Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Litigació Civil

Codi de l'assignatura: 569156

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Elena Palomares Balaguer

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

75

Treball tutelat/dirigit

75

Aprenentatge autònom

75

 

 

Recomanacions

 

.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8. - Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Dret de danys
 • Indemnització de danys personals i barem
 • Contractació civil i mercantil
 • Contracte d’assegurança
 • Defensa dels consumidors
 • Família. Divorci
 • Arrendaments urbans
 • Propietat horitzontal
 • Concurs
 • Societats
 • Dret internacional privat, interregional i intertemporal
 • Processos declaratius: el judici verbal
 • Processos declaratius: el judici ordinari
 • Processos especials en matèria de capacitat
 • Processos especials en matèria de família
 • Processos monitori i canviari
 • Diligències preliminars
 • Mesures cautelars
 • Execució forçosa
 • Recursos
 • Procediment concursal

 

Referits a habilitats, destreses

 • Analitzar la informació facilitada pels clients, identificar i saber verificar aquella que sigui rellevant i, si escau, completar-la.
 • Preparar i reunir la prova acreditativa del relat fàctic.
 • Identificar la normativa aplicable, l’acció o accions que s’han d’exercitar i conèixer-ne els tribunals competents.
 • Presentar per escrit de manera clara, ordenada, coherent i sintètica les al·legacions fàctiques i jurídiques i formular amb precisió les pretensions adreçades al jutjat.
 • Analitzar la posició de la part contrària, identificar-ne les línies bàsiques i tenir capacitat per respondre-les, tant si es tracta de tràmits escrits com orals.
 • Intervenir d’una manera eficient en la pràctica de les proves admeses.
 • Valorar les resolucions judicials i, si escau, tenir capacitat per rebatre’n els motius mitjançant els recursos corresponents.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Cas de danys en habitatge en règim de propietat horitzontal, a causa d’incendi o filtracions; impugnació d’acords de la junta de propietaris

2. Cas d’accident de trànsit amb danys personals i materials

3. Cas de compravenda immobiliària amb arres o clàusula penal. Preu alçat. Llei estatal i legislació catalana

4. Cas de reclamació de quantitat en un contracte de consum. Venda a distància/fora d’establiment mercantil

5. Cas de divorci contenciós, matrimoni amb fills menors i majors d’edat dependents. Modificació d’efectes de la sentència de divorci

6. Cas de desnonament per manca de pagament

7. Cas de responsabilitat d’administradors de societats mercantils

8. Cas de contracte de distribució mercantil

9. Cas de concurs per insolvència empresarial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode de cas sobre un supòsit de fet, que l’estudiant ha de resoldre aplicant-hi les normes de l’ordenament jurídic de manera transversal i fent ús de la simulació en determinats casos per treballar-los.

Si durant el curs les circumstàncies obliguen a l’adaptació de la docència presencial al model de docència mixta, en qualsevol dels semestres, el professorat reservarà la docència presencial per a una primera sessió de plantejament del cas i una darrera sessió de resolució, i facilitarà els continguts d’estudi individual mitjançant les eines del Campus Virtual: presentacions, enllaços a material extern, vídeos ad hoc, etc. En aquest cas, es penjarà una guia d’estudi que expliqui els materials i la seqüència lògica de preparació. Si la situació requereix una docència totalment virtual, les sessions de presentació i de resolució del cas es faran mitjançant el Campus en sessió sincrònica i en l’horari reservat a cada cas pràctic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, que consisteix en quatre activitats d’avaluació (amb un valor del 60 % de la nota final):

Prova de tipus test (20 %)

Prova de preguntes curtes (20 %)

Prova de simulació (10 %)

Prova sobre un cas pràctic (10 %)

Abans de començar el curs s’especifica quins casos en concret s’examinen en cada una de les activitats.

— Una prova de síntesi: resolució d’un test + casos pràctics i/o preguntes de resposta curta (amb un valor del 40 % de la nota final).

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

 

Avaluació única

L’alumnat que ho vulgui pot acollir-se a l’avaluació única, que consisteix a respondre un test amb el nombre de preguntes equivalent al total de les que incorporen els tests de l’avaluació continuada, i la resolució d’un o més casos pràctics.

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en un mini-cas amb preguntes de resposta curta. Per poder fer la reavaluació és indispensable haver-se presentat i suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Màster en Advocacia. Manual de casos pràctics, Gramunt Fombuena, M.; Turull Rubinat, M.; Vázquez Albert, D. (eds.), Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions, 2013.

Vallespín Pérez, D., Litigación civilEditorial Bosch, S.A., 2012.

Vallespín Pérez, D., Asesoramiento y Praxis judicial en el Divorcio Contencioso, Bosch, Barcelona,2014.

Vallespín Pérez, D. Juicio verbal en la Ley de Enjuiciamiento Civil espanyola, Juruá, Lisboa, 2016.

Vallespín Pérez, D. Litigios sobre consumo: Especialidades procesales y acciones colectivas, Bosch, Barcelona, 2018

GÓMEZ COLOMER, J.L. "Violencia de género y proceso", Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. 

EQUIPO DE REDACCIÓN ARANZADI "El divorcio por violencia de género", 2016.

Bases de dades

Bases de dades jurídiques i materials indicats pel professorat en funció del cas a resoldre

Article

FUENTES SORIANO, O. "Los procesos por violencia de género: problemas probatorios tradicionales y derivados del uso de las nuevas tecnologías", Revista General de Derecho Procesal, núm. 44, 2018.