Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Litigació Penal

Codi de l'assignatura: 569157

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Ujala Joshi Jubert

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8.- Capacitat d’integrar coneixements i d’afrontar la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9.- Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Tenint en compte la doble finalitat del màster -professionalitzar l’estudiant per a la seva futura condició d’advocat i preparar-lo per superar la prova d’accés proposada pel Ministeri de Justícia-, a classe es treballen diferents supòsits de fet, que s’han de resoldre des d’una perspectiva substantiva i processal.

Es pretén que l’alumne es familiaritzi amb la interpretació doctrinal i jurisprudencial dels diferents delictes a què s’ha d’aplicar, i alhora que pugui visualitzar la seva projecció en les diferents fases que conformen el procés penal (instrucció, fase intermèdia, judici oral, recursos...). Els grups delictius escollits es corresponen amb aquelles tipologies penals que l’estudiant tracta en els seus primers anys d’exercici de la professió.

Durant el curs els alumnes fan simulacions de judicis i elaboren diferents escrits judicials (querelles, escrits de defensa, recursos d’apel·lació...).

 

 

— Identificar i seleccionar la informació facilitada pel client i la que es deriva, si escau, de les actuacions prèvies.
— Resumir els fets a través d’un relat coherent i ordenat dels elements fàctics més importants, per a la posterior aplicació del dret.
— Seleccionar la normativa aplicable i construir amb aquesta normativa un argument consistent en defensa dels interessos del client.
— Proposar els mitjans de prova adequats a cada supòsit.
— Exposar oralment el contingut de la línia argumental pròpia i demostrar capacitat de reacció davant dels arguments contraris.
— Ser capaç de rebatre, ordenadament i fundada en dret, els arguments de l’altra part en els escrits processals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Violència de gènere

2. Delictes contra la propietat I (furt o robatori amb força)

3. Delictes contra el patrimoni I (estafa o apropiació indeguda bàsiques)

4. Tràfic de drogues I (tipus bàsic)

5. Alcoholèmia o negativa

6. Lesions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode de cas, sobre un supòsit de fet, que l’estudiant ha de resoldre aplicant-hi les normes de l’ordenament jurídic de manera transversal.

Nota

Si durant el curs les circumstàncies obliguen a l’adaptació de la docència presencial al model de docència mixta, en qualsevol dels semestres, el professorat reservarà la docència presencial per a una primera sessió de plantejament del cas i una darrera sessió de resolució, i facilitarà els continguts d’estudi individual mitjançant les eines del Campus Virtual: presentacions, enllaços a material extern, vídeos ad hoc, etc. En aquest cas, es penjarà una guia d’estudi que expliqui els materials i la seqüència lògica de preparació.

Si la situació requereix una docència totalment virtual, les sessions de presentació i de resolució del cas es faran mitjançant el Campus en sessió sincrònica i en l’horari reservat a cada cas pràctic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consta de les avaluacions següents:

1.      La defensa d’un cas (simulació) amb un valor del 30 % de la nota final.

2.      La prova de síntesi, que consisteix en un examen tipus test sobre la tot el temari, amb un valor del 60 % de la nota final.

3.      La participació  a classe, amb un valor del 10 % sobre la nota final.

Totes les proves són obligatòries.

Els estudiants que segueixen l’avaluació continuada han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els alumnes que ho vulguin es poden acollir a l’avaluació única, que consisteix en un examen tipus test sobre tot el temari (amb un valor ponderat del 60 % de la nota final) i en la resolució d’un cas pràctic (amb un valor ponderat del 40 %).

Els estudiants que sol·licitin l’avaluació única han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

La resolució del cas pràctic que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

NOTA

Si la situació requereix una avaluació totalment virtual, s’intentarà replicar al màxim el sistema d’avaluació presencial per mitjà de sessions sincròniques en l’horari de l’assignatura.

En aquest cas, a la guia d’estudi s’explicaran els materials i la seqüència lògica de preparació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Corcoy Bidasolo (dir.), Manual de Derecho Penal Parte Especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados, Tomo 1 (Actualizado con las LLOO 1/2015 y 2/2015), Ed. Tirant, Valencia, 2015.

 

 

  Dret Penal

Silva Sánchez, Lecciones de Derecho penal. Parte especial, (4ª ed.), Ed. Atelier, Barcelona, 2015.

  Dret Penal

Corcoy Bidasolo/Mir Puig (dirs.), Comentarios al Código Penal. Reforma Lo 1/2015 y LO 2/2015, Ed. Tirant, Valencia, 2015.

  Dret Penal

Armenta Deu, Lecciones de Derecho procesal penal, (8ª ed), ed. Marcial Pons, Madrid, 2015 (435 págs.)

  Dret processal

Montero Aroca, Derecho jurisdiccional III. Proceso penal, (22ª ed.), Ed. Tirant, Valencia, 2014 (630 págs.)

  Dret Processal

Ramos Méndez, Enjuiciamiento Criminal. Undécima lectura constitucional, (12ª ed), Ed. Atelier, Barcelona, 2016 (544 págs.)

  Dret Processal

Gimeno Sendra, Derecho procesal penal, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2015.

Nieva Fenoll, Derecho procesal III: proceso penal, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2017.