Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mediació i Arbitratge

Codi de l'assignatura: 569162

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Nancy Carina Vernengo Pellejero

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Es recomana fer servir la legislació actualitzada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

CG2.- Capacitat de desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.

CG3.- Capacitat de desenvolupar les habilitats i destreses interpersonals que faciliten l’exercici de la professió d’advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE4.- Coneixement de les diferents tècniques de composició d’interessos i capacitat de trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius de resolució de conflictes.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Mediació familiar
— Arbitratge
— Conciliació, mediació i arbitratge laboral

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar i seleccionar la informació facilitada pel client i la que es deriva, si escau, de les actuacions prèvies.
— Resumir els fets a través d’un relat coherent i ordenat dels elements fàctics més importants per a la posterior identificació del mitjà de resolució de conflictes adient.
— Seleccionar la normativa aplicable i definir els trets característics del procés d’arbitratge, de mediació laboral i de mediació familiar.
— Descriure les particularitats pròpies de cadascun d’aquests processos.
— Conèixer les particularitats de l’arbitratge (de consum o mercantil), i el seu procediment.
— Ser capaç de comprendre el rol del mediador en l’àmbit laboral i familiar, diferenciant-lo del rol de l’advocat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Mediació familiar: ruptura de parella matrimonial amb fills (principis de la mediació familiar). Regles del procés de mediació. Habilitats comunicatives. Relació entre mediació i procés judicial (impossibilitat de sotmetre a un procés de mediació familiar els casos de violència domèstica). Eficàcia jurídica i caràcter executiu dels acords resultants de la mediació).

2. Arbitratge (aquest bloc temàtic comprèn dos casos i el docent n’escull només un dels dos per treballar a les sessions):
a) El sistema arbitral de consum
b) L’arbitratge mercantil

*  a) Arbitratge de consum: el sistema arbitral de consum. Els principis generals de l’arbitratge de consum. Les condicions generals dels contractes: les clàusules abusives i l’arbitratge de consum. Els col·legis arbitrals de consum i les juntes arbitrals de consum; els òrgans arbitrals i l’àrbitre únic. L’arbitratge individual i l’arbitratge col·lectiu. El conveni arbitral en l’arbitratge de consum. El procediment d’arbitratge de consum: la petició de sotmetiment a l’arbitratge; la designació dels àrbitres; les pretensions de les parts; l’audiència i la pràctica de la prova; la falta de compareixença i la inactivitat de les parts. El laude i els mitjans d’impugnació. Execució del laude.  

b) Arbitratge mercantil: redacció de la clàusula arbitral, preparació de la prova, redacció d’instància d’arbitratge amb petició de mesures cautelars, redacció d’oposició a la instància d’arbitratge, preparació i realització d’audiència prèvia, desenvolupament de l’arbitratge, pràctica de la prova i formulació de conclusions, estudi del laude arbitral i preparació del recurs d’anul·lació, execució del laude arbitral.

3. Conciliació, mediació i arbitratge laboral: conciliació, mediació i arbitratge en conflictes individuals i col·lectius, mediació i arbitratge en supòsits de trasllat col·lectiu. Modificació substancial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu. Reclamacions associades a la impossibilitat de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Regulació d’ocupació de caràcter suspensiu i extintiu, inaplicació salarial i negociació de convenis col·lectius.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode del cas sobre la base de diferents supòsits de fet, els quals l’alumnat ha de treballar aplicant-hi de manera transversal les normes de l’ordenament jurídic de cadascuna de les matèries específiques, és a dir, de mediació i conciliació laboral, d’arbitratge i de mediació familiar.

Aquesta assignatura s’imparteix de manera presencial a tots els grups. No obstant això, si qualsevol circumstància derivada del context sanitari actual fa impossible o no recomanable la impartició de la matèria mitjançant sessions presencials, es pot adoptar o bé un model de docència semipresencial, o bé un model de docència virtual. La descripció d’ambdós models es troba reflectit a la guia docent d’aquesta assignatura.

També s’ha d’assenyalar que si la situació del professorat responsable de qualsevol dels grups fa impossible o no aconsellable la docència presencial a l’aula, el grup o grups en qüestió es poden impartir íntegrament de manera virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Convocatòria ordinària

El sistema d’avaluació continuada és el sistema d’avaluació per defecte i integra les activitats obligatòries següents:

Tres activitats d’avaluació continuada que es distribueixen de la manera següent:

  • Una activitat sobre mediació, conciliació i arbitratge laboral (20 % de la qualificació final).
  • Una activitat sobre arbitratge (20 % de la qualificació final).
  • Prova de síntesi: examen de tipus test (60 % de la qualificació final).

Tots els alumnes han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes.

L’activitat d’avaluació continuada que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en un examen de tipus test (100 % de la qualificació final). Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès la prova de síntesi de la convocatòria ordinària, per tant, els alumnes que no s’hagin presentat prèviament no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

Convocatòria ordinària

En aquells casos que determini la normativa, l’alumnat es pot acollir a l’avaluació única, que consisteix en un examen final en format test (70 % de la nota final) i una pregunta de desenvolupament en forma de dictamen (30 % de la nota final).

Tots els alumnes han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació única poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en un examen de tipus test (100 % de la qualificació definitiva). Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’examen final de la convocatòria ordinària, per tant, els alumnes que no s’hagin presentat prèviament no poden optar a la reavaluació.