Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicació Oral i Creació del Coneixement

Codi de l'assignatura: 571268

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Josefina Carrera Sabate

Departament: Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

crèdits: 3

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoria

Presencial

 

24

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

32

 

 

Recomanacions

 


Les classes s’impartiran en català. Per aquest motiu, és recomanable que els estudiants tinguin una competència en català equivalent o superior a la del nivell bàsic (A2).
 

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Bàsiques i generals:
CG2: Dominar els procediments bàsics dels treball intel·lectual; és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició dels coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats.
CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons que les fonamenten, a públics especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 
Específiques
CE1: Tenir els coneixements teòrics i pràctics sobre la comunicació especialitzada en els diferents gèneres, registres i formats, així com les habilitats i eines necessàries per accedir-hi (anàlisi del discurs, tècniques de comunicació oral i escrita).
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


-Demostrar el coneixement dels usos específics de la llengua oral en els àmbits especialitzats.
-Aplicar estratègies no verbals en la producció dels discursos orals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. BLOCS TEMÀTICS

*  1. Elements neurològics i físics de la comunicació oral: sistema sensorial, motricitat, emoció i veu

                 1.1. Cos, ment i veu en la comunicació oral: de la respiració i la relaxació a la producció vocal efectiva

                 1.2. Coherència comunicativa entre veu, gest i cos: el llenguatge corporal com a llenguatge expressiu emocional i de comunicació

2. La complexitat de l’oralitat: sons, paraules, oracions i text en un entramat no verbal

                2.1. Sons, prosòdia i silenci

                2.2. Elements paralingüístics i no verbals en la comunicació oral

                2.3. Variació lingüística i models de llengua. L’estàndard oral

 

3. Riquesa i diversitat dels gèneres discursius orals en la comunicació especialitzada: contingut temàtic, estil i finalitat

                3.1. Argumentació i fal·làcia en la comunicació

                3.2. Elements per exposar i informar

                3.3. Gèneres indirectes: butlletí informatiu, roda de premsa, retransmissió, etc.

 

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El curs parteix d’una concepció eminentment inductiva: els assistents hauran de dur a terme un conjunt d’activitats dins i fora de l’aula, i aquestes activitats, que podran ser en català, castellà i anglès, constituiran la base del procés d’aprenentatge. A tal efecte, les sessions, que s’impartiran en català, combinaran les exposicions i la discussió de les lectures amb un bon nombre d’activitats pràctiques de producció i d’anàlisi comunicativa. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada de l’assignatura es durà a terme en funció de les activitats següents:

i. Participació activa en les activitats de classe. (Valor: 10% de la qualificació)

ii. Presentació d’un científic, escriptor o economista que, suposadament, haurà d’impartir una conferència davant dels assistents. Cada estudiant podrà triar el personatge per presentar. durada serà de 5’. (Valor: 10% de la qualificació)

iii. Stand up o periodista in situ: la professora repartirà uns fulls en què apareixeran unes notícies concretes i, després d’un parell de minuts, els estudiants, davant de la càmera de vídeo, informaran amb detall dels fets transcorreguts des del lloc (imaginari) en què s’han donat. La durada serà de 20’’. (Valor: 10% de la qualificació)

iv. Argumentació oral: els alumnes hauran de seleccionar una lectura obligatòria i presentar-la als companys de classe; durant 5’ hauran de valorar-la i argumentar per què pot ser útil per a un comunicador. (Valor: 15% de la qualificació)

v. Presentació audiovisual del currículum vitae: cada estudiant prepararà un currículum vitae de 2,5’ i l’enregistrarà en vídeo i el lliurarà a la professora. Si bé el format és lliure, el registre lingüístic haurà de ser l’oral formal. (Valor: 15% de la qualificació)

vi. Exposició final a classe: exposició oral concebuda com una conferència TED (Technology, Entertainment and Design https://www.ted.com/talks/browse). La conferència podrà versar sobre qualsevol tema, sempre que segueixi el format i el lema de les TED talks (“ideas worth spreading”) i el que s’hi exposi es presenti de la manera més innovadora i atractiva possible. La durada ha de ser de 10’.(Valor: 40% de la qualificació)

Així mateix, cal assistir com a mínim al 80% de les classes per tal de ser avaluat.  

 

Avaluació única

Els estudiants que es vulguin acollir a l’avaluació única hauran de presentar, en el moment de l’exposició final, el guió i el material audiovisual corresponent a la pròpia gravació de: 1) la presentació d’un conferenciant (vegeu el punt ii), 2) la presentació i valoració d’un llibre (vegeu el punt iv)’ i c) un videocurrículum (vegeu el punt v). El valor de cada activitat en la nota final serà el següent: exposició final (55%), presentació d’un conferenciant (10%), argumentació (20%) i currículum vitae (15%). (Caldrà haver superat cada activitat per aprovar l’assignatura).

 

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Metodologia i activitats formatives: Les sessions teòriques s’han impartit en forma de videoconferències síncrones i en grup, tot mantenint l’estructura i desenvolupament que s’havia planificat originalment. No s’han modificat les activitats formatives.
Avaluació acreditativa dels aprenentatges: La majoria de sessions avaluatives s’han pogut fer de forma online, a excepció de dues proves, que requerien presencialitat, i que s’han realitzat a l’aula. S’han previst totes les mesures de seguretat i distància per a la realització de les proves.

Fonts d’informació bàsica: Sense canvis.