Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalā English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intervenciķ Política i Social

Codi de l'assignatura: 360930

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinaciķ: Jordi Cais Fontanella

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autōnom

45

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de colˇlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de colˇlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Compromís čtic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions čtiques i deontolōgiques).

   -

Presa de decisions i resoluciķ de problemes.

   -

Capacitat d'analitzar les transformacions i l'evoluciķ de les societats contemporānies, i d'elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

   -

Identificaciķ i avaluaciķ dels conceptes bāsics de les desigualtats socials, diferčncies socials, capital social i poder.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquest curs és que les persones entenguin el funcionament de les polítiques socials avui en dia. Les relacions entre l’Estat, el mercat i la societat han sofert forts canvis —que estudiem durant aquest curs— que han modificat el concepte i funcionament dels estats del benestar europeus; i l’imaginari de les persones sobre el que és una política social sovint no es correspon amb la realitat. En el curs s’explica l’estructura i els canvis dels estats del benestar europeus, així com l’evolució de les principals polítiques socials a Espanya i Catalunya en les últimes tres dècades.

 

 

Blocs temātics

 

Bloc 1. Relacions entre estat i societat

*  
1. Contingut
S’expliquen els fonaments teòrics de les relacions entre la política i la societat. Es treballen els conceptes de poder, acció col·lectiva, capital social i cultural, i nacionalisme. Es parla també de la relació entre la política econòmica i la política social dels estats i les seves conseqüències socials. 

2. Objectius
L’objectiu d’aquest tema és entendre els fonaments teòrics de les relacions entre la política i la societat, així com la relació entre la política econòmica i la política social i les seves conseqüències.

3. Conceptes clau
Política, societat, poder, acció col·lectiva, capital social, nacionalisme, economia política.

Bloc 2. Desenvolupament i models d’estat del benestar

*  
1. Contingut
S’explica l’origen i el desenvolupament de l’estat del benestar. Es contextualitzen les polítiques socials com un sistema relativament coherent i íntimament interconnectat, resultat d’un procés de decantament històric, social i polític. Així mateix, aquest tema ha de servir com a pont entre les reflexions teòriques relatives al paper de les polítiques socials en els estats contemporanis (que articulen la primera part de l’assignatura) i l’anàlisi de diferents polítiques específiques que són centrals en la intervenció dels estats en les societats postindustrials actuals, que ocupa la segona part del curs.

2. Objectius
Entendre els models i les característiques de l’estat del benestar de manera comparada. Contextualitzar les polítiques socials com un sistema relativament coherent i íntimament interconnectat, resultat d’un procés de decantament històric, social i polític.

3. Conceptes clau
Estat del benestar, polítiques específiques.

Bloc 3. Crisi de l’estat del benestar

*  
1. Contingut
S’explica l’anomenada crisi de l’estat del benestar. Quin és l’origen i els motius de la crisi. S’analitzen els canvis que la crisi comporta en les polítiques socials específiques, de manera comparada i tenint en compte els diversos nivells de govern i administratius.

2. Objectius
Entendre els motius pels quals el model clàssic d’estat del benestar s’ha de modificar i quines són aquestes modificacions.

3. Paraules clau
Nova gestió pública, quasimercat, privatització, externalització, exclusió social, societat dels dos terços.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La dinàmica del curs es desenvolupa a partir de classes magistrals del professor, lectura i visionat de documents i presentacions periòdiques realitzades per grups d’alumnes. L’assignatura pot utilitzar una metodologia docent que combina diferents formes de docència presencial i no presencial d’acord amb les mesures preventives i de protecció requerides per les autoritats sanitàries.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

S’avalua a partir d’un examen final obligatori (que representa el 40 % de la nota final del curs) i de dues activitats obligatòries d’avaluació continuada, que es duen a terme durant el curs (i que representen globalment el 60 % de la nota final).

Els estudiants tenen dret a reavaluació.

 

Avaluaciķ única

En aquest tipus d’avaluació, l’examen final és més llarg i comporta el 100 % de la nota. No cal fer els exercicis d’avaluació continuada, però sí que cal treballar tot el material vinculat als exercicis del curs. A l’examen, no només hi ha preguntes sobre els continguts de les classes lectives del professor, sinó que també hi ha preguntes sobre els materials pràctics.

Els estudiants tenen dret a reavaluació.

L’estudiant que vulgui fer avaluació única ha de comunicar-ho al professor abans del 31 d’octubre. En cas contrari, es considera que segueix l’avaluació continuada.


Reavaluació

Els estudiants tenen dret a la reavaluació, tant si venen de l’avaluació continuada com si venen de l’avaluació única. Els procediments utilitzats per a la reavaluació són els mateixos que en l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DEL PINO, E. y RUBIO LARA, J. (dirs.) Los estados de bienestar en la encrucijada: políticas sociales en perspectiva comparada. Madrid: Tecnos, 2016.

Catāleg UB  Enllaç

MORENO, L. La Europa asocial: crisis y Estado de bienestar. Barcelona: Península. 2012.

Catāleg UB  Enllaç

ESPING-ANDERSEN, G. Fundamentos sociales de las economias postindustriales. Barcelona: Ariel, 2000

Catāleg UB  Enllaç

GALLEGO, R. (dir.) Descentralización y desigualdad en el Estado Autonómico. València. Tirant lo Blanch, 2016.

Catāleg UB  Enllaç

KÖLLING, M. y MARÍ-KLOSE, P. (coords.), Los retos del Estado del Bienestar ante las nuevas desigualdades. Zaragoza, Fundación Martínez Abad, 2018

Catāleg UB  Enllaç

MONTAGUT, T. Política Social : una introducción. 3a ed. Barcelona : Ariel, 2008.

Catāleg UB  Enllaç

ESPING-ANDERSEN, G. Los tres mundos del estado del bienestar. València : Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d’Estudis i Investigació [etc.], 1993

Disponible al CCUC  Enllaç

CASTEL, R. Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del salariado, Barcelona: Paidós. 1997

Catāleg UB  Enllaç

MORENO, J. ; BRUQUETAS, M. Inmigración y Estado de bienestar en España. Barcelona : Obra Social "la Caixa", cop. 2011

Catāleg UB  Enllaç

TOBIO, C. et al. El cuidado de las personas: Un reto para el siglo XXI. Barcelona : Obra Social, Fundación "la Caixa", cop. 2010

Catāleg UB. Versiķ en catalā (2010)  Enllaç
Disponible al CCUC  Enllaç

LUKES, S. El poder. Un enfoque radical. 2a ed. Madrid : Siglo XXI de España, 2007

Catāleg UB  Enllaç

MORENO, L. (ed). Reformas de las políticas del bienestar en España. Madrid : Siglo XXI de España, 2009

Catāleg UB  Enllaç

GIDDENS, A. La Tercera Vía: La renovación de la Socialdemocrácia. Madrid: Taurus, 1999

Catāleg UB  Enllaç
Catāleg UB. Versiķ en catalā (1999)  Enllaç

GALLEGO, R. ; SUBIRATS, J. (dir.) Autonomies i desigualtats a Espanya: Percepcions, evolució social i polítiques de benestar. [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Institut d’Estudis Autonòmics, 2011

Catāleg UB  Enllaç

Article

DUNLEAVY, P.; HOOD, C. De la Administración Pública Tradicional a la Nueva Gestión Pública. Gestión y análisis de Políticas Públicas [en línia]. Mayo-Agosto de 1995, núm.3 [consulta: 5 de juny de 2015]

Versiķ en línia  Enllaç