Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: L'Extensió del Pensament Gràfic en les Pràctiques Artístiques Actuals

Codi de l'assignatura: 568252

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Lidia Gorriz Nicolas

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

43

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

35

Treball tutelat/dirigit

32

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

-Bàsiques i Generals:

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en nous entorns o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi. 

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 

 CG0 - Parlar bé en públic.  

 

-Específiques:

CE2 - Fer servir els conceptes i les definicions adequades a la producció artística que es realitza, que s’integrin en discursos ja oberts a debat, i que per tant, acotin el projecte artístic amb bases rigoroses. 

CE6 - Utilitzar la forma i el mode de producció del projecte artístic en condicions professionals.  

CE10 - Interactuar adequadament els conceptes manejats en el projecte artístic i l’ús de les tècniques i teconologies. 

 

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Conèixer i situar l’activitat creativa pròpia en l’àmbit del pensament gràfic en l’art.
- Conèixer i comprendre les relacions, extensions i interaccions del pensament gràfic, en el marc dels processos, produccions i contexts de les pràctiques artístiques.

- Conèixer i comprendre els processos d’ideació i construcció dels discursos visuals.

- Conèixer i estimular el desenvolupament de solucions creadores.

- Potenciar les capacitats i el coneixement crític de les idees i conceptes

- Promoure l’aprenentatge reflexiu mitjançant estratègies de solució de problemes d’informació i comunicació.

 

Referits a habilitats, destreses

- Habilitat per desenvolupar estratègies processuals i projectuals en relació a idees i conceptes en els diferents contexts d’aplicació
- Habilitat per a escollir i aplicar les tècniques i mètodes apropiats al projecte, així com d’altres més experimentals.

- Capacitat d’anàlisi crítica, argumentació, avaluació i síntesi.

- Capacitat d’implementar tasques en situacions complexes i imprevisibles.

- Habilitat d’identificar un ampli ventall de fonts de documentació, de seleccionar, processar i analitzar la informació

- Habilitat per creuar dades de diferent ordre i origen.

- Habilitat per investigar dades per tal que permetin la comprensió del projecte i de les seves possibilitats de resolució

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estratègies gràfiques. Modes de formalització en dibuix: grafia / text / animació. Extensions i expansions

2. Art i comunicació gràfica. Processos de construcció visual.

3. Gènesi del procés ideatiu: Contexts-itineraris. Accions i trànsits.

4. Documents autogràfics i / o digitals.

5. Espais multi-textuals.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 - Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament activa que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte.

- Classes magistrals: A les classes magistrals s’exposen els continguts de l’assignatura de forma oral per part d’un professor o professora, sense la participació activa de l’alumnat.

- Realització carpeta d’aprenentatge: La realització d’una carpeta d’aprenentatge de l’estudiant permet recollir els esforços de l’alumnat i els resultats del procés d’aprenentatge, incorporant treballs elaborats per l’estudiant.

- Cerca d’informació: La cerca d’informació, organitzada com a cerca d’informació de manera activa per part de l’alumnat, permet l’adquisició de coneixements de forma directa però també l’adquisició d’habilitats i actituds relacionades amb l’obtenció d’informació.

- Col·loquis: Els col·loquis consisteixen en activitats d’intercanvi d’opinions entre l’alumnat sota la direcció del professorat.

- Classes expositives: A les classes expositives un o més estudiants presenten de forma oral un tema o treball, preparat prèviament, davant de la resta de companys/es del grup. De vegades pot resultar interessant una presentació escrita prèvia.

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificat en els següents punts:

El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del campus virtual. En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB.

Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al campus virtual).

  • Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.
  • Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.
  • Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els  processos, eines i tècniques al treball des de casa).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

-Treballs realitzats per l’estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta d’aprenentatge 
- Proves orals: entrevistes o exàmens, posades en comú, exposicions...

- Instruments de paper: examen, qüestionaris (d’elecció entre diferents respostes, de distinció verdader/fals, d’emparellament...), proves objectives (respostes simples, completar la frase...), proves d’assaig, mapes conceptuals i similars, activitats d’aplicació, estudis de cas, resolució de problemes...

- Instruments de co-avaluació.

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

 L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, evidències i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant.

 

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al Consell del Master (a través del coordinador) i expressant les raons que la motiven, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Master i d’acord amb el procediment establert. Qualsevol resolució positiva del Consell implicarà que l’estudiant ha de complir amb els requisits següents:
- Assistir presencialment a 4 sessions de tutories.

- Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

- Fer una defensa oral del treball tutelat davant el responsable de l’assignatura i el coordinador del Master

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

El máster valorarà la quantitat d’assistència mínima de tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una evidència d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses evidències en un únic acte d’avaluació. 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ardene, Paul (2006) Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Cendeac, Murcia

A.A.V.V. (2004) Arte termita contra elefante blanco. Comportamientos actuales del dibujo. Fundación ICOM, Madrid.

A.A.V.V. (2007) Fantasmagoría. Dibujo en movimiento. Fundación ICO, Madrid.

A.A.V.V. (2006) Le Mouvement des Images / The Movement of Images. Éditions du Centre Pompidou, Paris.

A.A.V.V. (2005) Vitamina D: New perspectives in drawing. Phaidon Press, Londres

A.A.V.V. (2001)Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Universidad de Salamanca. 

Bourriaud, Nicolas. (2007) Postproduccion. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires.

Caraës, Marie-Haude i Marchand-Zanartu, Nicole, (2011) Images de Pensée. Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris.

Christov-bakargiev, C. (1999) Kentridge, William. Macba, Barcelona.

Didi-Huberman, Georges. (2011) Atlas ¿Como llevar el mundo a cuestas?. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.

AA.VV. (1984) Écritures dans la peinture. Centre National des Arts Plastiques, Ministère de la Culture. Villa Arson, Nice.

A.A.V.V. (2006) Històries Animades. Fundació "La Caixa". Barcelona.

A.A.V.V. (2006) Imagen gráfica. Aplicaciones en espacios públicos. Maoma publications, Barcelona.

Mason, Daniel. (2007) Materiales y procesos de impresión. Ed. Gustavo Gili, Barcelona.