Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mitjans Emergents

Codi de l'assignatura: 568266

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Montserrat Carreño Delgado

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

5

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Utilitzar els conceptes i definicions adequats a la producció artística que es realitza, delimitant el projecte artístic amb bases rigoroses.

 

Utilitzar els mitjans, tant manuals com tecnològics, en l’art intermèdia i medial per a l’elaboració del projecte artístic.

 

Utilitzar la forma i els mitjans de producció del projecte artístic en condicions professionals.

 

Capacitat crítica en relació amb la producció artística, facilitant la reconducció constant de les idees i solucions, dirigides a un resultat pertinent i competent dins l’àmbit cultural i social del moment.

 

Capacitat de generar projectes artístics orientats a la investigació, que obrin noves perspectives.

 

Interactuar adequadament els conceptes utilitzats en el projecte artístic i l’ús de les tècniques i tecnologies.

 

Presentar i articular projectes artístics en l’espai expositiu, en l’espai públic i / o a les xarxes telemàtiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Tindrà una major comprensió de les idees i conceptes artístics així com de les seves possibilitats d’aplicació en la seva producció artística i investigadora.

 

Mostrarà més capacitat expressiva, crítica i autocrítica en comentar i valorar el treball propi i dels altres.

 

Aprofundirà en les metodologies necessàries per desenvolupar un projecte artístic i de recerca.

 

Tindrà un major domini dels llenguatges i de les disciplines que possibiliten establir un posicionament intel·lectual associat al projecte artístic i d’investigació.

 

Referits a habilitats, destreses

Aplicarà major rigor intel·lectual als seus projectes artístics i d’investigació.

 

Tindrá més capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes.

 

Identificarà millor les fonts fiables i serà capaç d’extreure’n la informació adequada al seu treball artístic.

 


Documentarà millor el propi procés de creació, així com la reflexió sobre aquest.
Identificarà i utilitzarà els materials i procediments idonis per realitzar el projecte artístic.
Sabrà utilitzar els instruments adequats per realitzar i organitzar projectes artístics i d’investigació.

 

Referits a actituds, valors i normes


Actitud crítica en relació amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en les seves imbricacions amb l’art i/o la producció cultural.
Mostrar capacitat crítica i autocrítica en comentar i valorar el treball propi i dels altres.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Atzar com a creador

*  
La utilització de components aleatoris permeten la creació de sistemes autònoms amb regles i sintaxi pròpies

1.1. ANÀLISI DE L’ATZAR

1.2. ATZAR COM NOU ORDRE

1.3. ESPECTRE SONOR

2. Pràctiques lingüístiques i metalingüístiques

*  
La utilització de la xarxa com a flux d’informació, manipulant amb funcions aleatòries

2.1. PARAULA I LLENGUATGE

2.2. METALLENGUATGE

2.3. ATZAR I FLUXOS D’INFORMACIÓ

3. Pràctiques òptic-sonores

*  

Experimentalitat i la generació de nous mètodes de treball

3.1. NEGACIÓ-resignificació

3.2. PROCESSUAL-ERROR

3.3. SATURACIÓ-COMPLEXITAT

4. El fi justifica els mitjans?

*  Itinerari entorn de les pràctiques emergents del panorama artístic contemporani.

5. Re-produir. Re-activar.

*  Itinerari entorn de les nocions d’apropiació, hibridesa cultural, simulació y veroficció.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa per mitjà de classes de diversa tipologia: sessions teòriques impartides pel professorat, pràctiques experimentals, treball dirigit, tutories de grup i tutories individuals.

Treballs i pràctiques: Producció artística personal o col·lectiva. Presentació oral de la producció artística i lliurament de treball escrit.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificat en els següents punts:
El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del campus virtual.
En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB.
Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al campus virtual):
•    Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.
•    Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.
•    Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els  processos, eines i tècniques al treball des de casa).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Seguiment i participació en les activitats de les classes: 50%
Producció artística: 50%

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:
L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, evidències i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant.

 

Avaluació única

L’estudiantat podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al Consell del Màster (a través de la persona coordinadora) i expressant les raons que la motiven, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Màster i d’acord amb el procediment establert.
Qualsevol resolució positiva del Consell implicarà que l’estudiantat ha de complir amb els requisits següents:
- Assistir presencialment a 4 sessions de tutories.
- Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, s’indicaran les especificitats de cada un dels treballs).
- Fer una defensa oral del treball tutelat davant la persona responsable de l’assignatura i de la coordinació del Màster.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:
El màster valorarà la quantitat d’assistència mínima de tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una evidència d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses evidències en un únic acte d’avaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Himanen, P. (2002) La ética hacker y el espíritu de la era de la información. Barcelona: Destino.    

Kaprow, Allan (2007) La educación del des-artista. Madrid: Árdora Ediciones.    

López, José Manuel (1990) Karlheinz Stockhausen. Madrid: Círculo de Bellas Artes.    

McLuhan, Marshall (1993) La galaxia Gutenberg. Barcelona: Círculo de lectores.    

Montfort, Nick; Wardrip-Fruin, Noah (eds.) (2003) The New Media Reader. Cambridge MA / London: The MIT Press, 

Nyman, Michael (2006) Música experimental. De John Cage en endavant. Girona: Documenta Universitaria. 

Polite, Pablo G.; Sánchez, Sergi (eds.) (2005) El sonido de la velocidad. Barcelona: Apha Decay.    

Supper, Martin (2004) Música electrónica y música con ordenador. Madrid: Alianza música.    

Wilson, Stephen (2003) Information Arts. Intersections of Art, Science, and Technology. Cambridge MA: The MIT Press. 

VV.AA. (2002) Proceso sónico. Una nueva geografía de los sonidos. Catálogo para la exposición. Barcelona: Actar. 

VV.AA. (2003) Code. The Language of our Time. Osetrfildern-Ruit: Arts Electronica’2003.    

BAL, Mieke. Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje. Cendeac, Murcia, 2009.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/Xmieke+bal&searchscope=1&SORT=D/Xmieke+bal&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBKEY=mieke+bal/1%2C18%2C18%2CB/frameset&FF=Xmieke+bal&searchscope=1&SORT=D&3%2C3%2C  Enllaç

GROYS, Boris. Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Caja Negra, Buenos Aires, 2014.

http://ub.cbuc.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=GROYS%2C+Boris.+Volverse+p%C3%BAblico.&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=  Enllaç

HAN, Byung-Chul. Shanzhai. El arte de la falsificación y la deconstrucción en China. Caja Negra, Buenos Aires, 2016.

http://ub.cbuc.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=HAN%2C+Byung-Chul.+Shanzhai.+El+arte+de+la+falsificaci%C3%B3n+&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=  Enllaç

HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel Ángel. Materializar el pasado. El artista como historiador (benjaminiano). Editorial Micromegas, Murcia, 2012.

MARZO, Jorge Luís; Messup, Solace; Brusadin, Bani; Fontcuberta, Joan. Fake. No es verdad, no es mentira. Institut Valencià d’Art Modern, Valencia, 2016.

http://ub.cbuc.cat/search~S1*cat?/XNo+es+verdad%2C+no+es+mentira.&searchscope=1&SORT=AZ/XNo+es+verdad%2C+no+es+mentira.&searchscope=1&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=No+es+verdad%2C+no+es+mentira./1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=XNo+es+verdad%2C+no+es+mentira.&searchscope=1&SORT=AZ&1%2C1%2C  Enllaç

RAMÍREZ, Juan Antonio. El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte contemporáneo. Akal. Madrid, 2009.

http://ub.cbuc.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=El+objeto+y+el+aura.+%28Des%29orden+visual+del+arte+contempor%C3%A1neo&searchscope=1&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=  Enllaç

RUBIRA, Sergio (ed.). La copia, lo falso (y el original). XV Jornadas de Estudio de la Imagen de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, Madrid, 2009.

STEYERL, Hito. Los condenados de la pantalla. Caja Negra, Buenos Aires, 2014.
 

VV.AA. Revista de Occidente: La originalidad falsificada. Cómo se forja la cultura española, nº 410-411, Madrid, julio-agosto de 2015.