Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Representacions Contemporànies de la Imatge Impresa

Codi de l'assignatura: 568263

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Cristina Pasto Aguila

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

5

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CE1 - Conocer las metodologías necesarias para desarrollar un proyecto artístico y de investigación.
CE2 - Usar los conceptos y de las definiciones adecuadas a la producción artística que se realiza, que se integren en discursos ya abiertos a debate, y que, por tanto, acoten el proyecto artístico con bases rigurosas.
CE4 - Usar la bibliografía apropiada y suficientemente documentada para preparar y realizar un proyecto artístico y su investigación.
CE6 - Utilizar la forma y el modo de producción del proyecto artístico en condiciones profesionales.
CE7 - Dominar los recursos propios de la presentación del proyecto artístico en un contexto y/o un espacio determinado.
CE8 - Capacidad crítica en relación a la producción artística, que facilite la reconducción constante de sus ideas y resoluciones internas hacia un resultado pertinente y competente dentro del ámbito cultural y social del momento.
CE9 - Ser capaz de generar proyectos artísticos orientados a la investigación y que abran nuevas perspectivas.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Coneixements
- Tendrá una mayor comprensión de las ideas y conceptos artísticos así como de sus    posibilidades de aplicación en su producción artística e investigadora.
- Estará más capacitado para seguir aprendiendo autónomamente.
Habilitats i/o procediments
- Mostrará más capacidad expresiva, crítica y autocrítica al comentar y valorar el trabajo propio y de los otros.
- Sabrá más sobre las metodologías necesarias para desarrollar un proyecto artístico y de investigación.
- Tendrá un mayor dominio de los lenguajes y de las disciplinas que posibilitan establecer un posicionamiento intelectual asociado al proyecto artístico y de investigación.
Actituds, valors i normes
- Documentará mejor el propio proceso de creación y así como su reflexión sobre éste.
- Identificará y utilizará mejor los materiales y procedimientos idóneos para realizar el proyecto artístico.
- Mejorará su capacidad para presentar y articular su proyecto artístico en un lugar concreto.
- Mejorará su capacidad para relacionarse dentro de un contexto cultural.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Prácticas artísticas contemporáneas. Imagen impresa: reproducibilidad, apropiacionismo, postproducción.

*  
Desarrollo y crítica de la imagen impresa en los diferentes modos de producción, contextos y difusión.

 

1.1. 1.Prácticas artísticas contemporáneas. Imagen impresa: reproducibilidad, apropiacionismo, postproducción.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Durant el curs 2020-2021, arran de la situació creada pel covid-19, l’assistència a les classes i seminaris serà presencial i no presencial.  Es combinaran les classes magistrals i els seminaris amb altres sessions on-line a través del campus virtual i la plataforma BBcollaborate, depenent de l’evolució de la pandèmia i la quantitat d’alumnes, seguint els protocols que marqui Sanitat i la Universitat.

Estudis de casos. Elaboració de projectes. Carpeta d’aprenentatge.

Sessions teòriques i informatives on es desenvoluparan els temes proposats. S’organitzaran dues conferències-seminari d’artistes amb projectes amb afinitats als continguts de l’assignatura i atractius pels estudiants. Es fomentarà el treball en equip i el diàleg entre estudiants i artistes convidats. Mitjançant les tutories es dirigiran i acompanyaran els projectes individuals i es fomentarà la recerca al seu entorn. En les classes no presencials es faran propostes on-line de lectura de textos i altres tasques individuals que enriqueixin la metodologia i els continguts del projecte. Totes aquestes qüestions quedaran especificades i pautades al programa de curs.

Treballs:

-Producció artística personal i/o coI·lectiva.

-Presentació oral i visual de la producció artística durant el curs en les seves diferents fases.

-Presentació final del projecte en espai artístic.

L’estudiant disposarà de recursos tecnològics i d’aprenentatge als Tallers de gravat, litografia o serigrafia i al laboratori d’Impressió digital Imarte http://www.ub.edu/imarte/es/

Tal i com s’ha indicat al principi, excepcionalment, i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificat en els següents punts:
El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del campus virtual.

En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB.
Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al campus virtual):

  • Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.
  • Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.
  • Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els  processos, eines i tècniques al treball des de casa).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació serà continuada al llarg del curs. Es valorarà l’assistència i la participació als seminaris i activitats que es proposin. I, evidentment, serà important la producció artística i investigació de final de curs. S’avaluaran tant les trobades presencials com les sessions que es facin on-line o a través del BBcollaborate.

Les proporcions quant a l’avaluació final seran: 

 50% pel seguiment i participació en els seminaris
 50% Producció artística i investigació final

 Treballs realitzats per l’estudiant : projecte artístic, memòria escrita del projecte i treball d’investigació

 Es valorarà l’adequació entre la idea i la realització del projecte, així com la implicació i interès amb la investigació derivada del projecte.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, evidències i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Màster, i d’acord amb el procediment establert.

Els estudiants que optin per l’avaluació única han de complir amb els requisits següents:

-       Assistir a 4 sessions de tutories.

-       Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

-       Fer una defensa oral del treball tutelat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Pàgina web

Ardenne, Paul (2006) Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación, Múrcia: Cendeac.

Bal, Mieke (2009) Conceptos viajeros en Las Humanidades. Una guía de viaje, Múrcia: Cendeac.

Brea, José Luis (2002) La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales, Salamanca: Consorcio Salamanca.

Braidotti, Rosi (2005) Metamorfosis. Hacía una teoría materialista del devenir, Madrid: Akal.

Buck-Morss, Susan (1995) Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes, Madrid: Visor.

Coulter-Smith, Graham (2009) Deconstruyendo las instalaciones, Deconstructing Instalation Art, Madrid: Brumaria 13.

Maillard, Chantal (2009) Contra el arte y otras imposturas, Valencia: Pre-textos.

Manovich, Lev (2005) El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital, Barcelona: Paidós Ibérica.

VV.AA. (2001) Modos de hacer. Arte critico, esfera publica y acción directa, Salamanca: Universidad de Salamanca.

Wall, Jeff (2003) Ensayos y entrevistas, Salamanca: Centro de Arte de Salamanca.

Zizek, Sabloj (2006) Lacrimae Rerum, Madrid: Debate.