Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Coneixements Bāsics en Antropologia Biolōgica: Conceptes Clau

Codi de l'assignatura: 568857

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinaciķ: Mar Fatjo-vilas Mestre

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 3

Programa únic: S

 

 

Idiomes

 


Les classes teòriques s’impartiran en català o castellà, depenent de l’alumnat. Tot el material de suport i la bibliografia serà en anglès.

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

20

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autōnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Justificació de l’assignatura en el Màster:

 
Donada la interdisciplinarietat del màster és necessari que alguns estudiants procedents de llicenciatures i graus d’humanitats complementin la seva formació en aspectes fonamentals i bàsics en biologia, amb especial èmfasi en conceptes de genètica, que els permetran un bon aprofitament de les assignatures del màster. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer les característiques bàsiques de les cèl·lules eucariotes, en especial els mecanismes de divisió: mitosi i meiosi.
  • Conèixer conceptes bàsics de genètica  humana (cromosomes, ADN i la seva variació polimòrfica) per entendre els mecanismes d’herència en els humans.
  • Entendre els mecanismes de manteniment de la variació genètica en humans (mutació, migració, selecció i deriva).
  • Conèixer les bases de l’evolució biològica i comprendre el funcionament dels mecanismes evolutius.
  • Conèixer conceptes bàsics d’estadística.

 

 

Blocs temātics

 

1. Programa de classes

*  *Els continguts de l’assignatura seran els següents llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

1.1. Sessió 1. La cèl·lula eucariota: definició, característiques i orgànuls. Nucli cel·lular i el material genètic. Característiques de la divisió cel·lular: Mitosi i Meiosi.

1.2. Sessió 2. La molècula d’ADN. Composició, variació. Glossari de termes genètics.

1.3. Sessió 3. Manteniment de la variació genètica en l’espècie humana. Com calcular freqüències genotípiques, gèniques i equilibri Hardy-Weinberg.

1.4. Sessió 4. Els gens a les poblacions. Conceptes bàsics d’evolució. Evolució com a idea, teoria i procés. Mutació, selecció, flux gènic, recombinació, deriva i aparellament selectiu. Mecanismes excepcionals.

1.5. Sessió 5. Treballem els conceptes apresos a través de problemes concrets. Conceptes bàsics d’estadística i la seva aplicabilitat.

1.6. Sessions de tutoria. Sessions dedicades a la resolució de dubtes de l’assignatura i de les activitats proposades.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes presencials es donaran a l’aula, durant 5 dies en sessions de 4 hores. Es combinarà la teoria amb qüestionaris, activitats i treballs (en grup o individuals, segons convingui). A l’inici de la cada sessió es durà a terme un qüestionari i aquest es repetirà al final de manera que cada alumne podrà avaluar el seu aprenentatge. Alhora, les activitats i treballs que es faran a cada sessió seran exercicis dirigits (comentaris sobre esquemes gràfics, resolució de problemes, lectura crítica de petits textos,...), basats en els conceptes explicats.

Al llarg de l’assignatura es recomanaran  lectures als alumnes i algunes tasques que els permetin treballar els conceptes que s’han explicat a classe. Hi haurà seguiment individualitzat o en grups petits dels alumnes per part dels professors a través de sessions de tutorització.

 

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Assistència  i participació a classe: 20%

Activitats a classe: 60%

Activitats de treball autònom: 20%

 

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.