Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicació Corporativa

Codi de l'assignatura: 571266

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Cecilia Kindelan Amorrich

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

48

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

64

 

 

Recomanacions

 


-Els alumnes no han de tenir cap formació específica a banda de la formació que s’exigeixi per cursar el Màster en Comunicació Especialitzada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Bàsiques i generals:
CG2: Dominar els procediments bàsics dels treball intel·lectual; és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició dels coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats.
CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons que les fonamenten, a públics especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
Específiques
CE1: Tenir els coneixements teòrics i pràctics sobre la comunicació especialitzada en els diferents gèneres, registres i formats, així com les habilitats i eines necessàries per accedir-hi (anàlisi del discurs, tècniques de comunicació oral i escrita).
CE2: Dominar els conceptes específics d’àmbits professionals especialitzats i usar amb rigor el llenguatge propi de les diferents branques del Dret, l’Economia i les Ciències.
 
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses


-Demostrar un ús adequat de la llengua escrita en els textos relacionats amb els diversos àmbits de la comunicació.
-Conèixer les estratègies i els usos dels llenguatges especialitzats en els textos escrits
-Demostrar el coneixement dels usos específics de la llengua oral en els àmbits especialitzats
-Reconèixer i aplicar les diferents estratègies emprades en el marc de les noves tecnologies de la comunicació (sobretot, a l’àrea de les xarxes i mitjans socials interactius).
-Conèixer les principals teories de la comunicació corporativa en el marc de l’estratègia de l’empresa
-Aplicar la deontologia professional del periodisme a la comunicació estratègica en l’àmbit dels gabinets de premsa i la comunicació institucional

 

 

Blocs temàtics

 

1. BLOC TEMÀTICS

*  1. Introducció a la comunicació corporativa:

 • La comunicació com a valor estratègic per a l’empresa
 • DIRCOM: l’estratègic, perfil professional i habilitats


2.- L’estratègia corporativa
 • Identitat i marca
 • Valors intangibles i reputació
 • La història
 • Interessat


3.- La comunicació corporativa és integral
 • Comunicació interna
 • Comunicació externa
 • La frontera digital
 • Responsabilitat social corporativa 


4.- El pla de comunicació

5.- Comunicació de crisi
 • Empreses líders a través de tempestes i crisis
 • Prevenció i gestió de crisis


 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència inclou teoria i pràctica, de manera que la metodologia es basarà en classes magistrals, estudi de casos, debats dirigits i treballs en grup.

L’objectiu és que els alumnes tinguin una base teòrica amb la que puguin raonar i discutir sobre casos reals a classe i treballs en grup que hauran de fer a casa.

L’assignatura s’impartirà en anglès y els treballs es entregar en anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1- Avaluació continuada
20% - Assistència a classe (mínim 80%)

30% - Treballs de valoració crítica de les 4 sessions externes i participació activa

50% - Treball (Pla Goblal de Comunicació): exposició oral i contingut

 

Avaluació única

2- Avaluació única
100% - Elaboració d’un Pla Global de Comunicació i exposició

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Metodologia i activitats formatives: Les sessions teòriques s’han impartit en forma de videoconferències síncrones i en grup, tot mantenint l’estructura i desenvolupament que s’havia planificat originalment. No s’han modificat les activitats formatives.
Avaluació acreditativa dels aprenentatges: Les activitats i exercicis d’avaluació no han sofert canvis.

Fonts d’informació bàsica: Sense canvis.