Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Habilitats Professionals

Codi de l'assignatura: 569161

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Nuria Mallandrich Miret

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

75

Treball tutelat/dirigit

75

Aprenentatge autònom

75

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. - Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG2.- Capacitat de desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.

CG3.- Capacitat de desenvolupar les habilitats i destreses interpersonals que faciliten l’exercici de la professió d’advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE5.- Coneixement i capacitat de saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l’advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.

CE6.- Coneixement i capacitat d’avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l’exercici de l’activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l’assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l’advocat.

CE7.- Capacitat d’identificar conflictes d’interessos i coneixement de les tècniques per resoldre’ls, establir l’abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.

CE8.- Capacitat d’identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l’assessorament jurídic.

CE9.- Coneixement i capacitat d’aplicació en la pràctica l’entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d’advocat, així com el  marc jurídic associatiu, fiscal, laboral corresponent i el de la protecció de dades de caràcter personal.

CE11.- Desenvolupament de les destreses que permetin a l’advocat millorar l’eficiència de la seva feina i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en què l’exerceix mitjançant l’accés a fonts d’informació, el coneixement d’idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.

CE12.- Coneixement i capacitat d’organització i planificació dels recursos individuals i col·lectius disponibles per a l’exercici, en les diverses modalitats organitzatives, de la professió d’advocat.

CE13.- Coneixement i capacitat d’aplicar els procediments de determinació, facturació i liquidació d’honoraris i despeses associades a l’activitat professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer l’estructura territorial de l’advocacia espanyola i catalana.

Conèixer els diversos àmbits de desenvolupament de l’activitat professional de l’exercici de l’advocacia o les modalitats d’exercici i accés a la professió d’advocat.

Conèixer la regulació del sistema de justícia gratuïta i saber quins són els drets i obligacions de l’advocat i del ciutadà.

Identificar i conèixer el procediment d’impugnació de costes i de reclamació d’honoraris. Conèixer la intervenció dels col·legis d’advocats en la determinació dels honoraris professionals.

Conèixer els principis deontològics de la professió d’advocat i el marc normatiu de la professió, tant d’àmbit europeu, com estatal i de Catalunya.

Obtenir coneixements a nivell usuari de comptabilitat i fiscalitat de l’advocat.

Saber com afecta la regulació en matèria de protecció de dades l’activitat de l’advocacia.

 

Referits a habilitats, destreses

Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l’exercici de la professió, el funcionament bàsic de l’assistència jurídica gratuïta i la responsabilitat social de l’advocat.

Saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l’advocat amb el client, amb altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.

Conèixer i saber aplicar en la pràctica l’entorn organitzatiu, de gestió i comercial, de la professió d’advocat.

Aprendre a confeccionar una minuta i un full d’encàrrec.

Assolir i desenvolupar estratègies de comunicació i lideratge.

Aprendre a dirigir reunions i saber relacionar-se adequadament amb els clients, els òrgans jurisdiccionals, institucions i amb altres advocats.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ordenació de la professió. Ordenació col·legial

*  

 1.  Marc públic i marc privat
 2.  Formes d’exercici de la professió
 3.  Formes jurídiques de l’exercici de la professió d’advocat: tipus de despatxos
 4.  La previsió social de l’advocat i la responsabilitat social corporativa
 5.  La cobertura de la responsabilitat civil professional

2. L’assistència jurídica gratuïta i el torn d’ofici

*  1. L’assistència jurídica gratuïta

- Règim jurídic i naturalesa del dret

- L’accés a la prestació d’assessoria i defensa jurídica gratuïta

- Drets i obligacions del ciutadà i de l’advocat

2. El torn d’ofici

- Marc jurídic

- Accés i funcionament

- Drets i obligacions del ciutadà i de l’advocat

3. Competències i habilitats professionals

*  

 1. Direcció de reunions
 2. Tracte amb el client
 3. Tracte amb òrgans jurisdiccionals i administracions públiques
 4. Estratègies de comunicació i lideratge
 5. Oratòria
 6. Tècniques de negociació i d’interrogatori

4. Deontologia professional i honoraris

*  

 1. Els principis essencials de la professió d’advocat
 2. Normativa reguladora
 3. Els drets i deures dels advocats
 4. El secret professional. Els conflictes d’interessos
 5. Règim disciplinari. Infraccions i procediment
 6. El camp d’activitat de la professió d’advocat
 7. Les incompatibilitats en l’exercici de la professió d’advocat
 8. La publicitat personal de l’advocat
 9. Les relacions de l’advocat amb els seus clients. Les relacions entre advocats. La vènia. Les relacions amb els tribunals
 10. Normes de cortesia. Com solucionar les diferències entre lletrats
 11. Obligacions en matèria de blanqueig de capitals
 12. Els honoraris professionals


 

5. Gestió del despatx

*  

 1. Business plan: missió i visió.
 2. Pla de màrqueting. Pla de vendes
 3. Pla de formació i recursos humans
 4. La gestió dels clients i el networking
 5. La comptabilitat i la fiscalitat de l’advocat
 6. Protecció de dades en l’exercici professional. Noves tecnologies i protecció de dades: cloud computing i documentació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions teoricopràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Requisit d’assistència
Per ser avaluat és obligatòria l’assistència al 80 % de les classes, amb independència del sistema d’avaluació, única o continuada, pel qual s’opti. En cas de no complir amb el mínim requerit, l’alumne serà considerat no presentat.

Avaluació continuada

El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, que està integrada per dues activitats avaluables que es fan al llarg del curs i que tenen un valor total del 55 % de la nota final. S’han de fer totes les proves per superar l’assignatura.

La primera activitat d’avaluació continuada consisteix en una prova tipus test, de 20 preguntes amb 4 opcions de resposta, sobre els continguts treballats en els dos primers blocs temàtics: 1. Ordenació de la professió i, 2. Assistència jurídica gratuïta. Les preguntes poden ser breus casos pràctics o preguntes teòriques. Les preguntes contestades correctament compten 1 punt i les errònies en descompten 0,25. El valor sobre la nota final de l’assignatura és del 45 %.

La segona prova d’avaluació continuada consisteix en una prova oral sobre els continguts del bloc 3. Competències i habilitats professionals. El valor sobre la nota final és d’un 10 %.

La prova final de síntesi consisteix en una prova tipus test, de 30 preguntes amb 4 opcions de resposta, sobre tot el contingut de la matèria. Això no obstant, els alumnes que hagin obtingut una nota igual o superior a 5 a la primera activitat d’avaluació continuada, s’examinaran únicament dels continguts que no hagin estat avaluats en la resta de proves. En aquest cas, la prova tipus test consta de 20 preguntes. Les preguntes poden ser casos pràctics o preguntes teòriques. Les preguntes contestades correctament compten 1 punt, i erròniament en descompten 0,25. El valor sobre la nota final de l’assignatura és del 45 %.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en una prova escrita de tipus test amb 20 preguntes i 4 opcions de resposta sobre tot el temari. Les preguntes poden ser breus casos pràctics o breus preguntes teòriques. Les preguntes contestades correctament compten 1 punt, i erròniament en descompten 0,25. El valor sobre la nota final de l’assignatura és del 100 %. 

Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

Els alumnes que optin per l’avaluació única han de fer una prova de tipus test, de 30 preguntes amb 4 opcions de resposta, sobre tot el temari. Les preguntes poden ser casos pràctics o preguntes teòriques. Les preguntes contestades correctament compten 1 punt, i erròniament en descompten 0,25. El valor sobre la nota final de l’assignatura és del 90 %. El dia de la prova, a més a més, es proporciona a l’estudiant l’enunciat d’una activitat oral que haurà de preparar a casa i gravar en vídeo. S’haurà de penjar a l’enllaç corresponent habilitat en el Campus Virtual en el termini màxim de 2 dies. Aquesta prova oral val el 10 % de la nota final.

Per aprovar l’assignatura és imprescindible fer les dues proves.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació única poden fer una prova de reavaluació que consisteix en una prova escrita tipus test, de 20 preguntes amb 4 opcions de resposta, sobre tot el temari. Les preguntes poden ser casos pràctics o preguntes teòriques. Les preguntes contestades correctament compten 1 punt, i erròniament en descompten 0,25. El valor sobre la nota final de l’assignatura és del 100 %. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Legislació

LLEI 7/2006, DE 31 DE MAIG, DE L’EXERCICI DE PROFESSIONS TITULADES I DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS.

REGLAMENT DEL SERVEI DE DEFENSA D’OFICI I ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA DEL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA, de 13 d’abril de 2011.

NORMATIVA DE L’ADVOCACIA CATALANA

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE L’ADVOCACIA CATALANA, de 8 de febrer de 2011.

ESTATUT GENERAL DE L’ADVOCACIA ESPANYOLA. Reial Decret 658/2001, de 22 de juny.

CODI DEONTOLÒGIC. Adaptat al nou Estatut General de la Advocacia Española, aprovat per Real Decreto 658/2001, de 22 de juny.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS ABOGADOS DE LA UNION EUROPEA, Adoptat en sessió plenària de 28 d’octubre de 1988 i modificat en les sessions plenàries de 28 de novembre de 1998 i 6 de desembre de 2002.