Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Extensions del Pensament Escult˛ric

Codi de l'assignatura: 568249

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Alberto Valera Garcia

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

43

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

4

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

35

Treball tutelat/dirigit

32

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Básicas y Generales:

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

 CG0 - Hablar bien en público. 

 
-Especificas:

CE2 - Usar los conceptos y  las definiciones adecuadas a la producción artística que se realiza, que se integren en discursos ya abiertos a  debate, y que, por tanto,   acoten el proyecto artístico con bases rigurosas.

CE6 - Utilizar la forma y el modo de producción del proyecto artístico en condiciones profesionales.

CE10 - Interactuar adecuadamente los conceptos manejados en el proyecto artístico y el uso de las técnicas y tecnologías.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements
- Conèixer i situar l’activitat creativa pròpia en l’àmbit del pensament gràfic en l’art.

- Conèixer i comprendre les relacions, extensions i interaccions del pensament gràfic, en el marc dels processos, produccions i contexts de les pràctiques artístiques.

- Conèixer i comprendre els processos d’ideació i construcció dels discursos visuals.

- Conèixer i estimular el desenvolupament de solucions creadores.

- Potenciar les capacitats i el coneixement crític de les idees i conceptes

- Promoure l’aprenentatge reflexiu mitjançant estratègies de solució de problemes d’informació i comunicació.

 

Referits a habilitats, destreses

- Habilitat per desenvolupar estratègies processuals i projectuals en relació a idees i conceptes en els diferents contexts d’aplicació

- Habilitat per a escollir i aplicar les tècniques i mètodes apropiats al projecte, així com d’altres més experimentals.

- Capacitat d’anàlisi crítica, argumentació, avaluació i síntesi.

- Capacitat d’implementar tasques en situacions complexes i imprevisibles.

- Habilitat d’identificar un ampli ventall de fonts de documentació, de seleccionar, processar i analitzar la informació

- Habilitat per creuar dades de diferent ordre i origen.

- Habilitat per investigar dades per tal que permetin la comprensió del projecte i de les seves possibilitats de resolució

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Extensions del pensament escult˛ric: forma, objecte, Lloc i esdeveniment.

2. Espai i Dibuix. Un exemple Ernest Pignon.

3. Espai Escult˛ric. Un exemple Tadashi Kawamata.

4. Espai i Cos. Un exemple Anthony Gormley.

5. Recrear el Lloc. Un exemple Hans Op de Beeck.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Elaboración de proyectos: Metodología de enseñanza activa que promueve el aprendizaje a partir de la realización de un proyecto: idea, diseño, planificación, desarrollo y evaluación del proyecto.
- Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o profesora sin la participación activa del alumnado.
- Realización carpeta aprendizaje: La realización de una carpeta de aprendizaje del estudiante permite recoger los esfuerzos del alumnado y los resultados del proceso de aprendizaje, incorporando trabajos elaborados por el estudiante.
- Búsqueda de información: La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte del alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes relacionadas con la obtención de información.
- Coloquios: Los coloquios consisten en actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado bajo la dirección del profesorado.
- Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa.

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificat en els següents punts:
El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del campus virtual.

En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB.
Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al campus virtual):

  • Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.
  • Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.
  • Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els  processos, eines i tècniques al treball des de casa).

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

-Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos, carpeta de aprendizaje…

- Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones…

- Instrumentos de papel: examen, cuestionarios (de elección entre diferentes respuestas, de distinción verdadero/falso, de emparejamiento…), pruebas objetivas (respuestas simples, completar la frase…), pruebas de ensayo, mapas conceptuales y similares, actividades de aplicación, estudio de casos, resolución de problemas…

- Instrumentos de co-evaluación.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, evidències i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant. 

 

 

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al Consell del Master (a través del coordinador) i expressant les raons que la motiven, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Master i d’acord amb el procediment establert.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:
El màster valorarà la quantitat d’assistència mínima de tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una evidència d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses evidències en un únic acte d’avaluació. 

 Qualsevol resolució positiva del Consell implicarà que l’estudiant ha de complir amb els requisits següents:


- Assistir presencialment a 4 sessions de tutories.


- Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).


- Fer una defensa oral del treball tutelat davant el responsable de l’assignatura i el coordinador del Master

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Es donarà bibliografia i ideografia especifica a l’inici del curs.