Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Comunicació Cultural de les Lletres, les Arts Escèniques i la Música

Codi de l'assignatura: 571276

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Ana González Tornero

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

48

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

64

 

 

Recomanacions

 

Els alumnes no han de tenir cap formació específica a banda de la que s’exigeix per cursar el Màster en Comunicació Especialitzada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques

 • Capacitat per aplicar coneixements i resoldre problemes en contextos nous o poc coneguts de l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar sabers autònomament i enfrontar la complexitat de formular judicis a partir d’informació prèvia. 
 • Capacitat per transmetre informació, problemes i solucions a públics especialitzats i no especialitzats.

Generals

 • Dominar procediments bàsics del treball individual: ús d’eines per adquirir coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i de tècniques per divulgar els resultats obtinguts.
 • Respectar l’ètica i la integritat intel·lectual en expressar opinions i debatre-les amb bona voluntat, criteri independent, claredat i rigor.
 • Capacitat de lideratge, organització, creativitat, treball en equip i flexibilitat dins d’entorns que es transformen.

Específiques

 • Capacitat per obtenir i elaborar informació de diverses fonts, i per emprar metodologies que resolguin problemes d’investigació.
 • Entendre les claus de la transmissió del coneixement especialitzat i ser capaços de comunicar-lo, gestionar-lo i transferir-lo a la societat.
 • Capacitat per aplicar coneixements teòric-pràctics a problemàtiques i reptes freqüents en l’àmbit cultural.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Identificar els trets distintius dels discursos sobre lletres, arts escèniques i música.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi crítica i la percepció estètica.
 • Conèixer models textuals específics i emprar-los adequadament.
 • Comprendre el funcionament del mercat cultural en el marc de l’assignatura.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Produir discursos orals i escrits adequats al context professional.
 • Planificar estratègies de gestió comunicativa eficaç en situacions reals.
 • Ser capaç de comunicar i argumentar amb claredat.
 • Detectar tendències, problemàtiques i necessitats del sector.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Planificar tasques amb previsió per participar activament en el curs.
 • Reconèixer l’autoria de les fonts emprades en l’elaboració de discursos propis.
 • Mantenir una actitud respectuosa davant la diversitat de punts de vista.
 • Consultar el campus virtual i la bibliografia recomanada per ampliar coneixements.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Lletres, arts escèniques i música en el cercle virtuós de la comunicació

2

Perspectives per opinar amb fonament

3

Laboratori de comunicació eficaç

4

Indústries culturals: nocions de producció i màrqueting

5

Canals especialitzats

6

Comunicar la cultura: reptes, nous paradigmes i innovació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions teòriques es complementen amb activitats pràctiques, casos reals, xerrades i visites per assimilar els conceptes treballats en el curs. La metodologia s’orienta a l’anàlisi actiu dels fonaments que determinen la comunicació sobre lletres, arts escèniques i música en contextos professionals. Aquesta metodologia s’aplicarà tant col·laborativament (activitats grupals, estudi de casos o debats, entre d’altres) com individualment i de manera dirigida. L’enfocament pot canviar segons evolucioni la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia de COVID-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

 • Activitats orals i participació: 40%
 • Activitats escrites: 40%
 • Propietat en parlar i escriure: 10%
 • Assistència: 10% (cal assistir al 80% de les sessions)

Reavaluació

 • Treball escrit i prova oral
 • Per participar a la reavaluació s’ha de tenir una nota mínima igual a la mínima fixada per la Facultat

 

Avaluació única

Avaluació única i reavaluació

 • Treball escrit i prova oral
 • La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, durant els 20 primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els 20 primers dies naturals a comptar de la data en què s’hagi fet efectiva la matrícula o l’ampliació si és posterior a l’inici del semestre
 • Per poder participar a la reavaluació s’ha de tenir una nota mínima igual a la mínima fixada per la Facultat


*Atenció: Els casos de plagi no s’acceptaran en cap concepte: la seva detecció a les activitats avaluables del curs afectarà la nota final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 • Colbert, François, Manuel Cuadrado. Marketing de las artes y la cultura. Barcelona, Ariel, 2017.
 • Fernández del Moral, Javier, coordinador. Periodismo especializado. Barcelona, Ariel, 2004.
 • García Avilés, José Alberto. Comunicar en la sociedad red. Barcelona, UOC, 2015.
 • Grijelmo, Álex. El estilo del periodista. Madrid, Taurus, 2014.
 • Mestres, Josep M., et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. Barcelona, Eumo / Associació de Mestres Rosa Sensat / Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra, 2009.
 • Nussbaum, Martha C. Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities. New Jersey, Princeton University Press, 2010.
 • Real Academia Española. Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. Barcelona, Espasa, 2018.
 • Rodríguez Pastoriza, Francisco. Periodismo cultural. Madrid, Síntesis, 2006.
 • Sellas, Jordi, Jaume Colomer. Màrqueting de les arts escèniques. Creació i desenvolupament de públics. Barcelona, Quaderns Gescènic, 2009.
 • Vila-Sanjuán, Sergio. Una crónica del periodismo cultural. Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2015.

 

 

Adaptació de la docència teòrica a les modalitats en línia i mixta durant el curs 2020-2021. La docència mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Metodologia i activitats formatives: Les sessions teòriques simparteixen en forma de videoconferències síncrones i en grup, tot mantenint l’estructura i desenvolupament que s’havia planificat originalment. No s’han modificat les activitats formatives.
 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges: Sense canvis.

 

Fonts d’informació bàsica: Sense canvis.