Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de MÓster

Codi de l'assignatura: 568260

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Lidia Gorriz Nicolas

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crŔdits: 20

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 500

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

150

Treball tutelat/dirigit

150

Aprenentatge aut˛nom

200

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG0 – Parlar bé en públic.

CE1 - Conèixer les metodologies necessàries per a desenvolupar un projecte artístic i de recerca.

CE2 - Usar els conceptes i  les definicions adequades a la producció artística que es realitza, que s’integrin en discursos ja oberts a debat, i que, per tant, delimitin el projecte artístic amb bases rigoroses.

CE3 - Conèixer els llenguatges i les disciplines de l’art intermèdia i medial que possibiliten l’establiment d’un posicionament intel·lectual de fons associat a cada projecte artístic i a la seva recerca.

CE4 - Usar la bibliografia apropiada i prou documentada per a preparar i realitzar un projecte artístic i la seva recerca.

CE5 - Usar els mitjans, tant manuals com tecnològics, en l’art intermèdia i medial per a l’elaboració del projecte artístic.

CE6 - Utilitzar la forma i la manera de producció del projecte artístic en condicions professionals.

CE7 - Dominar els recursos propis de la presentació del projecte artístic en un context i/o un espai determinat.

CE8 - Capacitat crítica en relació a la producció artística, que faciliti la reconducció constant de les seves idees i resolucions internes cap a un resultat pertinent i competent dins de l’àmbit cultural i social del moment.

CE9 - Ser capaç de generar projectes artístics orientats a la recerca i que obrin noves perspectives.

CE10 - Interactuar adequadament els conceptes manejats en el projecte artístic i l’ús de les tècniques i tecnologies.

CE11 - Saber presentar i articular projectes artístics en l’espai expositiu, en l’espai públic i/o en les xarxes telemàtiques.

CE12 - Saber establir relacions en un context cultural i ser capaç d’adquirir mecanismes per a generar la pròpia empresa de producció artística o cultural.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Es tracta que l’alumne hagi adquirit les competències, habilitats i capacitats necessàries per a:

-millorar la seva capacitat d’innovació i de generar projectes artístics i de recerca

-ajustar els recursos formals i els propis del llenguatge per a proveir de sentit i dominar el procés de presentació de la producció artística en els formats d’exhibició i difusió adequats.

-que identifiqui conceptualment els eixos de la producció artístca personal per a fer emergir les línies de recerca entorn dels seus fonaments

-ser capaç de preveure i planificar les diligències necessàries conduents a l’assoliment d’una producció artística

-saber defensar en públic les raons conceptuals, practiques i de significat que sustenten el projecte artístic final

-adquirir una major comprensió de les idees i conceptes artístics així com de les seves possibilitats d’aplicació en la seva producció artística i investigadora.

-estar més capacitat per a aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes.

-estar més capacitat per a reflexionar i emetre judici sobre la responsabilitat social i ètica de la seva proposta artística

-mostrar més capacitat expressiva, crítica i autocrítica en comentar i valorar el treball propi i dels altres.

-saber més sobre les metodologias necessàries per a desenvolupar un projecte artístic i de recerca

-aplicar major rigor intel·lectual als seus projectes artístics i de recerca

-tenir un major domini dels llenguatges i de les disciplines que possibiliten establir un posicionament intel·lectual associat al projecte artístic i de recerca

-identificar millor les fonts fiables i ser capaç d’extreure d’elles la informació adequada al seu treball artístic i de recerca

-documentar millor el propi procés de creació així com la seva reflexió sobre aquest

-identificar i utilitzar millor els materials i procediments idonis per a realitzar el projecte artístic

 

 

Blocs temÓtics

 

1. - Especialitat "ART I CONTEXTOS INTERM╚DIA":

*  

-ESPECIALITAT ART I CONTEXTOS INTERMÈDIA:

Es treballarà amb els continguts que cada projecte artístic requereixi:

-per a obtenir un treball artístic competitiu i d’excel·lència amb relació a les produccions artístiques actuals, en qualsevol de les seves manifestacions físiques intermèdia.

- per a fer possible una recerca (escrita) que proposi una hipòtesi de suficient entitat a partir de la  anàlisi dels conceptes inherents  a la pròpia producció artística desenvolupada durant el Màster.

2. - Especialitat "ART I TECNOLOGIA DE LA IMATGE":

*  

-ESPECIALITAT ART I TECNOLOGIA DE LA IMATGE:

Es treballarà amb els continguts que es requereixin:

-per a ajudar a desenvolupar la Memòria d’un Projecte artístic competitiu, a partir d’un procés ben orientat.

- per a fer possible una recerca (escrita) a partir de la mateixa producció artística desenvolupada durant el Màster, o per a investigar un tema innovador.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

-ESPECIALITAT ART I CONTEXTOS INTERMÈDIA (ACI):

L’alumne disposarà d’un seguiment i orientacions constants per part del tutor assignat, per a l’elaboració de:

-un Projecte artístic que inclogui: ideació, desenvolupament i resultats en forma de producció artística acabada i degudament presentada, per a la seva final avaluació.

- un treball escrit de recerca, que inclogui cerca d’informació paral·lela (teòrica i d’escrits d’artistes o creadors) sobre els conceptes en els quals s’insereix la seva línia de recerca artística. Activitat consistent en la presentació d’un document escrit final.

(per a això el tutor haurà donat les orientacions bibliogràfiques pertinents)

-ESPECIALITAT ART I TECNOLOGIA DE LA IMATGE (ATI):

L’alumne disposarà d’un seguiment i orientacions constants per part del tutor assignat, per al desenvolupament de:

-un adequat procés de treball artístic que desemboqui en una Memòria del Projecte.

- un treball escrit de recerca, que inclogui cerca d’informació per a fonamentar la mateixa producció artística o com una recerca específica sobre una temàtica d’interès. Activitat consistent en la presentació d’un document escrit final.

(per a això el tutor haurà donat les orientacions bibliogràfiques pertinents)

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificat en els següents punts:

El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del campus virtual. En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB.

Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al campus virtual).

  • Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.
  • Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.
  • Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els  processos, eines i tècniques al treball des de casa).

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

- Especialitat "ART I CONTEXTOS INTERMÈDIA" (ACI):

1- Presentació d’un PROJECTE ARTÍSTIC competitiu i d’excel·lència amb relació a les produccions artístiques actuals, en qualsevol de les seves manifestacions físiques intermèdia (en els espais expositius destinats a tal fi i durant les sessions programades).

Es valora: 

- L’adequació expositiva: espacial/contextual/virtual (o sigui la forma en què es dóna a veure)

- La manera en què es formalitza cada projecte: el seu grau d’aportació intel·lectual i el seu grau de llegibilitat.

- L’alumne ha de fer una justificació oral del projecte acabat i exposat públicament, argumentant els eixos conceptuals en què se sustenta.

(totes dues actuacions en presència de tot l’equip de professors que han tutoritzat els projectes de producció).

2-RECERCA a desenvolupar (escrita):

Al mateix temps l’alumne ha de presentar un estudi teòric que desenvolupi una hipòtesi de recerca des de dins del discurs i del llenguatge artístic en el qual s’inscriu el mateix projecte artístic presentat (Art Practice Research).

- Especialitat "ART I TECNOLOGIA DE LA IMATGE" (ATI):

1-Presentació del procés de treball desenvolupat en el projecte artístic: MEMÒRIA DEL PROJECTE.

2-RECERCA a desenvolupar (escrita)

Aquesta Recerca pot estar directament vinculada a la producció artística que l’estudiant ha anat desenvolupant al llarg del màster – "Art Practice Research"-, o pot ser una recerca específica i original sobre una temàtica d’interès.

Cada estudiant presenta oralment i per escrit el desenvolupament del projecte artístic i de recerca, en presència de tot l’equip de professors que han tutoritzat els diversos projectes, durant les sessions programades per a tal fi.

Normativa vigent UB, Treball Final de Màster: https://www.ub.edu/portal/documents/989262/1072472/normativa_TFM_20150805.pdf/cc9c7b10-6433-7c4e-c1a9-32789fbd46a6

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

 L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, evidències i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant. 

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria d’avaluació única demanant-ho al Consell del Màster (a través del coordinador) i expressant les raons que la motiven, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Màster i d’acord amb el procediment establert. Qualsevol resolució positiva del Consell implicarà que l’estudiant ha de complir amb els requisits següents: 

-Assistir presencialment a 4 sessions de tutories 

-Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories, el professor indicarà les especificitats de cadascun dels treballs). 

-Fer una defensa oral del treball tutelat davant del responsable de l’assignatura i el coordinador del Màster.

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

El màster valorarà la quantitat d’assistència mínima de tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una evidència d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses evidències en un únic acte d’avaluació. 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

El Tutor de cada alumne proporcionarà les fonts bibliogràfiques pertinents a cada treball de recerca.