns culturals, aportats pel coneixement de ciències auxiliars a la conservació

 

Referits a habilitats, destreses

— Dur a terme un examen correcte d’obres patrimonials tenint en compte les seves qualitats iconogràfiques i iconològiques.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Teoria sobre la iconologia

*  a. Introducció
b. Iconografia vs. iconologia. El mètode iconològic
c. Terminologia
d. Mecanismes de creació, transformació i transmissió de les imatges. Fonts de la iconografia
e. La funció de la imatge. Narrativitat, litúrgia, simbolisme, estètica
f. La relació de les imatges amb el seu context i amb altres imatges. Els programes iconogràfics

2. Iconografia i religiˇ I: Iconografia mitol˛gica

*  a. Els déus mitològics

b. Els herois mitològics

3. Iconografia i religiˇ II: Iconografia cristiana

*  a. Temes bíblics-Antic Testament

b. Temes bíblics-Nou Testament

c. Temes hagiogràfics

d. Representació de la divinitat i de la Mare de Déu

4. La iconografia d’altres preocupacions de l’Ússer humÓ

*  a. La imatge del poder

b. La mort

c. Imatge i manipulació. Temes morals, faules i models de comportament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats d’aprenentatge estan basades en classes teòriques magistrals, a més de sessions teoricopràctiques en les quals es treballarà en equips sobre diversos temes iconogràfics proposats pel professor. Els alumnes realitzaran treballs en equip que hauran d’exposar a classe. En l’enfocament docent també s’inclouran competicions individuals, per equips, jocs, preguntes amb enigmes a resoldre, tests, etc. Totes aquestes activitats estan destinades a:

 • Conèixer les principals fonts de la iconologia de la cultura occidental.
 • Conèixer els mecanismes de creació i transformació.
 • Conèixer els principals temes iconogràfics representats a Occident.
 • Familiarització amb la bibliografia sobre el tema.
 • Aprofundir alguns aspectes metodològics per estudiar la iconografia.
 • Millorar actituds per aplicar els coneixements adquirits sobre iconografia a la interpretació de l’obra d’art, definint els elements significatius de la imatge i determinant la seva contextualització cronològica.
 • Desenvolupar capacitats com el treball en equip i l’exposició d’idees.


En cas de situació de confinament per Covid-19 està previst continuar la docència no presencial tant per desenvolupar la part teòrica de l’assignatura (classes en línia) com la pràctica (pautes en línia i exercicis i treballs que els estudiants podran fer des de casa de forma tutoritzada).

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada es durà a terme a partir de les activitats següents:

 • Dos exàmens parcials sobre continguts del programa (30 % + 30 %)
 • Treball en equip final (25 %)
 • Participació a classe i al Campus Virtual (fòrum) (15 %) (es podrà tenir en compte, depenent de les circumstàncies, l’assistència a classe).


Cal tenir en compte que els exercicis, treballs o exàmens no presentats en el seu moment tenen una nota igual a zero.

La còpia/plagi en qualsevol activitat avaluable comporta la qualificació de 0 en la qualificació final de l’assignatura.

Reavaluació

Per als estudiants que hagin suspès hi ha un procés de reavaluació. Les condicions per optar a la reavaluació són les següents:
 • Haver suspès l’activitat a reavaluar amb una nota compresa entre el 4 i el 4,9.
 • Enviar al professor o professora la sol·licitud de reavaluació per correu electrònic des del Campus Virtual de l’assignatura.


El procés de reavaluació es fa efectiu durant el període comprès entre la publicació de les qualificacions i el tancament d’actes, i d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell d’Estudis.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumne podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període fixat en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única hauran de complir els requisits següents:

1. Assistir a les tutories pautades pel professor o professora.

2. Presentar els treballs finals (25 %).

3. Fer un examen final del temari de l’assignatura el dia i l’hora que indicarà el tutor o tutora (75 %).

Cal tenir en compte que els exercicis, treballs o exàmens no presentats en el seu moment tenen una nota igual a zero.

La còpia/plagi en qualsevol activitat avaluable comporta la qualificació de 0 en la qualificació final de l’assignatura.

Reavaluació

Les condicions i procés de reavaluació són els mateixos que en l’avaluació única.