Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biodiversitat Humana I

Codi de l'assignatura: 568577

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Nieves Martinez Abadias

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i CiŔncies Ambientals

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Justificaciˇ de l’assignatura en el MÓster

 

Els éssers humans som diferents i complexos en molts aspectes tant biològics com culturals. Aquestes diferències es fan patents tant a escala morfològica com molecular. L’antropologia biològica és l’estudi de la diversitat dels grups humans. L’impacte dels esdeveniments demogràfics, la natalitat, la mortalitat i/o les epidèmies tenen i han tingut implicacions tant en el nostre passat com en el nostre futur. Finalment, cal assenyalar que, des d’una perspectiva antropològica, l’estudi del binomi salut-malaltia a les poblacions humanes i els factors de risc associats ens ajuden a comprendre la generació de variabilitat tant en el vessant evolutiu com en l’ecològic.

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

20.5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

 

Competències específiques

— Capacitat de detectar les conseqüències dels mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie.

— Capacitat per diferenciar en la interpretació de característiques adaptatives de la diversitat humana.

— Capacitat d’identificar els mecanismes de manteniment de la diversitat humana.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Conèixer la complexitat de l’estudi de la diversitat humana donant una perspectiva històrica de l’antropologia biològica. Analitzar el concepte de raça i els caràcters morfològics de la variació humana.

- Estudiar els factors que modulen la diversitat de les poblacions actuals. Fecunditat diferencial i migracions. Adaptacions de l’espècie humana a l’ambient.

- Conèixer els principals índexs demogràfics que descriuen les poblacions humanes i permeten dur a terme prediccions sobre l’estat de les poblacions en el futur.

- Reflexionar sobre la importància de la salut i la malaltia en les poblacions humanes i en la seva història evolutiva.

- Conèixer els conceptes bàsics d’epidemiologia i Ecogenètica per comprendre l’origen de les malalties.

 

 

Blocs temÓtics

 

I. Introducciˇ hist˛rica a l’estudi de la diversitat biol˛gica humana

*  Introducció històrica a l’estudi de la diversitat biològica humana, el concepte de població i l’anàlisi de la variació dels caràcters antropològics per interpretar la distribució geogràfica de les poblacions humanes i la història dels poblaments continentals.
* Els patrons de variació humana actuals. Crítica al concepte de races humanes. Implicacions socials i culturals dels estudis d’Antropologia Biològica.


 

II. Del genotip al fenotip: Variaciˇ morfol˛gica humana

*  Principis de Genètica Quantitativa i implicacions per l’evolució humana.
* La morfometria com a eina d’estudi de la diversitat morfològica humana. Des de les mesures clàssiques antropològiques, fins a mesures 3D i reconstruccions virtuals.
* Estudi d’un cas: Hallstatt, l’arquitectura genètica i la fitness dirigeixen l’evolució de la morfologia craniofacial.

III. Cicle de vida, demografia i Life History Traits (LHT)

*  Conceptes bàsics en demografia.
* Nou perfil demogràfic de les poblacions humanes.

* Aspectes evolutius del cicle de vida humà i els Life history Traits (LHT).

LHT en context: Hallstatt. Natalitat, creixement i mortalitat: del Paleolític al 2050.

IV. Biodiversitat humana i aspectes epidemiol˛gics

*  Reflexions sobre el binomi salut-malaltia en les poblacions humanes. Factors biològics, ambientals i socioculturals implicats. La transició epidemiològica: la disminució de la mortalitat per infecció i l’augment de les malalties cròniques. La malaltia en el segle XXI.
* Introducció a l’epidemiologia i a l’ecogenètica. Conceptes bàsics en epidemiologia. Disseny d’estudis epidemiològics. Estratègies per establir els factors causals de les malalties. Introducció a la metodologia bàsica per buscar gens i factors ambientals de susceptibilitat.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Programa de classes teòriques

L’assignatura es divideix en quatre blocs temàtics.

 

Programa de seminaris

— Seminari 1. Conferència convidada, a determinar.

— Seminari 2. Conceptes claus per una presentació oral en Biodiversitat

 

Treball tutoritzat i activitats dirigides

Al llarg de l’assignatura el docent assigna lectures i proposa activitats i material didàctic que els estudiants treballen de forma autònoma. També guia i assessora en la preparació dels seminaris que presenten, preparen i dirigeixen els estudiants.

 

* La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

— Prova de síntesi (50 % de la nota final). Integració de conceptes dels blocs I-IV.

— Presentació d’una diapositiva sintetitzant una idea fonamental del coneixement de la biodiversitat humana a partir d’un text seleccionat. La presentació durant 3 minuts segueix el sistema “Three Minutes Talk (3MT)” (50 % de la nota final).

 

* L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Utilitzaciˇ de l’anglŔs

 

Algunes activitats de l’assignatura es realitzaran en anglès.

 

 

Possibles afectacions per alerta sanitÓria

 

Els continguts descrits en aquest Pla Docent es mantindran llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.