Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicació Política i Social

Codi de l'assignatura: 571270

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Joan Gabriel Burguera Serra

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

48

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

64

 

 

Recomanacions

 


Les classes s’impartiran en català. Per aquest motiu, és recomanable que els estudiants tinguin una competència en català equivalent o superior a la del nivell bàsic (A2). L’assistència classe és  crucial.
 

 

 

Competències que es desenvolupen

 


 
 Bàsiques i generals
 
CG1 - Respectar l’ètica i la integritat intel.lectual i aprendre a exposar i debatre sobre les pròpies opinions amb independència de criteri, amb claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.
 
CG2 - Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició dels coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats.
 
CG7 - Que els estudiants apliquin els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 
CG8 - Que els estudiants sàpiguen integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 
CB9 -  Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons que les fonamenten, a públics especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 

Específiques
 
CE2 - Dominar els conceptes específics de la comunicació política i usar amb rigor professional el llenguatge que li és propi.
 
CE3 - Conèixer i emprar adequadament tots els conceptes jurídics bàsics necessaris per dur a terme una bona comunicació jurídica.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


- Conèixer els actors de la comunicació política i l’opinió pública.
- Conèixer els processos de construcció de l’agenda política, pública i mediàtica.
- Comprendre i analitzar el funcionament de les campanyes polítiques, electorals i d’imatge de les institucions.
- Saber interpretar les enquestes d’opinió i els sondatges.
- Reflexionar sobre la crisi de les institucions polítiques i els mitjans de comunicació.
- Dominar i aplicar les estratègies comunicatives dels moviments socials.
 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Política i Comunicació

1.1. Política i comunicació. Una relació indispensable

1.2. Orígens de la comunicació política

1.3. Símbol, imatge i discurs polític al llarg de la història

2. Màrqueting Polític

2.1. L’aparició del màrqueting polític

2.2. L’aplicació de les tècniques del màrqueting a l’intercanvi polític

2.3. Els instruments d’anàlisi i informació. Anàlisi de dades i sondatges

2.4. La construcció del discurs polític. Agenda setting, framing i campanya permanent

2.5. Els instruments per l’acció. Gabinets de comunicació, premsa, mitjans audiovisuals i interactius

2.6. Temes emergents en comunicació política. Tecnologia, transparència

3. La Comunicació Electoral

3.1. Què és una campanya electoral?

3.2. Règim electoral i marc legal com condicionants de les campanyes electorals

3.3. L’estratègica electoral

3.4. Organització de campanyes

3.5. El candidat. Imatge i discurs

3.6. El programa electoral

3.7. L’acció electoral. Instruments per la comunicació de campanya

3.8. L’activisme electoral. El paper dels militants i voluntaris en la comunicació

4. Comunicació Pública i Institucional

4.1. La comunicació de les institucions públiques. Necessitat i limitacions

4.2. El marc legal. Les lleis de publicitat institucional

4.3. L’orientació al ciutadà en les institucions públiques. Implicacions per a la comunicació

4.4. La comunicació pública 360º: Imatge institucional, publicitat institucional, relacions públiques, atenció al ciutadà, mitjans de comunicació institucionals, xarxes socials

4.5. La planificació de la comunicació pública

4.6. El màrqueting dels territoris. City Marketing i Nation Marketing

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La docència inclou teoria i pràctica, de manera que la metodologia es basarà en les explicacions del professor a classe, estudi de casos, debats dirigits i elaboració/exposició de treballs individuals.
 
L’objectiu és que els alumnes tinguin una base teòrica amb la qual puguin raonar i discutir sobre casos reals a classe i sàpiguen fer els treballs que hauran d’elaborar i exposar a classe.
 
L’assignatura s’impartirà en català. Els treballs es poden entregar en castellà o català i les exposicions orals es podran fer també en qualsevol de les dues llengües.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

Consistirà en dues pràctiques a partir del material proporcionat pel professor (50% de la nota final) i en un prova de síntesi en forma d’examen escrit sobre el conjunt del temari de l’assignatura (50% de la nota).
 

Cal assistir al 80% de les classes per poder ser avaluat.
 

 

Avaluació única

Prova escrita de caràcter teòric i pràctic (100% de la nota)

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CANEL, María José (2005): Comunicación Política. Técnicas y estrategias para la sociedad de la información, Técnos, Madrid

 

CANEL, María José (1999): Comunicación Política. Una guía para su estudio y práctica, Barcelona, Tecnos

 

CHIAS, Josep (1995): Marketing público: por un gobierno y una

administración al servicio del público, McGraw-Hill, Madrid

 

KOTLER, Ph., (2007): Marketing en el sector público. Todas las claves para su

mejora. Madrid. Prentice-Hall

 

LAKOFF, George (2007):. No pienses en un elefante, Complutense, Madrid

 

MAAREK, Philippe J. (1997): Marketing político y comunicación, Claves para una buena información, Paidós, Barcelona

 

MARTÍN SALGADO, Lourdes (2002): Marketing político. Arte y ciencia de la

persuasión en democracia, Paidós, Barcelona

 

MAZZOLENI, Gianpietro (2010). La comunicación política, Alianza, Madrid, TULIO

 

CICERÓN, Q.(1993) Breviario de campaña electoral (Commentario lumpetitionis)., Quaderns Crema, Barcelona

 

WALSH Kieron, (1994): Marketing in Local Government, Longman

 

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Metodologia i activitats formatives: Les sessions teòriques s’imparteixen en forma de videoconferències síncrones i en grup, tot mantenint l’estructura i desenvolupament que s’havia planificat originalment. No s’han modificat les activitats formatives.
Avaluació acreditativa dels aprenentatges: Sense canvis.

Fonts d’informació bàsica: Sense canvis.