Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metodologies de Recerca I

Codi de l'assignatura: 568268

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Marta Negre Buso

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

17

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

60

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base i oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació. 

CG0 - Parlar bé en públic. 

CE1 – Conèixer les metodologies necessàries per desenvolupar un projecte artístic i d’investigació. 

CE2 – Utilitzar els conceptes i les definicions adequades a la producció artística que es realitza, que s’integrin en discursos ja oberts a debat, i que, per tant, acotin el projecte artístic amb bases rigoroses. 

CE3 – Conèixer els llenguatges i les disciplines de l’art intermèdia i medial que possibiliten l’establiment d’un posicionament intel·lectual de fons associat a cada projecte artístic y a la seva recerca. 

CE4 - Utilitzar la bibliografia apropiada i suficientment documentada per preparar i realitzar un projecte artístic i la seva investigació. 

CE8 - Capacitat crítica en relació amb la producció artística, que faciliti la reconducció constant de les seves idees i resolucions internes cap a un resultat pertinent i competent dins de l’àmbit cultural i social del moment. 

CE9 - Ser capaç de generar projectes artístics orientats a la recerca i que obrin noves perspectives.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Tindrà una major comprensió de les idees i conceptes artístics així com de les seves possibilitats d’aplicació en la seva producció artística i investigadora.
  • Tindrà un major domini dels llenguatges i de les disciplines que possibiliten establir un posicionament intel·lectual associat al projecte artístic i d’investigació.
  • Sabrà més sobre les metodologies necessàries per desenvolupar un projecte artístic i d’investigació.
  • Mostrarà més capacitat expressiva, crítica i autocrítica en el moment de comentar i valorar el treball propi i dels altres.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Estarà més capacitat per parlar bé en públic.
  • Aplicarà major rigor intel·lectual en els seus projectes artístics i d’investigació.
  • Estarà més capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Millorar la seva capacitat d’innovació i de generar projectes artístics orientats a la recerca.
  • Millorar la seva actitud crítica en relació amb l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació en les seves imbricacions amb l’art i la producció cultural.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Seminari sobre metodologies d’investigaciˇ en art I.

*  

Seminario sobre metodologías de investigación en arte I.

2. Eines per la investigaciˇ en art i tecnologia.

*  Herramientas para la investigación en arte y tecnología.

3. Idear una investigaciˇ a partir del marc conceptual del projecte de creaciˇ.

*  Idear una investigación a partir del marco conceptual del proyecto de creación.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura es desenvoluparà a partir de tutories i seminaris segons el calendari proposat. A les tutories s’aportarà a l’estudiant els coneixements sobre les metodologies més idònies per dur a terme la recerca a partir de cada projecte de creació. Es realitzaran els continguts amb relació a les problemàtiques que rodegen l’àmbit interdisciplinari en la creació contemporània, per definir un treball teòric de naturalesa analítica o crítica.

En la primera tutoria l’estudiant presentarà un resum del projecte, a on es plantegeran les preguntes, i/o la hipòtesis de punt de partida, els objectius, el marc teòric.

- Seminari: Desenvolupament d’un seminari dedicat a les metodologies d’investigació artística. Es realitzarà una tècnica de dinàmica en grup que consisteix en unes sessions de treball d’un grup més bé reduït que investiga un tema mitjançant el diàleg i la discussió, sota la direcció d’un professor o expert. Es poden fer seminaris per profunditzar sobre temes monogràfics, a partir de la informació proporcionada prèviament pel professorat. Una altra possibilitat és aportar a les sessions de posada en comú els resultats o els criteris personals obtinguts després de determinades lectures.

- Realització d’una carpeta d’aprenentatge: L’estudiant elaborarà una carpeta d’aprenentatge i aplicarà els coneixements als seus projectes d’investigació. La realització d’una carpeta d’aprenentatge de l’estudiant permet recollir els esforços de l’alumnat i els resultats del procés d’aprenentatge, incorporant treballs elaborats per l’estudiant.

- Recerca d’informació: la recerca d’informació, organitzada com a recerca de manera activa per part de l’alumnat, permet l’adquisició de coneixement de manera directa, però també l’adquisició d’habilitats i actitud relacionades amb l’obtenció d’informació.

Les activitats es realitzaran de manera presencial o telemàtica, depenent de la situació sanitària, derivada de la pandèmia de la Covid-19, en el moment de realitzar l’assignatura.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificat en els següents punts: El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través del campus virtual.

En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB. Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents penjats al campus virtual):

· Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.

· Comparança crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.

· Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els processos, eines i tècniques al treball des de casa).

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada:

Seguiment i participació en el seminari 50%
Producció artística i investigació 50%

-Treballs realitzats per l’estudiant: carpeta d’aprenentatge, memòria del projecte artístic i treball d’investigació.

 

Els treballs es presentaran de manera presencial o de manera telemàtica. El seguiment del curs també es podrà realitzar de les dues modalitats, depenent de la situació sanitària, derivada de la pandèmia de la Covid-19, en el moment de realitzar l’assignatura.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, evidències i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Avaluació única:

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al Consell del Màster (a través del coordinador) i expressant les raons que la motiven, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Màster i d’acord amb el procediment establert. 

Qualsevol resolució positiva del Consell implicarà que l’estudiant ha de complir amb els requisits següents:

-       Assistir presencialment a 4 sessions de tutories.

-       Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cada un dels treballs).

-       Fer una defensa oral del treball tutelat davant el responsable de l’assignatura i el coordinador del Màster.

 

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts: El màster valorarà la quantitat d’assistència mínima de tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una evidència d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses evidències en un únic acte d’avaluació.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLAXTER, Lorraine; HUGHES, Christina; TIGHT, Malcolm (2004) Cómo se hace una investigación. México: Editorial Gedisa Méxicana S.A., Col. Biblioteca de educación-Herramientas Universitarias.

BORSOTTI, Carlos A. (2007) Temas de metodología de la investigación en Ciencias Sociales empíricas. Madrid: Miño y Dávila editores.

CASSANY, Daniel (1995) La cocina de la escritura. Barcelona: Editorial Anagrama.

DE LAIGLESIA Y GONZÁLEZ PEREDO, J.F.; RODRIGOCAEIRO, M.; FUENTES CID, S. (eds.) (2008) Notas para una investigación artística. Pontevedra: Ministerio de Educación y Ciencia / Xunta de Galicia / Universidad de Vigo.

KILJUNEN, Satu & HANNULA, Mika (eds) (2002) Artistic Research.Helsinki, Academy of Fine Arts.

LO CASCIO, Vincenzo (1991) Gramática de la argumentación. Estrategias y estructuras. Madrid: Alianza Editorial, Col. Alianza Universal nº 895.

SULLIVAN, Graeme (2010), Art Practice as Researche. Inquiry in Visual Arts, Los Angeles, Sage Publications, Inc.

VV.AA. (1997) Manual para el uso de archivos fotográficos. Fuentes para la investigación y pautas de conservación de fondos documentales. Santander: Aula de fotografía de la Universidad de Cantabria / Ministerio de Educación y Cultura / Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

VV.AA. (2009) What Is research in the Visual Arts? Obssesion, Archive, Encounter. New Haven: Yale University Press.

VV.AA. (2011) En torno a la investigación artística. Pensar y enseñar arte: entre la práctica y la especulación teórica. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona.

PÓgina web

http://www.artresearch.eu/