Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intensificaciˇ en Litigaciˇ Social

Codi de l'assignatura: 569169

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Maria Pilar Rivas Vallejo

Departament: Departament de Dret Privat

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Programari general

 

Elements bàsics sobre els quals s’aprofundeix des d’un punt de vista tant teòric com pràctic en relació amb l’exercici professional i la resolució de la prova oficial:

1. El contracte de treball

2. Règim jurídic de la subcontractació

3. Empreses complexes i descentralització productiva. Subrogacions i transmissions d’empresa

4. Economia digital i societat digital: implicacions laborals

5. Modalitats contractuals

6. Drets i deures dels treballadors

7. Igualtat, no discriminació i drets fonamentals en la relació de treball. Igualtat per raó de sexe i gènere en l’ocupació i conciliació de la vida personal, familiar i laboral

8. Condicions de treball i prevenció de riscos laborals

9. Facultats organitzatives i directives

10. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball

11. Representació del personal a l’empresa i representació sindical

12. Conflictes col·lectius i vaga

13. Negociació col·lectiva i determinació de condicions de treball

14. Règim sancionador administratiu

15. Procés social. Legitimació activa i passiva i intervenció de FOGASA i Ministeri Fiscal, i competència

16. Evitació del procés, reclamació prèvia i mediació

17. Procés ordinari i processos especials

18. Mitjans d’impugnació: suplicació, cassació, cassació per a la unificació de doctrina i altres recursos

19. Execució provisional i ferma de sentències

20. Sistema de Seguretat Social: camp d’aplicació i actes d’enquadrament

21. Protecció de les contingències professionals

22. Prestacions. Règim jurídic general

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

50

 

(SerÓ mixta o virtual si motius de salut p˙blica ho aconsellen o estableixen)

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

Recomanacions

 

— Consultar bases de dades jurisprudencials.

— Consultar directament la legislació, en línia o en paper, actualitzada el setembre del 2017.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Dominar el plantejament d’accions laborals i de Seguretat Social en l’àmbit forense.

- Ser capaç d’assessorar jurídicament empreses i agents socials, especialment en la litigació en l’ordre social de la jurisdicció, i, secundàriament, al Tribunal Constitucional, i als tribunals internacionals i de la UE. 

Una primera part teoricopràctica està dedicada a aprofundir en elements fonamentals i qüestions pràctiques del procés social, per aconseguir el domini del procés laboral en les qüestions més especialitzades, com és el cas de l’execució i els recursos, que no són abordats a l’assignatura Litigació Social. 

Una segona part de l’assignatura, que n’abasta bona part, pretén aprofundir des d’un punt de vista pràctic en les qüestions anteriorment esmentades. Per al correcte abordatge pràctic de la matèria, es proposa un plantejament íntegre de la defensa, fins a les últimes conseqüències, amb la simulació d’un judici a l’aula. La discussió de cas que centra aquesta segona part principal es basa en la resolució d’un cas pràctic, a partir del debat en grups de treball, la discussió a classe i la construcció de la defensa de les parts implicades. 

 

Referits a habilitats, destreses

— Dominar les tècniques i estratègies de litigació social.

— Dominar la terminació del procés amb execució de la sentència.

— Dominar el sistema de recursos en l’àmbit social de la jurisdicció. 

— Saber exercir el dret d’acord amb paràmetres ètics, deontològics i amb perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bloc preparatori

*  

1. Qüestions processals del procés ordinari: acumulació d’accions, qüestions prejudicials, competència, mesures cautelars

2. Qüestions pràctiques: redacció de demandes i recursos i presentació d’escrits i evitació del procés. Pràctica de redacció de demandes i recursos, i conciliació, i pràctica de mediació laboral

3. Actuació en judici laboral. Escrits, fases, terminologia, incidències, oratòria. Pràctica

4. Execucions de sentències, provisionals i definitives

1.1.

1. Qüestions processals del procés ordinari: acumulació d’accions, qüestions prejudicials, competència, mesures cautelars

1. Procés social. Legitimació activa i passiva. Intervenció de tercers. Reconvenció

2. Competència i qüestions prejudicials

3. Acumulació d’accions i de processos

4. Evitació del procés, reclamació prèvia i mediació. Suspensions i ajornaments

5. Procés ordinari i processos especials

6. Altres

1.2.

2. Qüestions pràctiques: redacció de demandes i recursos, presentació d’escrits, evitació del procés. Pràctica de redacció de demandes i recursos, conciliació i pràctica de mediació laboral

1. Redacció de demandes

2. Redacció de recursos

3. Presentació d’escrits

4. Evitació del procés

5. Pràctica de redacció de demandes i recursos, conciliació

1.3.

3. Actuació en judici laboral. Escrits, fases, terminologia, incidències, oratòria. Pràctica

1. Escrits

2. Fases

3. Terminologia

4. Incidències

5. Pràctica d’oratòria

1.4.

4. Execucions de sentències, provisionals i definitives

1. Execució provisional

2. Execució de sentències fermes

3. Recursos contra l’execució i contra sentències fermes

2. Estudi de casos

*  Cas 1. Dret constitucional del treball. Condicions de treball i relacions entre fonts reguladores i intervenció del ius variandi empresarial, i drets fonamentals

Cas 2. Dret internacional del treball i dret comunitari

Cas 3.  Responsabilitats empresarials en matèria de Seguretat Social i riscos laborals

Cas 4. Crisis empresarials. Aspectes individuals i col·lectius. Aspectes administratius i prestacions de desocupació i jubilació

2.1.

Cas 1. Dret constitucional del treball. Condicions de treball i relacions entre fonts reguladores i intervenció del ius variandi empresarial, i drets fonamentals

1. Dret constitucional del treball: afectacions constitucionals dels drets laborals

2. Regulació de condicions de treball: fonts reguladores

3. Relacions entre fonts reguladores: normes legals, convenis col·lectius, contracte i autonomia de la voluntat

4. Ius variandi empresarial i modificació de pactes i acords i drets fonamentals

2.2.

Cas 2. Dret internacional del treball i dret comunitari

1. Dret internacional privat del treball. Regles de competència i llei aplicable

2. Jurisprudència comunitària

3. Aplicació al cas estudiat

2.3.

Cas 3. Responsabilitats empresarials en matèria de Seguretat Social i riscos laborals

1. Responsabilitats empresarials en supòsit d’accident de treball. Delimitació dels supòsits

2. Prevenció de riscos laborals, responsabilitats administratives, penals, laborals i civils

3. Responsabilitats del sistema de la Seguretat Social i de les entitats col·laboradores

4. Assegurament i responsabilitat de tercers i dels propis treballadors

5. Responsabilitats per incompliments en matèria d’igualtat i no discriminació

6. Responsabilitats en matèria d’obligacions de Seguretat Social (actes d’enquadrament i cotització)

7. Altres responsabilitats

2.4.

Cas 4. Crisis empresarials. Aspectes individuals i col·lectius. Aspectes administratius i prestacions de desocupació i jubilació

1. Supòsits de crisis empresarials

2. Supòsit específic d’empreses descentralitzades i deslocalitzades

3. Intervenció de la representació del personal i aspectes col·lectius. Resolució de conflictes

4. Intervencions administratives i judicials. El concurs

5. Revisió judicial. Conflicte individual i col·lectiu

6. Prestacions per desocupació 

3. Simulacions

*  Simulació de conciliació, de mediació, de judici i de vista en fase d’execució

Simulacions a partir de qualsevol supòsit dels quatre proposats

3.1. Simulació de conciliació i de mediació

Simulació de conciliació i de mediació, prenent com a supòsit qualsevol dels quatre proposats

3.2. Simulació de judici oral

Simulació de judici oral, prenent com a supòsit qualsevol dels quatre proposats

3.3. Vista en fase d’execució

Simulació de vista d’execució, prenent com a supòsit el mateix del judici oral

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consta d’una primera part teoricopràctica d’aprofundiment en elements fonamentals i qüestions pràctiques processals, i d’una segona part basada en el mètode del cas sobre la base d’un supòsit de fet, que s’anirà resolent a les sessions presencials i en temps de treball autònom a partir del criteri de transversalitat en la relació i l’aplicació de normes i parcel·les de l’ordenament juridicolaboral.

La forma d’aproximació als conceptes i blocs temàtics i als tres casos principals plantejats és el cas pràctic. Es duu a terme amb debat en grups de treball, discussió a classe i construcció de la defensa de les parts implicades, i amb un plantejament íntegre de la defensa fins a les últimes conseqüències, si escau amb simulació de judici a l’aula.

Les sessions seran totes presencials, tret que, per raons de salut pública, s’hagi de convertir en mixta o en virtual, segons les circumstàncies i les instruccions rebudes per l’autoritat competent. En aquest cas, l’eina preferent que es farà servir serà el Campus Virtual i totes les funcionalitats que permet, que inclou el sistema de videoconferència BB Collaborate. Extraordinàriament, es preveuen fórmules alternatives si la persona obligada a l’aïllament és el professorat, com ara la virtualitat de la seva presència a l’aula. 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació per defecte en el màster d’Advocacia és l’avaluació continuada, que consta de dos tipus de proves avaluadores:

1. Activitats pràctiques avaluables proposades pel docent responsable, amb un valor total del 60 % de la nota final.

2. Prova de síntesi, el valor de la qual és del 40 % de la nota final. La prova està composta per: a) un supòsit pràctic, amb un valor del 20 % de la prova; i b) la resolució d’un test, amb un valor del 20 % de la nota de la prova.

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

La reavaluació consisteix en una prova idèntica en estructura i continguts a la prova de síntesi. Cal haver fet la prova de síntesi per poder optar a la reavaluació.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Hi ha la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en una prova de síntesi, idèntica a la prevista per a l’avaluació continuada, però en aquest cas la nota es reparteix de la manera següent: a) el supòsit pràctic té el valor del 50 % de la prova; i b) la resolució d’un test té el valor del 50 % de la nota de la prova.

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic. mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

La reavaluació consisteix en una prova idèntica en estructura i continguts a la prova de síntesi. Cal haver fet la prova de síntesi per poder optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AAVV.: Derecho del trabajo, Seguridad Social y Proceso Laboral. Una visión global para especialistas. La Ley, 2010.

AAVV: Derecho del Trabajo. Aranzadi, Pamplona, 2018

Albiol Ortuño, M. (dir.): Todo social 2019.  Wolters Kluwer, 2018

Arastey Sahún (dir.)-Pose Vidal, S.-Rivas Vallejo, P.-Arroyo Abad, C.: Prontuario de Derecho laboral para abogados. Acceso a la profesión de abogado. Universidad Católica Santa Teresa de Ávila, 2014. 

Blasco Lahoz, J. F.: Curso de Seguridad Social, Tirant lo blanch, 2018

Falguera Baró, M.A.-Ollé Sesé, V. (dir.): Practicum proceso laboral. Lex Nova, 2019 (Autores: Maria Lourdes Arastey Sahun, Amador Garcia Ros, J. González Calvet, Mª Macarena Martinez Miranda, Pose Vidal, Pilar. Rivas Vallejo). 

García Perrote Escartín, I.-Mercader Uguina, J.R. (dirs.): Las reformas laborales y de Seguridad Social. Lex Nova, 2014

García Perrote Escartín, I.: Manual de Derecho del Trabajo. Tirant lo blanch, Valencia, 2018

Goerlich Peset, J.M.-Mercader Uguina, J.R.: Practicum social 2019. Lex Nova, 2018

Mercader Uguina, J.: Lecciones de Derecho del Trabajo 10a Ed. , Tirant lo blanch, 2018

Moliner Tamborero, G.-Pepdrajas Moreno, A.-Sala Franco, T.: Manual de jurisprudencia laboral. Tirant lo blanch, Valencia, 2012. 

Monereo Pérez, J.L. (dir.), -Moya Amador, R.-Serrano Falcón, C. (dirs.): Manual de Derecho procesal laboral, teoría y práctica. Tecnos, 2012. 

Moya Amador, R.-Serrano Falcón, C.: Materiales audiovisuales del proceso laboral. Editorial Aranzadi, S.A., Pamplona, 2011. 

Nogueira Guastavino, M.:  Lecciones de Derecho social de la Unión Europea. Tirant lo blanch, Valencia, 2012. 

Palomar Olmeda, A.: Practicum Ejercicio de la Abogacía 2019. Editorial Aranzadi, 2018. Bloc 9, pp. 949 a 1118. 

Sala Franco, T.: Derecho sindical, Tirant lo blanch, 2017

 

Sempere Navarro, A.V.: Prontuario de Jurisprudencia social comunitaria. Aranzadi, 2014. 

Valdés Dal Re, F.- Bodas Martín, R.-Nogueira Guastavino, M: Lecciones de Jurisdicción Social. Tirant lo Blanch, 2016

Viqueira Pérez, C.: Materiales de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Procedimiento Laboral 2ª Ed., Tirant lo blanch,  2013.

VV.AA.: Jurisprudencia laboral práctica. Jurisprudencia, negociación colectiva y estudios sobre el mercado de trabajo. Lex Nova, 2015. 

VV.AA.: Memento social 2019. Francis Lefebvre. 2018

VV.AA.: Anuario Laboral 2019. Lex Nova, 2018

VV.AA.: Memento ejercicio profesional de la abogacía 2018-2019. Francis Lefebvre. 2018

AA.VV.: Práctica Laboral para Abogados. Madrid, Dyckinson. Wolters Kluwer. 2018

AA.VV.: Memento Práctico Procedimiento Laboral 2019-2020. Francis Lefebvre, 2019

Bases de dades

Bases de dades de Jurisprudència

Westlaw digital: http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon 

La Ley Checkpoint España: http://microsite.checkpointespana.es/laboral/contenidos 

Poderjudicial.es buscador de jurisprudència: http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Tribunal Constitucional, buscador de jurisprudència: http://hj.tribunalconstitucional.es/

Tribunal de Justícia de la UE, buscador de jurisprudència comunitària: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp  Enlla├ž
http://hj.tribunalconstitucional.es/  Enlla├ž
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es  Enlla├ž
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon  Enlla├ž

Bases de dades de Bibliografia 

Westlaw digital http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon

La Ley Checkpoint España   http://microsite.checkpointespana.es/laboral/contenidos

Dialnet.es http://dialnet.unirioja.es/

http://dialnet.unirioja.es/  Enlla├ž
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon  Enlla├ž
http://microsite.checkpointespana.es/laboral/contenidos  Enlla├ž

Legislaciˇ

Buscador de legislació en obert: http://noticias.juridicas.com/

Textos legals en l’edició vigent consolidada a http://www.boe.es  

http://noticias.juridicas.com/  Enlla├ž
http://www.boe.es  Enlla├ž