Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Workshops: Metanarratives, Relats Crítics i Performativitat

Codi de l'assignatura: 568256

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Maria Angeles Viladomiu Canela

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

7

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

33

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

-Bàsiques i Generals:
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG0 - Parlar bé en públic.

 

-Específiques:

CE3 - Conèixer els llenguatges i les disciplines de l’art intermèdia i medial que possibiliten l’establiment d’un posicionament intel·lectual de fons associat a cada projecte artístic i a la seva investigació.

CE5 - Usar els mitjans, tant manuals com tecnològics, en l’art intermèdia i medial per a l’elaboració d’el projecte artístic.

CE8 - Capacitat crítica en relació a la producció artística, que faciliti la reconducció constant de les seves idees i resolucions internes cap a un resultat pertinent i competent dins de l’àmbit cultural i social de al moment.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Es tracta que l’alumne aprengui a:

-identificar mètodes pràctics de les arts intermèdia

-aplicar un major rigor intel·lectual als seus projectes artístics

-identificar i utilitzar millor els materials i procediments idonis per realitzar el seu projecte artístic

-reflexionar i tenir un major domini dels llenguatges i les disciplines que fan possible tenir un posicionament intel·lectual associat a el projecte artístic.

-millorar la seva capacitat per presentar i articular el seu projecte artístic en un lloc concret.

-identificar millor les fonts fiables i ser capaç d’extreure informació adequada al seu treball artístic

-saber orientar-se en les cosmologies artístiques individuals i oferir respostes creatives i innovadores a demandes conceptuals i pràctiques concretas.

-adquiririr habilitats per a la comprensió de formulacions artístiques concretes, externes a ell

-aprendre a repensar l’art i a analitzar els vincles entre l’obra i la seva recepció

-coneixer les dinàmiques, plataformes i dispositius que incideixen en la producció artística d’imatges

-formar-se en els mecanismes de producció i post-producció.

Amb l’objectiu de consolidar el seu treball de creació dins de línies de creació rigoroses i vigents en el món cultural contemporani, en què se sàpiga reconèixer.

 

 

Blocs temàtics

 

1. De les accions privades a les audiències-actor

*  *
- Performance i accions - públic i privat

- Scripts i storyboards com a obra

- El guió obert

- Estratègies actorals

- Col·laboracions i negociacions artista-col·lectius

- Retrobaments urbans 

2. Performance i fals documental

*  *
- Entre realitat i ficció en les pràctiques intermèdia: fotografia, vídeo i acció performàtica.

- Redefinició dels espais socials.

- Guions coreogràfics de sectors professionals sotmesos a accions de resistència límit que debiliten la seva eficàcia corporativa de la seva professió. Experiències reals amb col·lectius professionals

- El cos comès als seus propis cicles d’oferiment i defalliment.

-La imatge i el seu des-utopia.

- Ironies sobre el desgast icònic del nostre segle.

3. El dibuix com a eina de relat critico-social

*  *
- De la llibreta al dibuix expandit en l’espai arquitectònic
- Representació ficcional d’històries, conductes humanes i realitats en fricció
- fabulacions i dissensions en l’espai gràfic com a força actuant que interpel·la l’espectador
- Remix d’imaginaris d’altres, poli-relats gràfics, reescriptura expandida, proliferació sense regles.
- Renovar el llenguatge tradicional del "storyboard" o del "storytelling".
- Imaginaris culturals sub-urbans i relats compromesos.
- Associació lliure d’imatges i narratives, formes d’activisme gràfic.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Classes magistrals: S’exposaran els continguts relatius a les noves formes narratives que ha possibilitat el creixement de l’art audiovisual i fílmic, i com això ha repercutit en els tractaments temporals i en la construcció dels relats, que es vehiculen tant a través de suports mòbils com estàtics que l’art dels últims 30 anys està utilitzant.

- Workshops: Es convidaran a artistes i especialistes de reconegut prestigi perquè exposin les seves propostes i mètodes artístics i els debatin en dinàmica de grups, mitjançant el diàleg i la discussió.

- Pràctiques: es realitzaran pràctiques per aplicar i configurar, a nivell pràctic, els coneixements adquirits en aquests workshops.

- Es treballarà en grup: per examinar els resultats obtinguts a nivell artístic, juntament amb els responsables de l’assignatura.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificat en els següents punts:
El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del campus virtual.

En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB.
Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al campus virtual):

 • Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.
 • Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.
 • Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els  processos, eines i tècniques al treball des de casa).


 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació serà continuada:

-El alumne realitzarà treballs artístics pràctics i posades en comú del seu treball artístic per a ser analitzat i discutit pel professor i especialista que intervenen en l’assignatura.

-Al final de l’semestre l’alumne realitzarà una reflexió escrita sobre els fonaments del seu treball i avançarà enllaços possibles en relació a discursos artístics de l’art contemporani.

-La seva feina creativa serà co-avaluat.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, evidències i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant. 

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Màster, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir amb els requisits següents:

- Assistir a 4 sessions de tutories.

- Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

- Fer una defensa oral del treball tutelat.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:
El màster valorarà la quantitat d’assistència mínima de tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una evidència d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses evidències en un únic acte d’avaluació. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 • AAVV, Francis Alÿs. Walks / Paseos, Travesías, Guadalajara, México
 • AAVV, Conversaciones en Cáceres con Hans Ulrich Obrist, Ctro. de A.Visuales Fd. Helga de Alvear, Cáceres, 2010
 • AAVVPintura mutante. Museo de Arte Contemp. de Vigo, MARCO, 2006.
 • AGAMBEN, G. – VIDAL, C. –WAHLER, M.-O., Joao Onofre. Lighten Up, Ctro. A. Visuais, Coimbra, 2010
 • BERG, Stephan. (Ed.) Luc Tuymans. The arena. Hatje Cantz, 2003
 • COMERON, O. Arte y Postfordismo. Fd.Arte y Derecho, Madrid, 2007
 • DEPARDON, Raymond, Errance, Editions du Seuil, París, 2000
 • FONDEVILA, P. – COSTA, A. – GONZALEZ A. Ed. Lejos de todo lejos de ti - conferencia para una isla.  Autoedición / 2010
 • FOSTER, H. This funeral is for the wrong corpse en Micro- políticas. Arte y cotidianidad, 2001-1968, EACC, Valencia, 2002
 • GROYS, B. The communist Postscript, Verso, Londres, 2009
 • LAMPERT, C, Francis Alÿs. El Profeta y la Mosca, MNCARS, Madrid, 2003
 • ROSLER, M. Posiciones en el mundo real. MACBA, 1999.
 • RUIZ, F., Cómics de la revolución, Ctre. d’Art la Panera, Lleida, 2009
 • SCHWENDENER, M. Joao Onofre: Pas d’action, 2002.Gal.Tàpies, Barna, 2002
 • SPECTOR, N. – ALIAGA, J. V. – LOOCK, U., Luc Tuymans, Phaidon, Ldres, 1996
 • VIDAL, C, Joao Onofre. That which never happens. Mímesis, Porto, 2003
 • WETTERWALD, El. Pauline Fondevila, ed : Ecole Nat.  Beaux Arts Lyon, 2005