Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Repositoris i Biblioteques Digitals

Codi de l'assignatura: 365918

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Cristobal Urbano Salido

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

32

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

15

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat les assignatures del primer semestre del segon curs Representació de la Informació: Metadades, i Fonts d’Informació.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat per adquirir, actualitzar i aplicar coneixements sobre les tecnologies de la informació i la comunicació en els diferents entorns professionals.

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat per identificar les fonts i recursos més adequats per resoldre problemes i necessitats d'informació.

   -

Capacitat per analitzar l'entorn de les unitats i serveis d'informació i les necessitats dels usuaris a partir de resultats d'estudis d'usuaris

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer el context social i cultural en què es desenvolupen els projectes de repositoris, arxius i biblioteques digitals.

 

Conèixer els tipus i les funcions dels repositoris, arxius i biblioteques digitals i els projectes més rellevants del nostre entorn.

 

Comprendre la importància dels repositoris, arxius i biblioteques digitals per accedir, preservar i difondre la documentació.

 

Referits a habilitats, destreses

Establir i aplicar graelles d’anàlisi i avaluació en funció de les característiques tècniques i funcionals dels diversos tipus de repositoris, arxius i biblioteques digitals.

 

Caracteritzar els usos dels repositoris, arxius i biblioteques digitals en situacions de cerca d’informació i avaluar-ne el rendiment en el marc dels serveis de referència d’unitats d’informació.

 

Referits a actituds, valors i normes

Ser conscient de la necessitat i l’interès de la col·laboració professional per crear projectes.

 

Posar en context la importància que els temes legals tenen en la digitalització i/o difusió de continguts digitals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Repositoris, arxius i biblioteques digitals en el marc de la transformació digital de les unitats i serveis d’informació

1.1. Abast i definició: de les unitats d’informació amb continguts digitals a l’establiment de repositoris, arxius i biblioteques digitals amb personalitat pròpia

1.2. Orígens i història. Antecedents no digitals i primers projectes digitals pre- i post-Internet

1.3. Tendències actuals i de futur: convergència digital de l’àmbit GLAM (galleries, libraries, archives, and museums), humanitats digitals, accés obert i ciència oberta

1.4. Control bibliogràfic i recursos d’informació sobre repositoris, arxius i biblioteques digitals

2. Tipologia

2.1. Segons els promotors: organitzacions/institucions, unitats GLAM, editors/agregadors comercials, consorcis i plataformes cooperatives

2.2. Segons el perfil dels continguts: institucionals, fons i col·leccions d’unitats GLAM, especialitzats temàticament o tipològica

2.3. Segons la naturalesa dels fons o les col·leccions: continguts digitalitzats vs. continguts digitals nadius; continguts textuals vs. no textuals (dades, imatges, àudio, vídeo o multimèdia)

2.4. Segons l’abast geogràfic i cultural: local, nacional, internacional

3. Funcions

3.1. Preservació i conservació de la documentació

3.2. Difusió de la documentació

3.3. Projecció i posicionament d’organismes i institucions

3.4. Suport a la recerca: tractament i explotació digital de dades, de textos (TDM, Text Data Mining) i d’altres objectes digitals

4. Característiques tècniques

4.1. Estàndards

4.2. Programari. Funcionalitats back office i front office

4.3. Organització i recuperació de la informació

4.4. Interfície d’usuari: navegació, visualització i exportació d’informació

4.5. Interoperabilitat

4.6. Posicionament web (SEO)

5. Anàlisis de projectes: estudi de necessitats, planificació, gestió i avaluació

5.1. Model de servei/negoci

5.2. Públics diana

5.3. Gestió de polítiques i d’operacions: processos tècnics, promoció del servei i atenció als usuaris, recursos humans i aspectes legals

5.4. Polítiques de desenvolupament dels fons i les col·leccions

5.5. Anàlisi de l’ús i els usuaris. Analítica web aplicada a repositoris, arxius i biblioteques digitals

5.6. Avaluació i retiment de comptes en funció del context institucional, interinstitucional o comercial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta metodologia no s’aplica als alumnes matriculats en la modalitat semipresencial de l’assignatura.

La metodologia d’ensenyament i aprenentatge consisteix en la combinació de classes magistrals, exercicis fets a l’aula (individuals o en grup), treball a l’aula d’informàtica, resolució de problemes i estudi de casos. Aquestes activitats es complementen amb la lectura d’articles d’interès i amb l’elaboració de treballs dirigits tutorats pel professor.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es basa en les activitats següents:

  • Una prova escrita, que es fa al final del semestre (40 % de la nota final).
  • Tres exercicis pràctics que es fan al llarg del semestre de forma individual (60 %).


L’assignatura se supera amb un 5 en la nota final ponderada. Per poder fer mitjana amb el conjunt d’elements d’avaluació cal treure, com a mínim, un 4 en la prova escrita. Els exercicis pràctics no lliurats en el temps i la forma establerts es qualifiquen amb 0 punts. L’estudiant que no obtingui una qualificació final de l’assignatura igual o superior a 5 pot optar a la reavaluació, que consisteix en una prova escrita i el lliurament dels altres elements d’avaluació en les condicions que especifiqui la normativa de la Facultat.

 

Avaluació única

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a la secretaria del centre durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació, si és posterior a l’inici del semestre.

L’avaluació única consisteix en un treball de curs individual (40 % de la nota final) —que requereix, com a mínim, una tutoria amb el professor— i una prova escrita final (60 %). El lliurament del treball es fa el mateix dia de la prova escrita (fixada al calendari d’exàmens). Per superar l’assignatura, cal obtenir una qualificació mínima de 5 en la prova escrita i un 5 en la mitjana global.

Són objecte de reavaluació la prova escrita i el treball. La reavaluació consisteix en una nova prova escrita i en la reelaboració del treball segons correspongui en les condicions que especifiqui la normativa de la Facultat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Baker, David; Evans, Wendy. A handbook of digital library economics: operations, collections and services. Oxford: Chandos Publishing, 2013. ISBN 9781843346203.

  Versió en línia disponible per a usuaris registrats a la UB dins el portal Science Direct: https://www-sciencedirect-com.sire.ub.edu/book/9781843346203/

Bantin, Philip C. (ed.). Building trustworthy digital repositories: theory and implementation. Lanham: Rowman & Littlefield, 2016. ISBN 9781442263796.

Buehler, Marianne A. Demystifying the institutional repository for success. Oxford : Chandos, 2013. ISBN 9781843346739.

  Versió en línia disponible per a usuaris registrats a la UB dins el portal Science Direct: https://www-sciencedirect-com.sire.ub.edu/book/9781843346739/

Callicott, Burton B.; Scherer, David; Wesolek, Andrew (eds.). Making institutional repositories work. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2016. ISBN 9781612494227.

  Versió en línia disponible en obert a OApen (http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/31579) i a Project MUSE (https://muse.jhu.edu/book/43244)

Calzada Prado, Francisco Javier. Repositorios, bibliotecas digitales y CRAI: los objetos de aprendizaje en la educación superior. Buenos Aires: Alfagrama, 2010. ISBN 9789871305575.

Dobreva, Milena; O’Dwyer, Andy; Feliciati, Pierluigi (eds.). User studies for digital library development. London: Facet, 2012. ISBN 9781856049269 (PDF).

  Versió en línia disponible al CRAI UB: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2347943?lang=cat

Equihua, Saúl M. Biblioteca digital: conceptos, recursos y estándares. Buenos Aires: Alfagrama, 2007. ISBN 9789871305230.

Jeanneney, Jean-Noël. Google desafía a Europa: el mito del conocimiento universal. València : Universitat de València, 2007. ISBN 9788437068626.

Kresh, Diane (ed.). The Whole digital library handbook. Chicago: American Library Association, 2007. ISBN 9780838909263.

Méndez Rodríguez, Eva Ma. Metadatos y recuperación de información: estándares, problemas y aplicabilidad en bibliotecas digitales. Gijón: Trea, 2002. ISBN 84-9704-055-4.

  Llibre basat en la tesi doctoral de l’autora disponible en línia en el repositori de la UC3M: https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/26863

Purcell, Aaron D. Digital library programs for libraries and archives: developing, managing, and sustaining unique digital collections. Chicago: Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association, 2016. ISBN 9780838914502 (paper); 9780838914571 (PDF); 9780838914588 (ePub); 9780838914595 (Kindle).

Sabharwal, Arjun. Digital curation in the digital humanities: preserving and promoting archival and special collections. Amsterdam: Chandos Publishing, 2015. ISBN 9781780630816 (PDF)

  Versió en línia disponible per a usuaris registrats de la UB dins el portal ProQuest Ebook Central: http://ebookcentral.proquest.com/lib/ub-ebooks/detail.action?docID=2028120

Weiss, Andrew. Using massive digital libraries: a LITA guide. Chicago: ALA TechSource, 2014. ISBN 9780838912355 (paper); 9780838919736 (PDF); 9780838919743 (ePub); 9780838996249 (Kindle).