Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Del Llibre d'Artista al Llibre Digital

Codi de l'assignatura: 568253

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Antonia Vila Martinez

Departament: Facultat de Belles Arts

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

43

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

35

Treball tutelat/dirigit

32

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

-Bàsiques i Generals:
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
CG0 - Parlar bé en públic.

-Especifiques:
CE2 - Usar els conceptes i de les definicions adequades a la producció artística que es realitza, que s’integren en discursos ja oberts a debat, i que, per tant, delimitin el projecte artístic amb bases rigoroses.
CE6 - Utilitzar la forma i la manera de producció de el projecte artístic en condicions professionals.
CE10 - Interactuar adequadament els conceptes manejats en el projecte artístic i l’ús de les tècniques i tecnologies.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquest curs se centra en l’examen de el llibre d’artista percebut com una de les ruptures més radicals dins de les poètiques artístiques dels anys seixanta fins avui, i ens situa en la dimensió de crear una altra tipologia d’obra d’art que connecta especialment amb la voluntat d’expandir noves formes narratives en l’actualitat.

L’àmbit que ofereix el llibre d’artista com a suport, producte i difusió de el pensament artístic enllaça amb les estratègies discursives contemporànies que s’articulen i s’animen, amb models i maneres de veure, que en la seva autonomia comparteixen un doble sentit:
-La perspectiva de la influència en la creació d’imatge pels nous suports mediàtics que enllacen en un contínuum: art gràfic, fotografia i art digital.
-La opció i percepció personal de cada autor a l’crear, interferir i ajustar fent aquests llenguatges i respondre a la seva pròpia imaginació.

 

El curs té per objectiu principal informar de l’context i de les necessitats que van impulsar el llibre d’artista com a aportació radical d’una nova visualitat, des de les experiència d’Ed Ruscha, Lawrence Weiner i Seth Siegelaub entre altres artistes, fins avui.

 

El curs es proposa explorar els recursos d’imatge de el suport imprès, autogràfic, fotogràfic i digital, contemplant com a projecte possible de llibre.

 

Conceptes com a pàgina, bloc, quadern, lletra i poesia visual, cartografia, arxiu, col·lecció, enciclopèdia i hipertext són elements que situarien el context de el llibre d’artista projectant la seva diversitat de models d’interacció. Aquestes accepcions susciten un marc projectual sobre el qual es formalitzen noves produccions artístiques i en conseqüència noves maneres de percebre el projecte personal de cada autor.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El concepte i definició del llibre d’artista. El llibre d’artista com a zona d’activitat.

2. El llibre futurista rus i les publicacions en les avantguardes.

3. La pàgina, primera unitat del llibre com a obra. Els exemples de Stéphane Mallarmé i Paul Valéry.
L’espai de la pàgina en blanc i els límits extensibles de el plec.

4. Les poètiques del llibre dels seixanta i els seus models. Twenty-Six Gas Oil Stations, Statement, Xerox Book.

5. La figura de l’artista editor: Others Books & So, Printed Matter. Ulisses Carrión i Sol LeWitt. La lectura del llibre. La imatge del llibre.

6. Pràctiques artístiques actuals a l’entorn de la publicació. La condició del llibre i els seus derives.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Durant el curs 2020-2021, arran de la situació creada pel covid-19, l’assistència a les classes i seminaris serà presencial i no presencial.  Es combinaran les classes magistrals i els seminaris amb altres sessions on-line a través del campus virtual i la plataforma BBcollaborate, depenent de l’evolució de la pandèmia i la quantitat d’alumnes, seguint els protocols que marqui Sanitat i la Universitat.

- Elaboració de projectes: El curs tracta de l’examen del llibre d’artista percebut com una de les ruptures més radicals dins de les poètiques artístiques dels anys seixanta fins avui, ens situa en la dimensió de crear una altra tipologia d’obra d’art que connecta especialment amb la voluntat d’expandir formes narratives noves en l’actualitat. L’àmbit que ofereix el llibre d’artista com a suport, producte i difusió del pensament artístic enllaça amb les estratègies narratives de la contemporaneïtat. Els projectes d’art giren al voltant d’aquests paràmetres emfatitzant la producció creativa peronal dels estudiants

- Classes magistrals: A les classes magistrals s’exposen els continguts temàtics de l’assignatura de forma oral per part d’un professor o professora.

- Realització del projecte: Dins del projecte personal que realitza l’alumne del Màster, la nostra assignatura emfatitza assajar i utilitzar l’àmbit del llibre d’artista com un espai d’anàlisi, síntesi i de formalització del projecte. Verificar una altra percepció del mateix, en la qual és possible, examinar elements com autoria, còpia, edició i reproducció.

- Visites a fonts d’informació: Les visites a el centre de documentació de l’Macba, a el centre de documentació de la Panera de Lleida, i a el fons de el Llibre d’Artista de la biblioteca d’Art de la UB constitueixen una relació de primera mà amb les publicacions especials contemporànies.

- Col·loquis: Els col·loquis consisteixen en activitats d’intercanvi d’opinions entre l’alumnat sota la direcció de professorat.

- Les tutories impliquen un contacte col·lectiu en format seminari amb alumnes i el profesor. Son un espai dialèctic d’exposició temàtica i discussió critica de l’els projectes propis dels estudiants

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Treballs realitzats per l’estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta d’aprenentatge ...
- Proves orals: entrevistes o exàmens, posades en comú, exposicions ...
- Instruments de paper: examen, qüestionaris (d’elecció entre diferents respostes, de distinció veritable / fals, d’aparellament ...), proves objectives (respostes simples, completar la frase ...), proves d’assaig, mapes conceptuals i similars, activitats d’aplicació , estudi de casos, resolució de problemes ...
- Instruments de co-avaluació.

Els treballs es presentaran de manera presencial o de manera telemàtica. El seguiment del curs també es podrà realitzar de les dues modalitats, depenent de la situació sanitària, derivada de la pandèmia de la Covid-19, en el moment de realitzar l’assignatura.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al Consell del Màster (a través del coordinador) i expressant les raons que la motiven, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Màster i d’acord amb el procediment establert.
Qualsevol resolució positiva del Consell implicarà que l’estudiant ha de complir amb els requisits següents:
-       Assistir presencialment a 4 sessions de tutories.
-       Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).
-       Fer una defensa oral del treball tutelat davant el responsable de l’assignatura i el coordinador del Màster.  
 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV. The Russian Avant-garde Book. 1919- 1934. Museum of Modern Art New York,  2002.

A.A.V.V. Nómadas y bibliófilos. Concepto y estética en los libros de artista. Editorial: Diputación Foral de Guipúzcoa, 2003.

Benjamin, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (tercera redacción), en Obras i / vol 2. Abada, Madrid, 2008, pp. 49-85.

Brogowski, Leszek. Éditer l’art. Le livre d’artiste et l’histoire du livre (nouvelle édition revue et augmentée)
. Rennes, Éditions Incertain Sens, coll. "Grise" / FRAC Bretagne, 2016.

Drucker, Johanna. The century artits’s books. New York. Granary Books, 1995.

Carrión, Ulises. On books. Ed Héros- limite. Géneve, 1997.

Carrión, Ulises. El arte correo y El gran mostruo. Archivo Carrión II. Edición de Juan J. Agius. Tumbona Ediciones S. C. Mexico, 2013.

Castelmann, Riva. A Century of Artists Books. Museum of Modern Art New York. 1994.

Coleman, A.D.  The digital evolution. Visual communication i electronic age. Essais and interwiews: 1967-1998. Nazraeli Press USA, 1998.

Latour, Bruno. “Le livre face à l’écran, un object irremplaçable?” Colloque L’avenir du livre, 22 février 2007. pág.130. Direction du Livre et de la Lecture (DLL) et le Centre national du livre (CNL) dans le cadre de la mission «LIVRE 2010». Paris, 2007.

Lauf, Cornelia and Phillpot, Clive. Artist/Author. Contemporary artists’books. New York. DAP, 1998.

Letaillieur, François.  Letrismos Situacionistas, 1946-1968. Revista Carta, n.° 2. Madrid, Museo Reina Sofía, 2011.

LeWitt, Sol. El dibujante y la pared en “Wall Drawings”, Arts Magazine. New York: vol. 44, nº 6, abril, 1970.

Maderuelo, Javier y Tonini, Bruno. Sol LeWitt: Libros. El concepto como arte. Ediciones La Bahía. Santander, 2014. Editado por José María Lafuente.

Maffei, Giorgio y Maderuelo, Javier. ¿Qué es un libro de artista?. Ediciones La Bahía. Santander, 2014.

Mallarmé, Stéphane. Igitur. Divagations. Un coup de dés. Poésie. Gallimard. Paris, 2003.

Mallarmé, Stéphane. Fragmentos sobre el libro. Murcia: Colección de Arqui-lectura nº 39. Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos de la región de Murcia, 2002.

Moeglin-Delcroix, Anne. Esthétique du livre d’artiste. Une introduction à l’art contemporain. Le Mot et le Reste / Bibliothèque Nationale de France, 2012.

Moeglin-Delcroix, Anne. Sur le livre d’artiste. Ed. Le mot et le reste. Marseille, 2006.

Phillpot, Clive. Booktrek. Selected Essays on Artists’ Books (1972-2010). Zurich, JRP/Ringier. Dijon: Le Presses du réel, 2013.

Valéry, Paul. Introducción a la Poética. Buenos Aires. Ed. Rodolfo Alonso, 1975.

Weiner, Lawrence. Mi libro es su libro. (Selección de textos de Lawrence Weiner). Editorial Alias. Ciudad de México, 2010.

Wye, Debora. Thinking Print: Books to the billboards 1980- 1995. The Museum of Modern Art. N. Y. Abrams. Inc, 1966.