Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Transferències i Desplaçaments en la Construcció de Sentit

Codi de l'assignatura: 568234

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Marta Negre Buso

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

43

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

35

Treball tutelat/dirigit

32

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

-Bàsiques i generals: 

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o pocs coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi. 

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 

CG0 - Parlar bé amb públic.

-Específiques: 

CE6 - Utilitzar la forma i el mode de producció del projecte artístic en condicions professionals.

     

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

Es tracta que els alumnes situïn canvis fonamentals que s’han produït en la concepció de l’obra artística, que el familiaritzin amb els discursos artístics contemporanis que s’han donat a l’àmbit internacional.

Tot plegat amb l’objectiu de: contextualitzar les seves ideacions, així com adequar els mitjans utilitzats a les necessitats del discurs personal, que li permetin iniciar un projecte creatiu pertinent.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Metapolítiques de la forma rebel en les arts intermedia

*  -Formes de responsabilitat social i refundacional d’allò polític en art. Biografies del social.
-De les pràctiques de provocació dialèctica a la producció d’indeterminació.
-De l’obra autònoma a l’obra heterònoma.

2. Cartografies combatives

*  Reescriure la noció de mapa: cartografies combatives que desactiven la representació i el diagrama del món.
-Formes de desvelació dels emmascaraments en la concepció de "lloc".
-Interpel·lació de les falsedats en les traduccions no objectives de l’espai geogràfic i les seves estratègies de poder, autoritat i visió del món. 

3. Reconfiguració narrativa del món. El valor del residu

*  -Reflexió i reorientació en les relacions entre llenguatge i imatge
-El valor dels intersticis i la disincronia en la reconfiguració narrativa
-Revisions fílmiques com a crítica a la concepció maquinista de la producció d’imatges
-Imatges del passat / imatges de present
-Moviments històrics, culturals i polítics subjacents en les imatges

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Classes magistrals: sessions teòriques a on s’estudiaran importants canvis en l’evolució de la construcció de sentir que ha desenvolupat l’art contemporani (en el seu desplegament intermèdia) en els últims seixanta anys.

- Classes teòric-pràctiques: a partir de l’elaboració de projecte, es farà un ensenyament actiu que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: concepció, planificació i desenvolupament d’un treball de creació, amb relació als paràmetres estudiats.

- Taller experimental: l’avaluació del projecte es realitzarà a partir del seguiment de les realitzacions creatives dins del taller experimental.

Les activitats es realitzaran de manera presencial o telemàtica, depenent de la situació sanitària, derivada de la pandèmia de la Covid-19, en el moment de realitzar l’assignatura.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificat en els següents punts: El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del campus virtual.

En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB. Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al campus virtual):

· Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.

· Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.

· Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els processos, eines i tècniques al treball des de casa).

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació serà continuada durant tot el semestre. 

Es tindrà en compte l’evolució del treball artístic de cada estudiant en relació amb:

-La seva capacitat per integrar els coneixements teòrics adquirits en les classes magistrals.

-Per formular argumentacions que defineixin el seu camp d’experimentació. 

-Es necessiten evidències d’haver demostrat la capacitat d’anàlisis respecte a l’obra dels alumnes restants.

Els treballs es presentaran de manera presencial o de manera telemàtica. El seguiment del curs també es podrà realitzar de les dues modalitats, depenent de la situació sanitària, derivada de la pandèmia de la Covid-19, en el moment de realitzar l’assignatura.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, evidències i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al Consell del Màster (a través del coordinador) i expressant les raons que la motiven, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Màster i d’acord amb el procediment establert.

Qualsevol resolució positiva del Consell implicarà que l’estudiant ha de complir amb els requisits següents:

-       Assistir presencialment a 4 sessions de tutories.

-       Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

-       Fer una defensa oral del treball tutelat davant el responsable de l’assignatura i el coordinador del Màster. 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts: El màster valorarà la quantitat d’assistència mínima de tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una evidència d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses evidències en un únic acte d’avaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGAMBEN, G. El hombre sin contenido. Ed. Cátedra, Barcelona, 2005.

ARDENNE, P. Un art contextuel. Flammarion, Paris, 2004.

BENJAMIN, W. Ensayos estéticos y literarios, Abadia Ed, Madrid, 2009

BIRNBAUM, D. Chronology. Sternberg Press, Berlin, 2007.

BOURRIAUD, N. Postproduction. Les Presses du réel. Paris, .2003.

CERTEAU, M. de. La invención de lo cotidiano. Univ. Iberoamericana, México, 1999.

CORTES y G. J.M. Cartografías disidentes. Seacex,  Ministerio de Cultura, Madrid, 2008.

CHEVRIER, J – F.L’any 1967. L’objecte d’art i la cosa pública. Fd. Tàpies, Barcelona, 1997

CHKLOVSKY, V. L’art comme procédé, Éditions Allia, Paris, 2008.

DE DIEGO, E. Contra el mapa. Ed.Siruela, Madrid, 2008

DELEUZE, G. Diferencia y Repetición. (A. Cardín, trad.).Madrid. Júcar.  1988.

FOSTER, H. El retorno de lo Real. AKAL. Arte Contemporáneo, Madrid, 2001.

FOUCAULT, M. Las palabras y las cosas. Siglo XXI Ed. Madrid, 2002

GIANETTI, Cl. Ed. AAVV. La razón caprichosa del siglo XXI . Col. G. Digital, 2006.      

PEREC, G. Espèces d´espaces. Ed. Galilée, Paris, 2000.

RANCIERE, J. Sobre políticas estéticas. MACBA i UAB, 2005.

ZIZEK,S. Arte, Ideología y Capitalismo. Círculo Bellas Artes, Madrid, 2008