Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intensificació en Litigació Administrativa

Codi de l'assignatura: 569165

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Sergi Chimenos Minguella

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

   

   

   

   

  Objectius d'aprenentatge

   

  Referits a coneixements

  - Recurs contenciós administratiu ordinari:

  • Escrit d’interposició. Requisits

  • Mesures cautelars

  • Demanda i contestació a la demanda

  • Prova

  • Conclusions

  • Incident execució de sentència

  • Sol·licitud d’execució provisional

  • Extensió dels efectes de la sentència

  • Procediment especial. Simulació

  - Recurs d’apel·lació

  - Recurs de cassació

  - Recurs contenciós administratiu per a la protecció dels drets fonamentals

  - Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

  - Situació fiscal de les rendes obtingudes a l’estranger (article 7.p de l’IRPF)

  - Situació fiscal de l’explotació dels drets d’imatge (IRPF i impost sobre societats)

  - Societats professionals i societats patrimonials

   

  Referits a habilitats, destreses

  — Identificar i seleccionar la informació facilitada pel client i la que es deriva de l’expedient administratiu.
  — Resumir els fets a través d’un relat coherent i ordenat dels elements fàctics més importants per a la posterior aplicació del dret.
  — Seleccionar la normativa aplicable i construir amb aquesta normativa un argument consistent en defensa dels interessos del client.
  — Proposar els mitjans de prova adequats per a cada supòsit.
  — Exposar oralment el contingut de la línia argumental pròpia i demostrar capacitat de reacció davant d’arguments contraris.
  — Tenir capacitat per rebatre, ordenadament i fundada en dret, els arguments de l’altra part en els escrits processals.

   

   

  Blocs temàtics

   

  1. Contenciós

  *  Nou casos pràctics en matèria de justícia contenciosa administrativa en què
  s’aborden totes les qüestions relatives als objectius d’aprenentatge.

   

  2. Tributari

  *  Quatre casos pràctics en matèria de dret financer.

   

   

  Metodologia i activitats formatives

   

  L’assignatura Litigació Administrativa es treballa a través del sistema del cas sobre la base d’un supòsit de fet a què es vinculen les preguntes del test.

  Les diferents sessions tenen com a objecte els temes de l’1 al 7 i del 16 al 19, que constitueixen el temari que forma part de l’examen final del màster. Els temes del 8 al 15, pel contingut estrictament processal que tenen, es tracten a l’assignatura Intensificació en Litigació Administrativa. El tema 20 s’imparteix en l’assignatura de Litigació Fiscal.

  Totes les sessions tenen un caràcter fonamentalment pràctic. Els alumnes han de preparar la redacció d’escrits, aportar jurisprudència i intervenir exposant els seus arguments en relació amb els diversos supòsits que es plantegen a classe.

  L’assignatura s’imparteix a través del mètode del cas sobre la base d’un supòsit de fet, que l’estudiant ha de resoldre aplicant les normes de l’ordenament jurídic de forma transversal. Els casos tenen com objecte les matèries dels temes del 6 al 15 de l’especialitat en dret administratiu del programa del màster, a l’apartat «Matèria administrativa i contenciosa administrativa», de l’Ordre PCI/1261/2019, de 26 de desembre, per la qual es convoca la prova d’avaluació d’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat per a l’any 2020, publicada al BOE de 28 de desembre de 2019 i complementada per l’Ordre PCM/467/2020, de 29 de maig. A classe s’analitzen els documents d’un expedient prèviament distribuït als alumnes. Les sis darreres sessions estaran dedicades als casos de dret financer.

  Si durant el curs les circumstàncies obliguen a l’adaptació de la docència presencial al model de docència mixta, en qualsevol dels semestres, el professorat reservarà la docència presencial per a una primera sessió de plantejament del cas i una darrera sessió de resolució, i facilitarà els continguts d’estudi individual mitjançant les eines del Campus Virtual: presentacions, enllaços a material extern, vídeos ad hoc, etc. En aquest cas, es penjarà una guia d’estudi que expliqui els materials i la seqüència lògica de preparació. Si la situació requereix una docència totalment virtual, les sessions de presentació i de resolució del cas es faran mitjançant el Campus en sessió sincrònica i en l’horari reservat a cada cas pràctic.

   

   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   

  Avaluació continuada
  El sistema d’avaluació continuada consisteix en la resolució de casos pràctics. Es fa la mitjana de les sis millors notes.

  El professorat també pot tenir en compte, sempre amb caràcter positiu, la participació a classe.

  Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

  Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no complexin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

  Si la situació requereix una avaluació totalment virtual, tant en el cas de l’avaluació continuada com l’única, les proves corresponents es faran en un altre format però mantenint el nombre de proves i la proporció en la valoració final.

   

  Avaluació única

  Hi ha pa possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en la resolució d’un cas pràctic.

  Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

  Les proves d’avaluació única que no complexin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

  Si la situació requereix una avaluació totalment virtual, tant en el cas de l’avaluació continuada com l’única, les proves corresponents es faran en un altre format però mantenint el nombre de proves i la proporció en la valoració final.

  Reavaluació

  Només poden optar a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat i hagin suspès l’assignatura, i en queden exclosos els casos de no presentat. Tant en l’avaluació continuada com en l’única la prova de reavaluació consisteix en una prova escrita.

   

   

  Fonts d'informació bàsica

  Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

  Bases de dades

  Bases de dades de jurisprudència

  Poder judicial.es buscador de jurisprudència: http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

  Bases de dades de legislació

  Textos legals en edició vigent consolidada a http://www.boe.es

  Portal jurídic de Catalunya

  Bases de dades jurídiques i materials indicades pel professorat en funció del cas a resoldre.