Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llenguatge de la Vida

Codi de l'assignatura: 571264

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: David Bueno Torrens

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

22

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

26

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

64

 

 

Recomanacions

 

  • Els alumnes no cal que tinguin cap formació científica específica, a banda de la formació general que es pugui exigir per a cursar el Màster en Comunicació Especialitzada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals:
CG2: Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual; és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició dels coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats.

CB8: Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements.

CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons que les fonamenten, a públics especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10: Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autònoma o autodirigida en la majoria dels casos.

Específiques

CE1: Tenir els coneixements teòrics i pràctics sobre la comunicació especialitzada en els diferents gèneres, registres i formats, així com les habilitats i eines necessàries per accedir-hi (anàlisi del discurs, tècniques de comunicació oral i escrita).

CE2: Dominar els conceptes específics d’àmbits professionals especialitzats i usar amb rigor el llenguatge propi de les diferents branques del Dret, l’Economia i les Ciències.  

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer les estratègies i usos propis de la llengua escrita en els llenguatge especialitzats (científic en general i de les ciències de la vida en particular)
  • Conèixer el llenguatge especialitzat i dominar els conceptes bàsics de l’àmbit científic
  • Conèixer els usos propis de la llengua oral en els llenguatge especialitzats (científic en general i de les ciències de la vida en particular)
  • Demostrar un ús adequat de la llengua escrita en els textos relacionats amb els diversos àmbits de la comunicació.
  • Distingir el mètode científic com a forma bàsica d’obtenció de dades en ciència. 

 

 

Blocs temàtics

 

1. BLOCS TEMÀTICS

*  

1. Les particularitats del llenguatge de la vida: explicar la vida des de la pluralitat de la vida (del gen a la biosfera). Extrapolació a altres disciplines científiques (física, química, geologia, matemàtiques, medicina, etcètera).

2. El mètode científic: ciència versus pseudociència i aciència.

3. Precisió versus generalització en terminologia científica: la gestió dels tecnicismes, anglicismes i neologismes.

4. La biologia del llenguatge: la neurociència de l’emoció i la racionalitat aplicada a la comunicació.

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència inclou aspectes teòrics i pràctics. La metodologia es basa en la construcció participativa entre el professorat i els estudiants dels diversos blocs temàtics, a partir de classes magistrals en les quals participen especialistes convidats i sessions de discussió amb material específic de la matèria. Les activitats formatives inclouen l’anàlisi raonada i participativa de les diverses formes de comunicació escrita de la ciència a partir dels continguts desgranats en les sessions magistrals, la realització de textos de comunicació científica per part dels alumnes en els diferents estils comunicatius, i l’anàlisi crítica i constructiva d’aquests textos per part dels mateixos estudiants, per tal de destacar-ne les fortaleses i febleses en un procés d’aprenentatge cooperatiu compartit.

  • Llengua en què s’imparteix l’assignatura: català (alguna part d’alguna sessió pot ser en castellà, i part del material serà en anglès)
  • Llengua en què s’admetran els treballs i que s’acceptaran en igualtat de condicions durant les discussions i el treball cooperatiu: català, castellà i anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

- Realització dels treballs (7) assignats a cadascuna de les sessions teòriques: 20%

- Assistència a classe i valoració de les aportacions a les sessions de discussió crítica i analítica dels treballs realitzats pels companys: 30%

- Valoració del darrer treball presentat realitzada per la resta d’estudiants: 30%

- Valoració del darrer treball presentat realitzada pel professor: 20%

És obligatori assistir a un mínim del 80% de les hores de classe

 

 

Avaluació única

- Valoració dels treballs presentats, que no seran analitzats ni discutits amb la resta d’estudiants: 100%

Cal sol·licitar-la per escrit al coordinador de la matèria dins els terminis establerts legalment.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bucchi, M., Trench, P. Eds. (2008) Handbook of Public Communication of Science and Technology. Routledge International  Enllaç

Brake, M.L., Weitkamp, E. (2008) Introducing Science Communication: A Practical Guide. Palgrave Macmillan  Enllaç

Casino, G. (Ed.) (2013) Bioestadística para periodistas y comunicadores. Ed. Fundació Dr. Esteve  Enllaç

Cheng, D., Claessens, M., Gascoigne, N.R.J. and Metcalfe, J. (2008) Communicating Science in Social Contexts. Springer  Enllaç

Cortiñas, S. (2009) Història de la divulgació científica. EUMO Ed.  Enllaç

Laszlo, P. (2006) Communicating Science: A Practical Guide. Springer  Enllaç

Rosich, L., Bosch, F. (2010) Redacció científica en biomedicina: el que cal saber-ne. Ed. Fundació Dr. Esteve  Enllaç

Semir, V., Revuelta, G. (Eds.) (2013) El periodismo biomédico en la era 2.0. Ed. Fundació Dr. Esteve  Enllaç

Serra, M. (2014) Comunicación y lenguaje. La nueva neuropsicología cognitiva. I i II. Publicacions de la Universitat de Barcelona  Enllaç

Elías, C. (2014) Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática. Alianza Editoria.

De Semir, V., Revuelta, G. (2017) Periodistas científicos. Editorial UOC.

De Semir, V. (2016) La divulgación científica. Editorial UOC.

Del Caqstillo, A. (2015) Cómo escribir escritura científica bien escrita. Alcalà Grupo Editorial.

Capítol

Bueno, D., Bufill, E., Colom, F., Redolar, D., Sánchez, X., Vieta, E. (2013). La difusión de los avances y las aplicaciones en neurociencia cognitiva: necesidad, reto y responsabilidad. En: Neurociencia Cognitiva. Cap. 30, pp 773-787. Editorial Médica Panamericana  Enllaç

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Metodologia i activitats formatives: Les sessions teòriques s’han impartit en forma de videoconferències síncrones i en grup, tot mantenint l’estructura i desenvolupament que s’havia planificat originalment. No s’han modificat les activitats formatives.
Avaluació acreditativa dels aprenentatges: Sense canvis.

Fonts d’informació bàsica: Sense canvis.