Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Litigació Administrativa

Codi de l'assignatura: 569158

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Vicenç Aguado Cudolà

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
 

CB8 - Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

CB9 - Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències generals

CG1 - Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

 

Competències específiques

CE1 - Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2 - Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3 - Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

CE10 - Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 

Coneixements

− Procediment administratiu.

− Tècniques d’intervenció administrativa: autoritzacions, concessions, declaració responsable i comunicació.

− Expropiació forçosa.

− Contractació pública.

− Responsabilitat administrativa.

− Exercici de la potestat sancionadora de l’Administració.

− Règim jurídic de l’estrangeria.

− Recursos administratius.

− Organització de la justícia administrativa.

− Procediment contenciós administratiu. Procediment ordinari i procediments especials.

 

Referits a habilitats, destreses

.

Habilitats i destreses

− Identificar i seleccionar la informació facilitada pel client.

− Resumir els fets mitjançant un relat coherent i ordenat dels elements fàctics més importants per aplicar-los posteriorment en dret.

− Seleccionar la normativa aplicable.

− Construir, a partir dels fets i la normativa aplicable, els millors arguments possibles en defensa dels interessos del client.

− Produir d’una manera precisa i convincent els arguments.

− Ser capaç de rebatre de manera precisa els arguments dels escrits de l’altra part.

− Proposar els mitjans de prova adequats a cada cas.

− Exposar oralment la línia argumental pròpia.

− Adquirir la capacitat de rebatre oralment, de manera ràpida i clara, els arguments de l’altra part.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Procediment administratiu

2. Acte administratiu

3. Contractes del sector públic

4. Responsabilitat patrimonial de l’Administració

5. Expropiació forçosa

6. Recurs administratiu

7. Recurs contenciós administratiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura litigació administrativa es treballa a través del sistema del cas sobre la base d’un supòsit de fet a què es vinculen les preguntes del test.

Les diferents sessions tenen com a objecte els temes de l’1 al 7 i del 16 al 19 del programa del màster, en l’apartat «Matèria administrativa i contenciosa administrativa», de l’Ordre PCI/1261/2019, de 26 de desembre, per la qual es convoca la prova d’avaluació d’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat per a l’any 2020, publicada al BOE de 28 de desembre de 2019 i complementada per l’Ordre PCM/467/2020, de 29 de maig, i que constitueix el temari que forma part de l’examen final del màster.

Els temes del 8 al 15, pel contingut estrictament processa que tenen, es tracten a l’assignatura Intensificació en Litigació Administrativa. I el tema 20 s’imparteix en l’assignatura Litigació Fiscal.

Totes les sessions tenen un caràcter fonamentalment pràctic. Els alumnes han de preparar la redacció d’escrits, aportar jurisprudència i intervenir exposant els seus arguments en relació amb els diversos supòsits que es plantegen a classe.

Si durant el curs les circumstàncies obliguen a l’adaptació de la docència presencial al model de docència mixta, en qualsevol dels semestres, el professorat reservarà la docència presencial per a una primera sessió de plantejament del cas i una darrera sessió de resolució, i facilitarà els continguts d’estudi individual mitjançant les eines del Campus Virtual: presentacions, enllaços a material extern, vídeos ad hoc, etc. En aquest cas, es penjarà una guia d’estudi que expliqui els materials i la seqüència lògica de preparació. Si la situació requereix una docència totalment virtual, les sessions de presentació i de resolució del cas es faran mitjançant el Campus en sessió sincrònica i en l’horari reservat a cada cas pràctic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació continuada consisteix en:

• Un cas pràctic (20 % de la valoració final). Programat per a la setmana del 2 al 6 de novembre.

• Un test de 20 preguntes a la meitat de les sessions (20 % de la valoració final). Programat per a la setmana del 14 al 18 de desembre.

• Una prova de síntesi, que consisteix en un test de 20 preguntes (60 % de la valoració final). Programada per al 25 de gener de 2021 (pendent de confirmació).

El professorat pot considerar també, sempre amb caràcter positiu, la participació a classe.

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no complexin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

Si la situació requereix una avaluació totalment virtual, tant en el cas de l’avaluació continuada com l’única, les proves corresponents es faran en un altre format, però mantenint el nombre de proves i la proporció que tenen en la valoració final.

Reavaluació

Només poden optar a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat i hagin suspès l’assignatura, i en queden exclosos els casos de no presentat. Tant en l’avaluació continuada com en l’única la prova de reavaluació consisteix en una prova escrita.

 

Avaluació única

Els alumnes poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix a respondre un test (60 %) amb el nombre de preguntes equivalent al total de les que incorporen els tests de l’avaluació continuada, i en la resolució d’un cas pràctic (40 %).

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les proves d’avaluació única que no complexin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

Si la situació requereix una avaluació totalment virtual, tant en el cas de l’avaluació continuada com l’única, les proves corresponents es faran en un altre format, però mantenint el nombre de proves i la proporció que tenen en la valoració final.

Reavaluació

Només poden optar a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat i hagin suspès l’assignatura, i en queden exclosos els casos de no presentat. Tant en l’avaluació continuada com en l’única la prova de reavaluació consisteix en una prova escrita.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

José ESTEVE PARDO, Lecciones de derecho administrativo, Marcial Pons, última edició.

Germán FERNÁNDEZ FARRERES, Sistema de derecho administrativo, Civitas, última edició.

Miguel SÁNCHEZ MORÓN, Derecho administrativo, Parte general, Tecnos, última edició.

Bases de dades

Bases de dades jurídiques i materials indicats pel professorat en funció del cas a resoldre

Poder judicial.es buscador de jurisprudència: http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Textos legals en edició vigent consolidada a http://www.boe.es

https://www.boe.es/buscar/legislacion.php  Enllaç

Portal jurídic de Catalunya

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/  Enllaç