Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Workshops: Registres i Experimentacions Fílmiques en Expansió cap a altres Mitjans

Codi de l'assignatura: 568257

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Maria Angeles Viladomiu Canela

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

7

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

33

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques i Generals:
 

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG0 - Parlar bé en públic.

 

Específiques:

CE3 - Conèixer els llenguatges i les disciplines de l’art intermèdia i medial que possibiliten l’establiment d’un posicionament intel·lectual de fons associat a cada projecte artístic i a la seva investigació.

CE5 - Usar els mitjans, tant manuals com tecnològics, en l’art intermèdia i medial per a l’elaboració d’el projecte artístic.

CE8 - Capacitat crítica en relació a la producció artística, que faciliti la reconducció constant de les seves idees i resolucions internes cap a un resultat pertinent i competent dins de l’àmbit cultural i social de al moment.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Es tracta que l’alumne aprengui a:

-identificar mètodes pràctics de les arts intermèdia

-aplicar un major rigor intel·lectual als seus projectes artístics

-identificar i utilitzar millor els materials i procediments idonis per realitzar el seu projecte artístic

-reflexionar i tenir un major domini dels llenguatges i les disciplines que fan possible tenir un posicionament intel·lectual associat a el projecte artístic.

-millorar la seva capacitat per presentar i articular el seu projecte artístic en un lloc concret.

-identificar millor les fonts fiables i ser capaç d’extreure informació adequada al seu treball artístic

-saber orientar-se en les cosmologies artístiques individuals i oferir respostes creatives i innovadores a demandes conceptuals i pràctiques concretes.

-adquirir habilitats per a la comprensió de formulacions artístiques concretes, externes a ell

-aprendre a repensar l’art i a analitzar els vincles entre l’obra i la seva recepció

-conèixer les dinàmiques, plataformes i dispositius que incideixen en la producció artística d’imatges

-formar-se en els mecanismes de producció i post-producció.

Amb l’objectiu de consolidar el seu treball de creació dins de línies de creació rigoroses i vigents en el món cultural contemporani, en què se sàpiga reconèixer.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sistemes narratius transdisciplinaris en les arts intermèdia (fotografia, vídeo, pintura, intervencions escultòriques i dispositius gràfics)

*  - Abolició de les estructures estàtiques espai-temporals de representació de la realitat.

- Sistemes narratius per-fílmics en l’ús de la imatge bidimensional (manual i virtual).

- Les noves màquines de mirar: transvasaments de sistemes entre les arts bidimensionals mòbils i les arts immòbils.

- Velocitats múltiples: contaminacions temporals entre els mitjans.

- Els mecanismes temporals de percepció: Formes de qüestionar la noció de realitat.

- Noves formes de "registrar", "presentar", "articular", "testimoniar" la realitat.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Classes magistrals: S’exposaran els continguts relatius a les noves formes narratives que ha possibilitat el creixement de l’art audiovisual i fílmic, i com això ha repercutit en els tractaments temporals i en la construcció dels relats, que es vehiculen tant a través de suports mòbils com estàtics que l’art dels últims 30 anys està utilitzant.

- Workshops: Es convidaran a artistes i especialistes de reconegut prestigi perquè exposin les seves propostes i mètodes artístics i els debatin en dinàmica de grups, mitjançant el diàleg i la discussió.

- Pràctiques: es realitzaran pràctiques per aplicar i configurar, a nivell pràctic, els coneixements adquirits en aquests workshops.

- Es treballarà en grup: per examinar els resultats obtinguts a nivell artístic, juntament amb els responsables de l’assignatura.

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificat en els següents punts:
El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del campus virtual.

En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB.
Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al campus virtual):

 • Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.
 • Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.
 • Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els  processos, eines i tècniques al treball des de casa).


 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació serà continuada:

-El alumne realitzarà treballs artístics pràctics i posades en comú del seu treball artístic per a ser analitzat i discutit pel professor i especialista que intervenen en l’assignatura.

-Al final de l’semestre l’alumne realitzarà una reflexió escrita sobre els fonaments del seu treball i avançarà enllaços possibles en relació a discursos artístics de l’art contemporani.

-La seva feina creativa serà co-avaluat

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, evidències i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant. 

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Màster, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir amb els requisits següents:

- Assistir a 4 sessions de tutories.

- Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les                                      especificitats de cada un dels treballs).

- Fer una defensa oral del treball tutelat.

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:
El màster valorarà la quantitat d’assistència mínima de tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una evidència d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses evidències en un únic acte d’avaluació

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 • AAVV, _ (SIC). Livre II. Arrière- Plan. David Claerbout. (SIC), 2007
 • AAVV. Heterocronías. Cendeac, “PAC”, Murcia, 2008
 • AAVV, Rodney Graham. Cinema Music Video. Kunsthalle Wien, Viena, 1999
 • AAVV, Chris Marker, Ed. de la mirada, Valencia, 2000
 • AITKEN, D. Broken Screen, 26 conversations. Ed. Distributed Art Publishers, 2006
 • AKERMAN, Ch.Declaraciones de Ch. A, Rev. Banda Aparte, nº 5, 1996,
 • BERGALA, A. Nadie como Godard. Paidós, Barcelona, 2003.
 • BLANCH, T. Los géneros. Historias diferidas, Caja Madrid ,Madrid, 2005
 • BLANCH, T.Límits de la Percepció, Fundació Joan Miró, Barcelona, 2002
 • CARRERA, P. A. Tarkovski. Fondo de Cult. Econ., Bnos. Aires, 2008
 • DELEUZE, G. Imagen-Movimiento. Estudio de cine I. Ed. Paidós. Barcelona, 1987
 • DELEUZE, G. Imagen-tiempo. Estudio de cine II. Ed. Paidós, Barcelona, 1987
 • DIDI-HUBERMAN, G., Remontages du temps subie, Minuit, 2010.
 • DOUGLAS, St. Past Imperfect-Works. Staatsg.Stuttgart Hatje Cantz. 2008
 • GILI, M. (ed.), HF/RG (H. Farocki / R. Graham).Jeu de Paume, París, 2009.
 • GREEN, D. Visible Time: The Work of David Claerbout, Brighton, 2004
 • KUROSAWA, A. Comme une autobiographie, Ed. du Seuil, France, 1985
 • LEIGHTON, T. (ed.) Art and the moving image.   Tate publishing, 1998
 • METZ, Ch. Film Language. University of Chicago Press, EEUU, 1990
 • SHAW, J., WEIBEL, P (ed). Future Cinema. Ed. ZKM. Y  MIT Press, 2003