Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicació Econòmica i Financera

Codi de l'assignatura: 571271

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Oscar Mascarilla Miro

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

48

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

64

 

 

Recomanacions

 


Els alumnes no han de tenir cap formació específica a banda de la formació que s’exigeixi per cursar el Màster en Comunicació Especialitzada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Bàsiques i generals:
CG1: Respectar l’ètica i la integritat intel·lectual i aprendre a exposar i a debatre les opinions pròpies amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en avaluar els arguments propis i aliens.
CG2: Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús de les tècniques d’exposició i de divulgació dels resultats obtinguts.
CB7: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins d’entorns més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB8: Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements.
CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons que les fonamenten, a públics especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
Específiques:
CE2: Dominar els conceptes específics d’àmbits professionals especialitzats i utilitzar amb rigor el llenguatge propi del dret, l’economia i les ciències.
CE3: Entendre les claus de la transmissió del coneixement especialitzat i ser capaç de comunicar, gestionar i transferir aquest coneixement a la societat.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Entendre l’entorn econòmic i empresarial per generar, gestionar i transmetre coneixements i informació específica d’aquests àmbits.

Concretament, els estudiants hauran de dominar els principis bàsics de l’economia, conèixer els principals indicadors que mesuren l’activitat econòmica i les fonts de dades més rellevants. Hauran de reconèixer els cicles econòmics i les conseqüències de les recessions i conèixer les principals polítiques fiscals i monetàries.

En l’àmbit financer i empresarial hauran de ser capaços d’interpretar els comptes financers de les empreses, almenys en termes generals, comprendre quin és l’origen del valor d’una empresa i quins són els principis que determinen el valor de les accions i altres actius financers.

 

 

Blocs temàtics

 

1. BLOCS TEMÀTICS

*  Bloc 1. Principis per a la comunicació econòmica
1.1 Macroeconomia: una visió de conjunt

1.2 Mesures de l’activitat econòmica, principals indicadors i fonts de dades.

1.3 El creixement econòmic

1.4 Anàlisi de textos amb continguts econòmics

1. 5 Millors pràctiques en la comunicació econòmica

 

 

Bloc 2. Economia i Mercats Internacionals

2.1 Tendències macroeconòmiques i socials internacionals

2.2 El comerç internacional i la globalització

2.3 Finances internacionals

2.4 Com interpretar i comunicar un informe de conjuntura econòmica i financera

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència inclou teoria i pràctica, de manera que la metodologia es basarà en una combinació de classes magistrals, debats dirigits en base a material audiovisual que hi ha a la xarxa, clases fora de l’aula amb sortides/visites a institucions econòmiques i financeres de Barcelona i elaboració/exposició de treballs individuals. També aplicarem  l’aula inversa, amb metodologia Just in Time Teaching en base a classes previament gravades i que o be a l’aula o be mitjançant el campusvirtual -BBColaborate es proposarà un fórum.

Els treballs es poden entregar en castellà o català i les exposicions orals es podran fer també en qualsevol de les dues llengües.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Consistirà en  3 pràctiques: una presentació oral i redacció d’ una noticia econòmica d’actualitat, un informe de gestió d’una cartera de borsa de diferents països i la redacció i presentació oral d’un informe de conjuntura económica d’un país del món  tot responent preguntes lligades amb l’informe i temari del curs.

Cal assistir al 80% de les classes per poder ser avaluat.

 

Avaluació única

Prova escrita de caràcter teòric i pràctic (100% de la nota)

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 Fundamentos de Economia,   Krugman, (2015) P., Wells, R. i Graddy, K.  Ed. Reverté,

 

López Ita, Rafael (2003) Introducción a la Comunicación Financiera, Universidad Jaume I. Servicio de Comunicación  Enllaç

Economia    (2009)  J. Tugores Ques,;O. Mascarilla Miró;   Ed. Vicens Vives                     

Los "Trilemas" de la globalización   (2003) Óscar Mascarilla Miró    Edicions Universitat de Barcelona

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Metodologia i activitats formatives: Les sessions teòriques s’imparteixen en forma de videoconferències síncrones i en grup, tot mantenint l’estructura i desenvolupament que s’havia planificat originalment. No s’han modificat les activitats formatives.
Avaluació acreditativa dels aprenentatges: Sense canvis.

Fonts d’informació bàsica: Sense canvis.