Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gens, Genomes i Poblacions

Codi de l'assignatura: 568592

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Maria Esther Esteban Torne

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Justificació de l’assignatura en el màster

 

La generació massiva de dades sobre el genoma humà està portant a una revolució tant en les tècniques d’anàlisi com en el maneig i la interpretació dels resultats. Aquesta assignatura és una genètica de poblacions humanes amb metodologies i tècniques del segle XXI

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

30.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Mostra d’una base tecnicometodològica sòlida per desenvolupar treballs de recerca en el camp de l’antropologia biològica i, en particular, per plantejar la redacció d’una tesi doctoral en l’àrea de coneixement esmentada.

— Capacitat d’assumir i aplicar els principis d’evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

 

Competències específiques

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

— Capacitat de mesurar quantitativament la diversitat biològica de la nostra espècie.

— Capacitat de dissenyar estudis sobre la diversitat humana (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

— Capacitat de manipular mostres humanes (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

— Capacitat de fer determinacions moleculars i cromosòmiques per al diagnòstic i prevenció de malalties (especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i saber accedir a tots els repositoris de dades genòmiques humanes.

— Aprofundir en la variabilitat de l’exoma i les regions no codificants.

— Debatre sobre el sentit actual del concepte raça i les seves implicacions genètiques, antropològiques, culturals i ètiques.

— Saber treballar amb programes de genètica de poblacions per a analitzar dades genètiques massives

 

 

Blocs temàtics

 

1. De la genètica poblacional a la genòmica poblacional. Panorama actual de la diversitat genètica de les poblacions humanes

2. Avenços i noves possibilitats d’interpretació de la diversitat genòmica poblacional

3. Patrons de variació en l’exoma i en regions no codificants: interès poblacional

4. Més enllà del concepte raça: entendre la variació genètica de les poblacions humanes a partir de les dades del nostre genoma

5. Pràctiques

*  Tema 1. Accés a les bases de dades genòmiques: consideracions ètiques, legals i logístiques

Tema 2. Els paràmetres clàssics de genètica de poblacions humanes

Tema 3. Inferències poblacionals de dades genòmiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Treball tutoritzat i activitats dirigides*
El professor guia i assessora en la preparació dels informes sobre les metodologies i interpretació crítica dels resultats obtinguts a les classes practiques que estaran relacionats amb el tema dels seminaris. Els alumnes preparen els seminaris, individualment en grups (màxim de dues persones), i els presenten per escrit (als professors) en format d’esborrany d’un article científic i oralment a la classe com a una Oral Presentation a un congrés. Tant la presentació de l’esborrany com la presentació oral seran en anglès. No cal tenir un gran nivell d’anglès sinó ganes d’aprendre i un nivell mig de llengua anglesa.

 

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts. La metodologia docent proposada podria experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

- Participació en classes teòriques i pràctiques: 10 % de la nota final  (assistència mínima 80% de les activitats).

- Tests de seguiment de classes teòriques i pràctiques: 20%

- Presentació del treball escrit: 40 % de la nota fina

- Presentació Seminari: 30% de la nota final

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

No s’han canviat els continguts del Pla Docent.
Metodologia i Activitats Formatives: Segons s’ha informat a les estudiants el primer dia de classe

Les classes de teoria s’organitzaran de la manera següent, i passen totes elles a modalitat online:


La presentacions PowerPoint es complementaran amb notes d’orador i es deixaran al campus virtual amb anterioritat a la sessió. Les sessions de 2h consistiran en una hora prèvia de treball individual i una hora (16-17h el dia 16/2 i 15-16h el dia 17/2) de classe síncrona (es gravarà) per reforçar continguts, resoldre dubtes i obrir debats .

Les classes de pràctiques s’organitzaran de la manera següent, i passen totes elles a modalitat online:

Les primeres dues sessions de 2h consistiran en introduir i familiaritzar-nos amb (i) el símbol de sistema (Windows) o el terminal (Linux / Mac); (Ii) R; (Iii) repositoris públics de dades genètiques. Les últimes dues sessions de 3h es dedicaran a analitzar dades genètiques amb Plink. Totes les sessions consistiran en una primera part de classe síncrona (però interactiva) i una part de treball individual.


Els seminaris, que són una activitat d’avaluació es mantenen presencials, en el dia i hora indicats a la web del màster.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges
 • Nova proposta d’avaluació, amb total acceptació per part de les estudiants
  

  Assistència i participació (mínim 80% activitats) 10%
  Seguiment de classes teòriques i pràctiques
  mitjançant activitats d’avaluació 40%
  Treball escrit sobre el seminari 20%
  Presentació i discussió de el seminari 30%

  Avantatges de la nova proposta

  Seguiment més individualitzat de la estudiant durant les classes en línia.
  Més pes a l’avaluació de l’seminari, ja que serà individual.
  No s’haurà de lliurar un treball més enllà del calendari de classes de l’assignatura.

  Modificacions respecte a el curs previst a l’inici

  Les classes es faran majoritàriament en línia.
  No totes les hores previstes en el calendari seran classes síncrones, ja que sessions en línia de 4h són difícils de gestionar.
  Es facilitarà material perquè les estudiants preparin les classes.