Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Adaptacions Funcionals dels Animals

Codi de l'assignatura: 568724

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jaime Fernandez Borras

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

(En condicions normals es farà presencial; si no és possible, es farà en línia sincrónica amb Collaborate)

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

4

 

(En condicions normals es farà presencial; si no és possible, es farà en línia sincrónica amb Collaborate)

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

2

 

(En condicions normals es farà presencial; si no és possible, es farà asincrònicament amb enregistraments del CV)

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

2

 

(En condicions normals es farà presencial; si no és possible, es farà en línia sincrónica amb Collaborate)

Treball tutelat/dirigit

22

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònom
Competències generals/transversals
CG0 - Saber integrar-se i treballar en equips d’investigació utilitzant indistintament el castellà, català o anglès
Competències específiques
CE1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat, en un context d’investigació científica, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en l’evolució de la biodiversitat o en la seva conservació.
CE2 - Saber aplicar i integrar els seus coneixements, la comprensió d’aquests, la seva fonamentació científica i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns nous i definits de manera precisa, incloent contextos de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals altament especialitzats
CE5 - Saber transmetre d’una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació científica i tecnològica o de l’àmbit de la innovació més avançada, així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la transformació conceptual de la idea de funció des de l’etapa predarwiniana fins a l’actual.

— Conèixer el paper de la selecció natural en el procés adaptatiu.

— Reconèixer la relació no unívoca entre estructura i funció.

— Familiaritzar-se amb la dimensió evolutiva de l’analogia.

— Obtenir una visió comparada de la manera en què les principals funcions són desenvolupades per estructures iguals o diferents.

— Reconèixer les bases físiques elementals que fan possibles les funcions.

— Conèixer el valor adaptatiu de la funcionalitat animal en la relació animal-ambient i de les respostes a canvis de l’entorn.

— Aplicar els coneixements de l’adaptabilitat funcional a la gestió i conservació de la biodiversitat.

— Familiaritzar-se amb els avenços científics que determinen les capacitats i condicionen les limitacions dels animals, i assolir coneixements bàsics sobre els processos d’interacció dels animals amb la resta dels éssers vius.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber analitzar els efectes de les condicions ambientals sobre la morfologia i funcionalitat animal.

— Tenir capacitat per aplicar els coneixements que s’han treballat a projectes de gestió: presentació i defensa d’una investigació.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Comprendre la complexitat del problema d’integrar el conjunt d’un animal.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc temàtic 1:

*  Anàlisi històrica. Funció i classificació. Visió fisiològica. Visió afuncional de l’estructura. Selecció natural. Adaptació. Crítiques. Limitacions intrínseques (constraints) versus selecció natural.

2. Bloc temàtic 2:

*  Una estructura, una funció: el múscul. Una funció, diferents estructures: l’esquelet. Mida i funció. Al·lometria.

3. Bloc temàtic 3:

*  El moviment en el medi aquàtic, aeri i terrestre. Limitacions mecàniques ambientals.

4. Bloc temàtic 4:

*  Actualitat de l’ecofisiologia evolutiva. Estrès ambiental. Ajust i regulació en animals: mecanismes d’adaptabilitat funcional i limitacions que imposen.

5. Bloc temàtic 5:

*  Adaptabilitat funcional a l’entorn. Bioenergètica: balanç energètic i limitacions en l’explotació de recursos. Necessitat i ús de l’energia.

6. Bloc temàtic 6:

*  Mecanismes de resposta a les agressions de la societat moderna.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consta, d’una part, de classes magistrals (amb suport del campus virtual); simulacions d’ordinador, i una pràctica simulada amb documents, i d’una altra, d’uns seminaris de presentació de treballs (que es desenvolupen en petits grups).

Activitats presencials i no presencials

Classes magistrals: 1. Desenvolupament dels temes del programa. (en sessió presencial o amb Collaborate sincrònic).

Ensenyament de pràctica simulada: 2. Visita virtual a una sessió de treball en cambra hipobàrica (BioPol): condicions d’alçària simulada (4500 m) i estudi de variables fisiològiques relacionades amb la hipòxia hipobàrica. Discussió de resultats seguida de presentació de la recerca i aplicacions associades (en sessió presencial o amb Collaborate sincrònic).

Pràctica d’ordinador: 3. Una sessió utilitzant un programa d’ordinador per determinar les capacitats dels animals en la locomoció (simulació del vol d’ocells i/o natació de peixos) (en sessió presencial o amb enregistraments al CV). Presentació d’un treball d’aplicació dels resultats als estudis de camp. (no presencial, asíncron, mitjançant Fòrum de debat en el CV).

Activitats tutelades

Defensa en presentació oral d’un treball bibliogràfic elaborat en grup (en sessió presencial o amb Collaborate sincrònic).

Tots els recursos i activitats de suport es poden consultar i treballar en línia mitjançant el Campus Virtual UB (https://campusvirtual.ub.edu/)

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada. Un 50 % de la nota depèn de l’assistència, la presentació dels treballs i de la participació en el curs. L’altre 50 %, de l’avaluació del treball oral fet, presentat i defensat en grup.

El treball de presentació oral es fa al llarg del curs en grups de 2 o 3 estudiants sobre un tema general de l’assignatura de la seva elecció, fent-ne una crítica dels articles emprats. S’avalua la presentació i el debat amb l’audiència.