Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Projectes Artístics i Processos Curatorials

Codi de l'assignatura: 568267

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Laura Baigorri Ballarin

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

·         Coneixement dels llenguatges i les disciplines que possibiliten l’establiment d’un posicionament intel·lectual de fons associat a cada projecte individual.

·         Bibliografia apropiada i suficientment i especifica per cada projecte.

·         Habilitats projectuals que consistiran en el domini dels recursos propis de la presentació de les evolucions de l’obra en un context o espai determinat.

·         Capacitat crítica en relació al producte, que faciliti la reconducció constant de les seves resolucions internes cap a un resultat pertinent i competitiu dins l’entorn cultural i social del moment.

·         Capacitat de fer interactuar adequadament l’ús dels conceptes i l’ús de les tecnologies.

·         Mobilitat entre la ideació, l’execució i la reflexió sobre el projecte que conduirà a l’obra final.

·         Postproducció: Capacitat de presentar i articular projectes a l’espai expositiu, a l’espai exterior o a la xarxa, sigui quina sigui la seva naturalesa. L’obra i els seus contextos.

·         Difusió i edició: Capacitat de generar productes editats en relació al treball creatiu.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Coneixements

  • Saber quines són les modalitats i les condicions de producció i de difusió utilitzades en els camp del art i els nous medis.
  • Metodologies necessàries per analitzar projectes artístics en el camp de les arts i els nous medis
  • Coneixement dels llenguatges i les disciplines que possibiliten l’establiment d’un posicionament intel·lectual associat a cada projecte artístic i de recerca.

 

Referits a habilitats, destreses


Habilitats i/o procediments

  • Identificar fonts fiables i ser capaç d’extreure’n la informació adequada al seu treball.
  • Documentar el seu propi procés de creació i reflexionar sobre aquest.

 

Referits a actituds, valors i normes


Actituds, valors i normes

  • Actitud crítica en relació a l’ús de les tecnologies de informació i de comunicació en les seves imbricacions amb l’art i/o la producció cultural.
  • Mostrar capacitat crítica i autocrítica en comentar i valorar el treball propi i d’altres.

 

 

Blocs temàtics

 

1. tema 1. Delimitació de les fronteres de lo ètic: lloc, objecte i "mirada". Responsabilitat ètica del artista. Censura.

2. tema 2. Conseqüències i límits ètics dels projectes artístics: quotidianitat, denuncia i pornomiseria. Utilització de la imatge del subaltern: reconeixement i responsabilitat. Artistes irreverents, polítics i provocadors.

3. tema 3. Processos curatorials: Anàlisis de criteris curatorials a través d’exposicions paradigmàtiques. Legitimitat del comissari en contextos transnacionals.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Assignatura que es desenvoluparà per mitjà de classes de diversa tipologia: sessions magistrals impartides pel professorat, treball dirigit i tutories individuals.

 

Treballs i pràctiques:

- Realització de la producció artística i d’investigació.

- Estudi de cas.

- Presentació oral i visual de la producció artística i d’investigació.

 

El estudi de cas consistirà en un treball teòric d’anàlisi d’una exposició o d’obres d’art relacionades amb el treball artístic del estudiant:

1) Anàlisi del concepte ètic i curatorial de la mostra seleccionada.

2) Anàlisi del marc teòric (conceptual i ètic) de les obres exposades.

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificat en els següents punts:
El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del campus virtual.

En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB.
Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al campus virtual):

  • Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.
  • Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.
  • Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els  processos, eines i tècniques al treball des de casa).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Seguiment i participació a les classes: 20%

Treball d’estudi de cas: 30%

Producció artística: 50%

Sessions de presentació i valoracions finals en el mes de Juny de 2015. (Aula Máster ATI del “Parxís”)

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, evidències i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant. 

 

Avaluació única

Avaluació única
L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al Consell del Master (a través del coordinador) i expressant les raons que la motiven, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Master i d’acord amb el procediment establert.

Qualsevol resolució positiva del Consell implicarà que l’estudiant ha de complir amb els requisits següents:

-       Assistir presencialment a 4 sessions de tutories.

-       Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

-       Fer una defensa oral del treball tutelat davant el responsable de l’assignatura i el coordinador del Master 

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:
El màster valorarà la quantitat d’assistència mínima de tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una evidència d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses evidències en un únic acte d’avaluació. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ruiz, Andrea. Hibrido y Puro: Prácticas curatoriales en el arte contemporáneo. Centro Cultural España-Córdoba, Córdoba, Argentina, 2010.                                                      http://ccec.org.ar/wp-content/uploads/2010/05/hibrido_y_puro.pdf

Baigorri, Laura; Cilleruelo, Lourdes (2006) Net.art. Prácticas estéticas y políticas en la red. Madrid: Brumaria. 

VV.AA. Situaciones Artísticas Latinoamericanas / Latin American Artistic Situations. Textos de Virginia Pérez-Ratton, Ticio Escobar, Gabriel Peluffo, Mari Carmen Ramírez, María Elena Ramos, Desiderio Navarro, Juan Antonio Molina, Inés Katzenstein, Cuauhtémoc Medina e Ivo Mesquita. TEOR/ética, San José, Costa Rica, 2005.  

VVAA. Arte Crítico y Crisis del Arte. Seminario Internacional / Latin American Artistic Situations II. Ciclo: Situaciones artísticas latinoamericanas II, Textos de Virginia Pérez-Ratton, José Roca, Rodolfo Kronfle, Orlando Hernández, José Luis Blondet, Lupe Álvarez, Tamara Díaz Bringas. TEOR/ética, San José, Costa Rica, 2007. 

JAAR, Alfredo (2008). Catálogo La política de las imágenes. Metales Pesados, Santiago de Chile.

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Carta Blanca a Laura Baigorri: Videoarde. RTVE - Metrópolis http://www.rtve.es/television/20121019/carta-blanca-laura-baigorri-videoarde/571054.shtml

Article

RANCIÈRE, Jacques. (2008). El teatro de imágenes, en el catálogo La política de las imágenes. Metales Pesados, Santiago de Chile.PP: 69-91. 

RANCIÈRE, Jacques. (2011). El espectador emancipado, Manantial, Buenos Aires. Primera edición 2008: Le spectateur emancipé, La Fabrique editions, París. Las paradojas del arte político y La imagen intolerable 

Baigorri, Laura. “Vídeo crítico todavía”. Texto curatorial de Videoarde. Vídeo crítico en Latinoamérica y Caribe, AECID e Instituto Cervantes, 2008-2012. http://videoarde.net/muestra/curatorial/video-critico-todavia.html

Baigorri, Laura. “El toro por los cuernos”. Texto curatorial de Videoarde. Vídeo crítico en Latinoamérica y Caribe, AECID e Instituto Cervantes, 2008-2012. http://videoarde.net/muestra/curatorial/el-toro-por-los-cuernos.html

Baigorri, Laura (2003) “Del artivismo simulatorio a las tácticas de suplantación en la Red. No más arte, sólo vida. 2.0.” Revista TELOS n.56. Madrid: Fundación Telefónica
http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=7&rev=56