Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Identitats Globalitzades en les Literatures i Cultures en AnglŔs

Codi de l'assignatura: 569575

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Cristina Alsina Risquez

Departament: Departament de LlengŘes i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Sortida cultural

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

42

 

-  Taller experimental

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix Ýntegrament en anglŔs. Ara bÚ, s’accepten treballs escrits i orals en catalÓ i castellÓ.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals
 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 

— Habilitat per interpretar textos provinents d’èpoques o tradicions culturals diverses.

 

— Capacitat per desenvolupar el pensament independent: capacitat crítica i autocrítica, desenvolupament d’estratègies originals de resolució de problemes, capacitat de generar idees noves, capacitat de delimitar un objecte o camp d’estudi al voltant de la construcció i representació d’identitats culturals.

 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

 

— Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge que permetin als alumnes continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat de comprensió: identificació de conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol tipus de debat sobre construcció d’identitats culturals.

 

— Capacitat de reflexió: consciència del propi pensament, capacitat de reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l’àmbit dels estudis literaris i culturals.

 

— Capacitat de gestió de la informació: capacitat d’extreure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses, utilització efectiva de biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d’informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la investigació en humanitats.

 

— Capacitat de dur a terme recerca bàsica i d’estar al dia de la desenvolupada en l’àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.

 

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips interculturals).

 

Competències específiques
 

— Adquisició de coneixements avançats de les diferents teories i metodologies de la interculturalitat, de la globalització, dels estudis postcolonials i de l’anàlisi de diferents tipus de textos; aprofundiment en el coneixement de l’instrumental filològic necessari per analitzar textos complexos i dur a terme estudis comparatístics.

 

— Anàlisi dels vincles entre creació artística i història contemporànies, institucions culturals i tendències socials i polítiques tenint en compte la colonització i la globalització.

 

— Adquisició de l’instrumental teòric i crític necessari per elaborar un discurs sobre la interculturalitat, l’alteritat i la globalització.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Assolir un coneixement avanšat de l’evoluciˇ hist˛rica d’un gŔnere literari o cultural (com ara la ficciˇ g˛tica, la novelĚla o la novelĚla negra, sense excloure’n d’altres) que tingui un primer desenvolupament anterior als contextos colonials o bÚ postcolonials i manifestacions posteriors arrelades, precisament, a aquests contextos.
• Assolir un coneixement avanšat de la historiografia literÓria referida al gŔnere estudiat, aixÝ com als seus fonaments filos˛fics, i de la seva especificat hist˛rica, mitjanšant un coneixement d’estudis historiogrÓfics no literaris (com ara la hist˛ria social, la hist˛ria de gŔnere, la hist˛ria econ˛mica o la hist˛ria tecnol˛gica).
• Assolir un coneixement avanšat dels debats actuals al voltant de la formaciˇ d’identitats en els contextos globalitzats, amb un Ŕmfasi especial en els entorns postcolonials.
• Ser capaš de vincular les perspectives identitÓries amb una tria de textos literaris en llengua anglesa, sense excloure’n els textos audiovisuals, que s’inscriguin en el gŔnere literari o cultural estudiat.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar la capacitat de construir arguments s˛lids i complexos, que enllacin amb l’estat de la qŘestiˇ en l’entorn internacional.
• Desenvolupar la capacitat de gestionar la informaciˇ, de discriminar les teories i metodologies literÓries, medials i culturals pertinents per a cada cas concret, i de participar amb precisiˇ de pensament i d’expressiˇ, tant oralment com per escrit, en els debats propis dels estudis literaris i culturals.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Potenciar el respecte envers la diversitat d’opinions, sempre que estiguin degudament fonamentades i raonades.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La textualitat com a eina de (de)construcciˇ identitÓria

2. La representaciˇ de les identitats normatives a la literatura dels EUA

3. EstratŔgies de representaciˇ literÓria i cultural d’identitats alternatives: anÓlisi d’una selecciˇ de textos de la literatura dels EUA de 1990 fins avui

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en un plantejament teoricoprÓctic que combina exposicions te˛riques amb activitats d’aplicaciˇ, que poden incloure debats dirigits, treballs en grup, presentacions orals, treballs escrits i recerca d’informaciˇ.á

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Es valoren els components segŘents:

1. Entrega d’una resposta escrita per a cada lectura assignada: 30 %.

2. Treball final: 50 %.

3. Presentaciˇ oral sobre el projecte de treball final: 20 %.

PerquŔ es qualifiqui l’assignatura Ús requisit indispensable haver puntuat en tots els aspectes del curs.

 

Avaluaciˇ ˙nica

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluaciˇ continuada, pot acollir-se a l’˙nica sempre que ho solĚliciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluaciˇ ˙nica consistirÓ en l’elaboraciˇ d’un treball escrit de 4.000 paraules aproximadament i unaáentrevista personal, que valdrÓ el 100 % de la nota final.

Reavaluaciˇ

Segueix el model de l’avaluaciˇ ˙nica

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Connell, Liam i Nicky Marsh, eds. Literature and Globalisation: A Reader. Abingdon: Routledge, 2011.   Enlla├ž

Saussy, Haun ed. Comparative Literature in an Age of Globalization. Baltimore: Johns Hopkins UP, 2006.   Enlla├ž

Appiah, Kwame Anthony. Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. London: Penguin Books, 2007.

Hopper, Paul. Understanding Cultural Globalization. Cambridge: Polity Press, 2007.

 

Larsen, Svend Erik. Literature and the Experience of Globalization: Texts Without Borders. London: Bloomsbury, 2017.

Weedon, Chris. Identity and Culture. Narratives of Difference and Belonging, New York: Open University Press, 2004.