Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Metodologies de Recerca II

Codi de l'assignatura: 568269

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinació: Oscar Padilla Macho

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Taller experimental

Presencial i no presencial

 

17

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autņnom

60

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

CG0 - Parlar bé en públic

CE1 - Conèixer les metodologies necessàries per desenvolupar un projecte artístic i de recerca.

CE2 - Usar els conceptes i de les definicions adequades a la producció artística que es realitza, que s’integren en discursos ja oberts a debat, i que, per tant, delimitin el projecte artístic amb bases rigoroses.

CE3 - Conèixer els llenguatges i les disciplines de l’art intermèdia i medial que possibiliten l’establiment d’un posicionament intel·lectual de fons associat a cada projecte artístic i a la seva investigació.

CE4 - Utilitza la bibliografia apropiada i prou documentada per preparar i realitzar un projecte artístic i la seva investigació.

CE8 - Capacitat crítica en relació a la producció artística, que faciliti la reconducció constant de les seves idees i resolucions internes cap a un resultat pertinent i competent dins de l’àmbit cultural i social de al moment.

CE9 - Ser capaç de generar projectes artístics orientats a la investigació i que obrin noves perspectives.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Tindrà una major comprensió de les idees i conceptes artístics així com de les seves possibilitats d’aplicació en la seva producció artística i investigadora.

- Estarà més capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes.

- Estarà més capacitat per reflexionar i emetre judicis sobre la responsabilitat social i ètica de la seva proposta artística.

 

- Mostrarà més capacitat expressiva, crítica i autocrítica al comentar i valorar el treball propi i dels altres.

- Sabrà més sobre les metodologies necessàries per desenvolupar un projecte artístic i de recerca.

- Aplicarà més rigor intel·lectual als seus projectes artístics i de recerca.

- Tindrà un major domini dels llenguatges i de les disciplines que possibiliten establir un posicionament intel·lectual associat al projecte artístic i de recerca.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Identificarà millor les fonts fiables i serà capaç d’extreure d’elles la informació adequada al seu treball artístic i d’investigació.

- Millorarà la seva capacitat d’innovació i de generar projectes artístics orientats a la investigació.

- Millorarà la seva actitud crítica en relació a l’ús de les tecnologies d’informació i de comunicació en les seves imbricacions amb l’art i la producció cultural.

 

 

Blocs temątics

 

1. 1. Tipologies d’investigació en la prąctica artķstica.

*  1.1 Eines i metodologies.

2. 2. Seminari sobre metodologies de recerca II

*  Realització de seminaris sobre diferents temàtiques vinculades a la recerca en processos artístics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Desenvolupament d’un seminari dedicat a les metodologies de recerca artística.

L’estudiant elaborarà una carpeta d’aprenentatge i aplicarà els coneixements al seu projecte de recerca.

La metodologia de l’assignatura es desenvolupa a partir classes teoricopràctiques, seminaris i tutories segons el calendari proposat. A les tutories s’aportarà a l’estudiant els coneixements sobre les metodologies més idònies per desenvolupar la recerca a partir de cada projecte de creació. S’analitzaran els continguts en relació a les problemàtiques que envolten l’àmbit interdisciplinari en la creació contemporània per definir un treball teòric de naturalesa analítica o crítica.

A la primera tutoria l’estudiant presentarà un resum del projecte, on es plantegin les preguntes, els objectius, el marc teòric i la hipòtesi de punt de partida.

Tipologies de recerca en processos artístics.

Eines per a la investigació teòrica en art i tecnologia.

Seminari: Metodologies de recerca en art II.

- Seminari: A partir de l’experiència, que com a dinàmica de grups s’han realitzat en les sessions de treball de Metodologia de recerca I, s’estructuraran les idees i conceptes dels propis projectes. Es dotarà a l’estudiant de les metodologies i eines necessàries per generar una investigació des de l’experiència individual, proposant estratègies de comunicació clares i precises que ajudin a sintetitzar aquestes idees en el marc teòric a investigar. S’analitzaran els continguts en relació a les problemàtiques que envolten l’àmbit interdisciplinari en la creació contemporània, per definir un treball teòric de naturalesa analítica o crítica. Es plantejaran per a la seva discussió lectures relacionades amb els continguts temàtics generals i individuals. Es convidarà a experts, que en les temàtiques de les seves tesis, abordin problemes vinculats a les metodologies de recerca, joves doctors que han realitzat la seva tesi en el programa de doctorat “Estudis Avançats en Produccions Artístiques”.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 la metodologia del pla docent de l’assignatura es veurà modificat en els punts:

El professorat adequarà la seva docència per transmetre els continguts de l’assignatura a través de campus virtual.

En algunes ocasions es poden transmetre els continguts a través d’altres plataformes digitals externes a la UB. Els continguts es poden transmetre de forma sincrònica (tutories i classes en directe), o asincrònica (continguts docents pujats al campus virtual)

· Desenvolupament del projecte adequant-lo a les noves condicions.

· Comparació crítica del projecte inicial amb el procés de treball que s’ha dut a terme al llarg del curs.

· Diversificació dels processos creatius. Utilització d’eines i tècniques plurals. (Adaptar els processos, eines i tècniques a la feina des de casa).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Seguiment i participació en el seminari 50%
Producció artística i investigació 50%

Treballs realitzats per l’estudiant: carpeta d’aprenentatge, memòria del projecte artístic i treball de recerca.

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:

L’adaptació de la docència presencial a la modalitat en línia implica necessàriament formes diferents d’avaluació. El tipus d’avaluació, evidències i instruments que s’utilitzin cal contextualitzar-los d’acord a les limitacions i oportunitats que ens ofereix la situació. Distribuir el valor del percentatge total de l’avaluació acreditativa entre les diferents activitats d’avaluació pot contribuir a reflectir millor els resultats d’aprenentatge de l’estudiant.

 

Avaluació śnica

Evaluación única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant a Consell del Màster (a través del coordinador) i expressant les raons que la motivin, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el Calendari Acadèmic del Màster i d’acord amb el procediment establert.

Qualsevol resolució positiva del Consell implicarà que l’estudiant ha de complir amb els requisits següents:
- Assistir presencialment a 4 sessions de tutories.
- Presentar tots els treballs planificats en l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà les especificitats de cadascun dels treballs).
- Fer una defensa oral de la feina tutelat davant el responsable de l’assignatura i el coordinador de l’Màster

Excepcionalment i en el cas que així ho exigeixi la situació de la pandèmia del Covid 19 l’avaluació única de l’assignatura es veurà modificada en els següents punts:
El màster valorarà la quantitat d’assistència mínima de tutories i/o classes. L’avaluació única té la funció acreditativa de valorar l’assoliment de les competències i objectius relacionats amb l’assignatura. No obstant, aquest tipus d’avaluació no ha d’associar-se necessàriament a una evidència d’avaluació única, sinó que pot determinar-se a partir de diverses evidències en un únic acte d’avaluació. 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bal, Mieke (2009) Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje. Murcia: CENDEAC, Ad. Literan.

Brea, José Luis (2010) Las tres eras de la imagen. Image-materia, Film, E-Image. Madrid: Akal/Estudios Visuales

De Diego, Estrella (2011) No soy yo. Autobiografía, performance y los nuevos espectadores. Madrid: Siruela, El ojo del tiempo

Didi-Huberman, George (2008) Cuando las imágenes toman posición. Madrid: Ed. A. Machado Libros.

García Canclini, Nestor (2010) La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Buenos Aires: Katz Editores.

Groys, Boris (2008) Bajo Sospecha. Una fenomenología de los medios. Valencia: PRE-TEXTOS

Groys, Boris (2005) Sobre lo Nuevo. Ensayo de una economía cultural. Valencia: PRE-TEXTOS.

Sullivan, Graeme (2010) Art Practice as Researche. Inquiry in Visual Arts. Los Angeles: Sage Publications, Inc.

VV.AA. (2011) En torno a la investigación artística. Pensar y enseñar arte: entre la práctica y la especulación teórica. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona.

VV.AA. (2009) What Is research in the Visual Arts? Obssesion, Archive, Encounter. New Haven: Yale University Press.

Revista

http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm

Pągina web

http://www.jar-online.net/

http://www.artresearch.eu/

http://www.gridspinoza.net/