Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de MÓster

Codi de l'assignatura: 569172

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Nuria Mallandrich Miret

Departament: Departament d'Hist˛ria del Dret, Dret RomÓ i Dret EclesiÓstic de l'Estat

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

130

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB6. - Capacitat d’assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Quant a la fonamentació jurídica del treball
1. Seleccionar els arguments i les fonts jurídiques que siguin aplicables als fets relatats.

2. Dominar les eines jurídiques, en particular el discurs argumentat oral i escrit i la coherència del discurs amb les conclusions.

3. Elaborar unes conclusions coherents amb els objectius plantejats, que es desprenguin del desenvolupament del treball.

 

Referits a habilitats, destreses

Quant a la metodologia de treball
1. Identificar els principals punts de conflicte i enfocar el dictamen en funció de les preguntes formulades pel client i dels seus interessos.

2. Cercar documentació jurídica (legislació, jurisprudència i doctrina) rellevant i gestionar-la correctament.

3. Gestionar adequadament el temps, atenent la planificació temporal i els terminis de seguiment establerts.

4. Resoldre els contratemps que puguin sorgir durant l’estudi o investigació i revisar-ne els objectius, si escau.

 

​Quant a la presentació escrita del treball
1. Expressar sintèticament els fets que integren el supòsit de fet de base.

2. Desenvolupar el TFM atenent els objectius establerts, explicant adequadament les teories que fonamenten l’estudi o investigació i desenvolupant amb eficàcia les metodologies previstes.

3. Saber citar, si escau, correctament qualsevol tipus de font jurídica emprada, seguint un únic criteri de citació de la UB.

4. Presentar de manera correcta i ben estructurada el treball d’acord amb els criteris de qualitat formal i substancial establerts per la normativa de la Facultat i de la Universitat sobre els treballs de final de màster.

5. Redactar un treball correcte des del punt de vista ortogràfic, sintàctic i lèxic, amb un registre de llenguatge formal adient.

 

Quant a la presentació oral del treball
1. Exposar oralment el treball (objectius, desenvolupament i resultats), davant d’una comissió avaluadora i en un acte públic, de manera sintètica i entenedora i fent ús dels recursos adequats.

2. Dominar les tècniques oratòries bàsiques d’un jurista, especialment la inflexió en la dicció, l’entonació, el ritme, el llenguatge corporal i la correcció gestual.

3. Parlar amb correcció, respecte, respectant els torns de paraula i emprant un llenguatge formal oral i corporal adient a un acte acadèmic.

4. Defensar les decisions preses en el treball arran de les intervencions dels membres de la comissió avaluadora i saber acceptar i valorar els suggeriments o crítiques que podrien comportar una millora del treball amb professionalitat i rigor.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Ateses les caracterÝstiques de l’assignatura, no es defineixen blocs temÓtics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El treball de final de màster consisteix en la presentació d’un dictamen o la preparació d’escrits judicials en relació amb cas pràctic. Cada estudiant té un tutor assignat que l’orienta tant en la definició del projecte com en el desenvolupament del treball i en la defensa final. Això no exclou que l’estudiant hagi de seguir totes i cadascuna de les pautes formals, de citació i de presentació escrita i oral fixades oficialment per a aquesta assignatura, fet que és responsabilitat seva.

Assignació de tema i de tutor

Assignació aleatòria d’un cas pràctic sobre una de les línies temàtiques ofertes per les diferents seccions que participen en les assignatures del màster, dins de les preferències mostrades per l’estudiant.

Criteris formals de presentació

El treball de final de màster ha de seguir els criteris formals de presentació que figuren de manera específica a la guia docent penjada al Campus Virtual de l’assignatura.

De la mateixa manera, per a la presentació oral del treball s’han de seguir les pautes formals de presentació que figuren a la guia docent penjada al Campus Virtual de l’assignatura.

Presentació i defensa oral del TFM

El tutor acadèmic ha d’autoritzar expressament la presentació i l’exposició del TFM.

L’estudiant ha de lliurar el TFM en suport digital al Campus Virtual abans de la data assenyalada. A més a més, n’ha de lliurar tres còpies impreses a la secretaria de l’Escola de Postgrau de la Facultat de Dret (edifici principal) o alternativament al lloc que es publiqui al Campus Virtual. A través del Campus Virtual s’assenyala amb antelació suficient la data i horaris d’aquesta presentació. En tot cas, la prova fefaent del lliurament en temps i forma l’acredita la còpia digital al Campus Virtual.

L’estudiant ha de defensar oralment el TFM davant d’una comissió avaluadora formada per tres membres. Cada membre valora els aspectes que es comenten a l’apartat següent.

Qüestions específiques derivades de la COVID19:

- En el cas que les circumstàncies sanitàries ho aconsellin, la coordinació pot acordar que el dipòsit del TFM sigui únicament telemàtic a través del Campus Virtual. D’aquest acord, se’n farà difusió suficient a través del Campus Virtual.

- La tutorització podrà ser tant presencial com telemàtica, o a través del correu electrònic.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Tot i que l’avaluació es fa a partir de la defensa oral del treball, s’hi tenen en compte també els aspectes del procés d’elaboració, de la manera i amb els percentatges que s’especifiquen a l’apartat d’avaluació única.

Atesa l’especialitat de l’assignatura, el sistema d’avaluació és d’avaluació única per a tots els estudiants.

 

Avaluaciˇ ˙nica

La ponderació general dels indicadors d’avaluació és la següent:

Procés de planificació i desenvolupament del treball: 10 %

— Elaboració de la proposta.

— Identificació de les eines metodològiques idònies i planificació de les fases d’elaboració del treball.

— Administració del temps en el desenvolupament del TFM.

— Proactivitat en la fixació dels terminis de seguiment del TFM i compliment dels terminis.

— Identificació i localització de la documentació científica rellevant i gestió de les bases de dades bibliogràfiques, legislatives i jurisprudencials.

Contingut i originalitat dels resultats: 50 %

— Plantejament del TFM i justificació dels objectius i l’àmbit d’estudi.

— Selecció de les teories que fonamenten el TFM i desenvolupament d’aquestes teories. 

— Desenvolupament eficaç de les metodologies previstes.

— Presentació d’unes conclusions coherents amb els objectius, originals i ben elaborades.

Aspectes formals del treball: 10 %

— Presentació d’un treball estructurat i amb una exposició clara dels continguts.

— Redacció correcta i bon ús del llenguatge.

— Presentació d’una bibliografia completa, actualitzada i formalment ben presentada.

Exposició i defensa oral: 30 %

— Expressió clara i raonada de les idees més rellevants, que transmetin tot l’abast del treball, fent bon ús del temps disponible.

— Demostració d’un bon domini de la comunicació oral (llenguatge corporal, volum de veu, contacte visual...).

— Utilització adequada de materials de suport que facilitin el seguiment de l’exposició.

— Captació de l’atenció del tribunal i manteniment de l’interès pel treball al llarg de l’exposició.

— Valoració correcta i positiva de les aportacions de la comissió avaluadora i resposta completa i ordenada, aportant informació sobre el treball no desenvolupada en l’exposició anterior.

D’acord amb el que preveu l’art. 3.3 de la Normativa reguladora dels TFM de la Facultat de Dret, el TFM que no es presenti en els terminis establerts al tutor per autoritzar-lo, o en el cas d’haver estat autoritzat no es dipositi al Campus Virtual o físicament, es qualificarà com a no presentat, i no es podrà presentar directament a reavaluació.

Es podrà presentar el treball directament a reavaluació si no s’ha lliurat per una causa justificada i el tutor ho ha autoritzat. Aquesta circumstància s’ha de comunicar a través d’un correu electrònic a la coordinadora de l’assignatura, Dra. Mallandrich (master.advocacia.cadjunta@ub.edu).

També es podran presentar a reavaluació aquells treballs presentats però el dipòsit dels quals no ha estat autoritzat pels tutors en període ordinari, però si dins del període de reavaluació.

Respecte de la reavaluació de l’assignatura de TFM, la comissió avaluadora valora en cada cas si el treball suspès és susceptible de ser esmenat o completat en un període no superior a 15 dies; en aquest cas, s’indica en l’acta d’avaluació i s’informa a l’estudiant de les millores que caldria introduir-hi i es concreten el termini i els mitjans per fer-ho. L’estudiant lliura la versió final del TFM, amb les modificacions incorporades, a través del Campus Virtual i la comissió avaluadora emet una nova acta d’avaluació amb la qualificació final. És possible que se n’exigeixi una nova presentació oral, si es considera necessària per assolir les competències en aquest vessant.

Els períodes de lliurament i defensa es publiquen a través del Campus Virtual amb antelació suficient. La defensa serà, per defecte, presencial, però es pot acordar fer-la de manera telemàtica si les circumstàncies ho aconsellen.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Norma

Normativa reguladora dels treballs de fi de màster de la Facultat de Dret

https://www.ub.edu/portal/documents/620105/0/Normativa+Treball+Final+de+M%C3%A0ster+Facultat+de+Dret+CAC+14-12-17/1c3242ef-1eb9-d9f4-1952-f02098c34144  Enlla├ž

PÓgina web

Criteris de la Universitat de Barcelona per citacions i abreviacions

http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356  Enlla├ž

Diccionari de la Enciclopèdia catalana

http://www.enciclopedia.cat/diccionaris#.U4buK5WKDY8  Enlla├ž

Diccionario de la Real Academia Española

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae  Enlla├ž

Optimot, consultes lingüístiques en català

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.html  Enlla├ž

 Termcat. Centre de terminologia en català per branques del coneixement

http://www.termcat.cat/  Enlla├ž

 Fundéu. Fundación del español urgente

http://www.fundeu.es  Enlla├ž

Text electr˛nic

RODRÍGUEZ, Mª Luisa i LLANES, Juan (coords.),[PDF electrònic ] Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster, Barcelona: Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2013.

http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf  Enlla├ž