Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Biologia Humana I

Codi de l'assignatura: 568581

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Coordinació UAB

 

Gemma Armengol

A/e: gemma.armengol@uab.cat

 

 

Justificació

 

Laboratori de Biologia Humana I és una assignatura pràctica en la que s’aprenen algunes tècniques per l’estudi de la variabilitat humana, amb aplicacions en salut i en identificació d’individus. S’aprenen tècniques d’antropometria esquelètica, cineantropometria i estudi de dermatoglifs. L’alumnat també adquireix habilitats en l’estudi dels cromosomes amb tècniques de citogenètica convencional i molecular.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

16.5

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Capacitat de formular judicis sobre aspectes de recerca o antropologia biològica aplicada, especialment dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l’Administració i de la docència.

— Capacitat d’interrelacionar conceptes bàsics amb aplicacions metodològiques pràctiques.

 

Competències específiques

— Capacitat de dissenyar mesuraments de la diversitat humana actual.

— Capacitat de detectar les conseqüències dels mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie.

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar les característiques biològiques de la naturalesa humana en tots els nivells d’organització.

— Aprendre a identificar restes esqueletitzades.

— Aprendre a descriure les característiques individuals d’identificació.

— Saber aplicar els protocols que s’utilitzen en un laboratori de biologia humana.

— Conèixer algunes tècniques d’anàlisi cromosòmica.

— Saber interpretar els resultats obtinguts de les anàlisis dutes a terme.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Antropometria esquelètica (4 hores)

*  Aplicacions als estudis d’osteobiografia, variabilitat i identificació humana

2. Cineantropometria (3 hores)

*  Aplicacions en la salut, la valoració de l’estat nutricional, estudi dels patrons de creixement i desenvolupament, i la identificació humana.

3. Estudi de dermatoglifs (3 hores)

*   Aplicacions a la salut i a la identificació humana.

4. Estudi dels cromosomes (6 hores)

*  Observació de cromosomes al microscopi i amb un sistema d’anàlisi d’imatges, realització de la tècnica de FISH amb diferents tipus de sondes, observació dels resultats de la FISH amb un sistema d’anàlisi d’imatges.

 

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una
priorització o reducció d’aquests continguts.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions pràctiques que es desenvolupen al laboratori en que l’alumne pren contacte amb diferents metodologies pràctiques utilitzades en el Antropologia biològica.

 

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

  • Activitat d’avaluació sobre antropometria esquelètica 22% de la nota final
  • Activitat d’avaluació sobre cineantropometria 17% de la nota final
  • Activitat d’avaluació sobre estudi de dermatoglifs 17% de la nota final
  • Activitat d’avaluació sobre estudi dels cromosomes 34% de la nota final
  • Participació a classe 10% de la nota final


*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Utilització de l’anglès

 

Els materials de classe i les lectures recomanades estaran en anglès. 6 hores de classes pràctiques es faran en anglès.