Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Litigació Social

Codi de l'assignatura: 569159

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Maria Pilar Rivas Vallejo

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Continguts

 

Programa de qüestions tractades en els diferents casos pràctics i també a la prova oficial:

1. El contracte de treball

2. Règim jurídic de la subcontractació

3. Empreses complexes i descentralització productiva. Subrogacions i transmissions d’empresa

4. Modalitats contractuals

5. Drets i deures dels treballadors

6. Igualtat, no discriminació i drets fonamentals en la relació de treball. Igualtat per raó de sexe en l’ocupació i conciliació de la vida personal, familiar i laboral

7. Condicions de treball i modificacions unilaterals de l’empresari

8. Facultats organitzatives i directives

9. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball

10. Representació del personal a l’empresa i representació sindical

11. Conflictes col·lectius i vaga

12. Procés social. Legitimació activa i passiva i intervenció de FOGASA i Ministeri Fiscal, i competència

13. Evitació del procés, conciliació i reclamació prèvia

14. Procés ordinari i processos especials

15. Mitjans d’impugnació al procés d’instància

16. Sistema de Seguretat Social: camp d’aplicació i actes d’enquadrament

17. Protecció de les contingències professionals

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

0

 

(Serà mixta o virtual si motius de salut pública ho aconsellen o estableixen)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

 

(Serà mixta o virtual si motius de salut pública ho aconsellen o estableixen)

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Revisar el text refós de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei reguladora de la jurisdicció social.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

— Conèixer el plantejament d’accions laborals i de Seguretat Social en l’àmbit forense, a partir del coneixement i entrenament en les eines necessàries per afrontar accions en l’àmbit administratiu i judicial i assessorar en aquesta matèria, com a demandant o com a demandat. 

— Abordar els casos pràctics, amb debat en grups de treball, discussió a classe i construcció de la defensa de les parts implicades, amb plantejament íntegre de la defensa fins a les últimes conseqüències, amb simulació de judici a l’aula. 

 

Referits a actituds, valors i normes

— Saber aconsellar el client amb l’estratègia més convenient segons els seus interessos, i d’acord amb principis ètics, deontològics i amb perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Cas de modalitats contractuals i empreses complexes

*  

1. El contracte de treball

2. Règim jurídic de la subcontractació

3. Empreses complexes i descentralització productiva. Subrogacions i transmissions d’empresa

4. Modalitats contractuals

2. Cas de condicions de treball i modificacions del contracte de treball

*  

1. Drets i deures dels treballadors

2. Condicions de treball i prevenció de riscos laborals

3. Facultats organitzatives i directives

4. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball

5. Facultats organitzatives i directives

6. Règim sancionador administratiu

3. Cas de drets laborals i tutela dels drets fonamentals

*  1. Igualtat, no discriminació i drets fonamentals en la relació de treball. Igualtat per raó de sexe en l’ocupació i conciliació de la vida personal, familiar i laboral

2. Procés social. Legitimació activa i passiva i intervenció de FOGASA i Ministeri Fiscal, i competència

3. Procés ordinari i processos especials

4. Procés especial de tutela de drets fonamentals

5. Mesures cautelars i execució

4. Cas de relacions col·lectives i sindicals

*  

1. Representació del personal a l’empresa i representació sindical

2. Conflictes col·lectius i vaga

3. Negociació col·lectiva i determinació de condicions de treball

4. Procés ordinari i processos especials

5. Mitjans d’impugnació: suplicació, cassació, cassació per a unificació de doctrina i altres recursos

6. Execució provisional i ferma de sentències

5. Cas d’extinció del contracte de treball

*  1. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball

2. Procés social. Legitimació activa i passiva i intervenció de FOGASA i Ministeri Fiscal, i competència

3. Evitació del procés, reclamació prèvia i mediació

4. Procés ordinari i processos especials

5. Mitjans d’impugnació: suplicació, cassació, cassació per a unificació de doctrina i altres recursos

6. Execució provisional i ferma de sentències

6. Cas de Seguretat Social

*  

1. Sistema de Seguretat Social: camp d’aplicació i actes d’enquadrament

2. Protecció de les contingències professionals

3. Prestacions. Règim jurídic

4. Procés especial de Seguretat Social

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode del cas sobre la base d’un supòsit de fet, que els estudiants han de resoldre aplicant-hi les normes de l’ordenament jurídic de manera transversal.

L’aproximació als conceptes i blocs temàtics plantejats és a partir del cas pràctic. Es treballa a partir del debat en grups de treball, la discussió a classe i la construcció de la defensa de les parts implicades. Es fa un plantejament íntegre de la defensa fins a les últimes conseqüències, si escau amb la simulació de judici a l’aula. 

Tots els grups treballen els mateixos casos pràctics, i, per tant, els diferents docents de l’assignatura estan coordinats.

Els casos pràctics es faciliten al començament del curs. 

Les sessions seran totes presencials, tret que, per raons de salut pública, la docència s’hagi de convertir en mixta o en virtual, segons les circumstàncies i les instruccions rebudes per l’autoritat competent. En aquest cas alternatiu, preferent es farà servir el Campus Virtual i totes les eines funcionals que ofereix, que inclouen el sistema de videoconferència BB Collaborate. Extraordinàriament, es preveuen fórmules alternatives si el professorat és obligat a romandre en aïllament, com ara la virtualitat de la seva presència a l’aula. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, que es compon de dos tipus de proves avaluadores:

1.- Les activitats pràctiques avaluables proposades pel professorat responsable, amb un valor total del 50 % sobre la nota final. Es fan entre una i tres activitats avaluables durant el quadrimestre.

2.- Prova de síntesi, amb un valor del 50 % de la nota final.

La prova de síntesi està composta per:

a) un supòsit pràctic, amb un valor del 50 % de la prova;

b) la resolució d’un test de vint preguntes de resposta múltiple (quatre possibles respostes, amb descompte de 0.25 per cada errada, i cap descompte per respostes en blanc), amb un valor del 50 % de la nota de la prova.

Per poder ser avaluat és obligatòria l’assistència al 80 % de les classes.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

La reavaluació consisteix en una prova amb la mateixa configuració i estructura que la prova de síntesi. Per poder optar a la reavaluació és necessari haver-se presentat abans a l’avaluació continuada.

 

Avaluació única

L’alumnat que ho vulgui pot acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en una prova de síntesi idèntica a la prevista per a l’avaluació continuada, però en aquest cas la nota es reparteix de la manera següent: a) el supòsit pràctic té un valor del 40 % de la prova; i b) la resolució d’un test té un valor del 60 % de la nota de la prova.

Els alumnes han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

La reavaluació consisteix en una prova amb la mateixa configuració i estructura que la prova de síntesi. Per poder optar a la reavaluació és necessari haver-se presentat abans a la prova de síntesi.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV.: Derecho del trabajo, Seguridad Social y Proceso Laboral. Una visión global para especialistas. La Ley, 2010.

AAVV: Derecho del Trabajo. Aranzadi, Pamplona, 2018.

Albiol Ortuño, Mónica. (dir.): Todo social 2019.  CISS, 2019.

ARASTEY SAHÚN, Lourdes (dir.)-POSE VIDAL, Sara-RIVAS VALLEJO, Pilar-ARROYO ABAD, Carlos: Prontuario de Derecho laboral para abogados. Acceso a la profesión de abogado. Universidad Católica Santa Teresa de Ávila, 2014.  
BLASCO LAHOZ, J. Francisco.: Curso de Seguridad Social 9a. ed., Tirant lo blanch, 2017.
FALGUERA BARÓ, Miquel Àngel.-OLLÉ SESÉ, Verónica (DIR.): Practicum proceso laboral. Lex Nova, 2014 (Autores: Maria Lourdes Arastey Sahun, Amador Garcia Ros, J. González Calvet, Mª Macarena Martinez Miranda, Sara Pose Vidal, Pilar Rivas Vallejo).  
GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, Ignacio.-MERCADER UGUINA, Jesús R. (dirs.): Las reformas laborales y de Seguridad Social. Lex Nova, 2014.
GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, Ignacio: Manual de Derecho del Trabajo. Tirant lo blanch, Valencia, 8a. ed., 2018.  
GOERLICH PESET, José M.-MERCADER UGUINA, Jesús R.: Practicum social 2018. Lex Nova, 2018.  
MERCADER UGUINA, Jesús: Lecciones de Derecho del Trabajo 10a. ed., Tirant lo blanch, 2017.
MOLINER TAMBORERO, Gonzalo-PEPDRAJAS MORENO, Abdón-SALA FRANCO, Tomás: Manual de jurisprudencia laboral. Tirant lo blanch, Valencia, 2012.  
MONEREO PÉREZ, José L. (dir.), -MOYA AMADOR, Rosa -SERRANO FALCÓN, Carolina (dirs.): Manual de Derecho procesal laboral, teoría y práctica. Tecnos, 2012. 

MOLINER TAMBORERO, Gonzalo-PEPDRAJAS MORENO, Abdón-SALA FRANCO, Tomás: Manual de jurisprudencia laboral. Tirant lo blanch, Valencia, 2012.  
MONEREO PÉREZ, José L. (dir.), -MOYA AMADOR, Rosa -SERRANO FALCÓN, Carolina (dirs.): Manual de Derecho procesal laboral, teoría y práctica. Tecnos, 2012.  
MOYA AMADOR, Rosa-SERRANO FALCÓN, Carolina: Materiales audiovisuales del proceso laboral. Editorial Aranzadi, S.A., Pamplona, 2011.  
NOGUEIRA GUASTAVINO, Magdalena:  Lecciones de Derecho social de la Unión Europea. Tirant lo blanch, Valencia, 2012.  
PALOMAR OLMEDA, Alberto: Practicum Ejercicio de la Abogacía 2018. Editorial Aranzadi, 2018. Bloc 9, pp. 949 a 1118.  
SALA FRANCO, Tomás: Derecho sindical, Tirant lo blanch, 2a. ed. 2017.
SEMPERE NAVARRO, Antonio V.: Prontuario de Jurisprudencia social comunitaria. Aranzadi, 2016.  
VALDÉS DAL RE, Fernando- BODAS MARTÍN, Ricardo -NOGUEIRA GUASTAVINO, Magdalena Lecciones de Jurisdicción Social. Tirant lo Blanch, 2a. ed., 2016.  
VIQUEIRA PÉREZ, Carmen: Materiales de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Procedimiento Laboral 3a. ed., Tirant lo blanch, 2015.

VV.AA.: Jurisprudencia laboral práctica. Jurisprudencia, negociación colectiva y estudios sobre el mercado de trabajo. Lex Nova, 2015. 

VV.AA.: Memento ejercicio profesional de la abogacía 2018-2019. Francis Lefebvre. 2018.

VV.AA.: Memento social 2019. Francis Lefebvre. 

VV.AA.: Anuario Laboral 2019. Lex Nova, 2019.

Bases de dades

Bases de dades de Bibliografia 

Westlaw digital http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon

La Ley Checkpoint España   http://microsite.checkpointespana.es/laboral/contenidos

Dialnet.es http://dialnet.unirioja.es/

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon  
http://microsite.checkpointespana.es/laboral/contenidos  
http://dialnet.unirioja.es/  

  Bases de dades de bibliografia

Bases de dades de Jurisprudència 

Westlaw digital http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon

La Ley Checkpoint España   http://microsite.checkpointespana.es/laboral/contenidos

Poderjudicial.es buscador de jurisprudència: http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Tribunal Constitucional, buscador de jurisprudència: http://hj.tribunalconstitucional.es/

Tribunal de Justícia de la UE, buscador de jurisprudència comunitària: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon  
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp  
http://hj.tribunalconstitucional.es/  
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 

Bases de dades de Legislació

Cercador de legislació en obert: http://noticias.juridicas.com/

Textos legals en l’edició vigent consolidada a http://www.boe.es  

http://www.boe.es   
http://noticias.juridicas.com/