Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gèneres i Formats de la Comunicació Escrita

Codi de l'assignatura: 363942

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Maria De Les Neus Nogue Serrano

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat d'emprendre estudis posteriors amb un grau d'autonomia elevat.

   -

Capacitat per formular judicis independents i articular arguments. Estar familiaritzat amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.

   -

Capacitat d'aplicar els coneixements a la feina d'una manera professional i de demostrar les competències per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments, i la resolució de problemes dins l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins l'àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

Capacitat per organitzar i planificar tasques a desenvolupar personalment o col· lectivament.

   -

Capacitat per demostrar els coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

   -

Responsabilitat: capacitat de prendre decisions i adaptar-se a situacions noves.

   -

Capacitat i habilitat per exposar idees raonadament, a partir dels fonaments de la retòrica, de la psicologia de la comunicació i de les aportacions de les noves teories de l'argumentació.

   -

Capacitat per comprendre els discursos i les tendències contemporànies de les formes artístiques i comunicatives.

   -

Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font o document d'utilitat per elaborar i processar la informació.

   -

Coneixement i habilitats lingüístiques, orals i escrites, en els diferents gèneres, registres i formats propis de la comunicació i anàlisi crítica dels discursos produïts.

   -

Coneixement de la base teòrica que fonamenta la comunicació així com coneixement i habilitat en els mètodes i tècniques d'investigació en comunicació.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Iniciar-se en l’etnografia de la comunicació i l’anàlisi del discurs, i la noció de gènere textual.
— Conèixer els aspectes retòrics de la comunicació escrita.
— Tenir unes nocions bàsiques de tipografia i maquetació.
— Conèixer els gèneres escrits propis de la comunicació i les indústries culturals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Reconèixer les característiques principals dels gèneres textuals escrits propis de la comunicació i les indústries culturals.
— Ser capaç d’escriure textos de l’àmbit de la comunicació i les indústries culturals que siguin adequats a la situació i al propòsit comunicatiu.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Valorar la qualitat lingüística (gramatical i textual) com un dels aspectes més importants que contribueixen a l’èxit de la comunicació en l’àmbit de les indústries culturals.
— Valorar l’adequació a cada context comunicatiu com un dels aspectes més importants que contribueixen a l’èxit de la comunicació en l’àmbit de les indústries culturals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc 1

*   1.1. L’etnografia de la comunicació i l’anàlisi del discurs. La noció de gènere textual
1.2. Aspectes retòrics de la comunicació escrita
1.3. Nocions bàsiques de tipografia i maquetació
1.4. Aprofundiment de la norma lingüística

2. Bloc 2

*  
2.1. Gèneres descriptius
          2.1.1. La sinopsi
          2.1.2. La nota de premsa
          2.1.3. El catàleg
          2.1.4. El tríptic
          2.1.5. La invitació

2.2. Gèneres descriptius-valoratius
          2.2.1. La crítica
          2.2.2. La ressenya
          2.2.3. La biografia
          2.2.4. El llibre: la contracoberta, el pròleg i la solapa
          2.2.5. El reportatge
          2.2.6. L’anunci

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura es combinen les exposicions magistrals amb les activitats pràctiques a l’aula i fora de l’aula. Es fan pràctiques d’anàlisi de textos i de redacció en què es treballen tant els aspectes teòrics del bloc 1 de l’assignatura com les característiques dels gèneres inclosos en el bloc 2. Els estudiants han de dur a terme una tasca continuada al llarg del curs. L’assignatura es cursa en la llengua que figura a la guia acadèmica. Donat el vessant pràctic del grau de Comunicació i Indústries Culturals, aquesta assignatura eventualment pot programar alguna sortida o pràctica acadèmica fora de l’àmbit de la Facultat i que poden requerir o no la intervenció de recursos tècnics del grau.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació d’aquesta assignatura és continuada, d’acord amb la normativa de la Universitat de Barcelona, i consisteix a elaborar cinc textos, tres dels quals s’han de fer a l’aula i dos, fora.

S’establirà una prova d’avaluació específica per a la lectura obligatòria.

Els errors en qüestions de norma lingüística (ortogràfics, sintàctics, etc.) es penalitzen en totes les proves d’avaluació amb un descompte d’un punt per error.

 

Avaluació única

Qui ho sol·liciti en els terminis i termes establerts en la normativa es pot acollir a l’avaluació única, que consisteix en l’elaboració de dos textos del conjunt de textos treballats durant el curs.

S’establirà una prova d’avaluació específica per a la lectura obligatòria.

Els errors en qüestions de norma lingüística (ortogràfics, sintàctics, etc.) es penalitzen en totes les proves d’avaluació amb un descompte d’un punt per error.


Reavaluació

La reavaluació té les mateixes característiques que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Calsamiglia, Helena, i Amparo Tusón (1999/2007). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. 2a ed., actualitzada. Barcelona: Ariel.

  Enllaç

Coromina, Eusebi (2008). El 9 Nou / El 9 TV Manual de redacció i estil. Vic: Premsa d’Osona.

  Enllaç

El País (2003). Libro de estilo, Madrid: Santillana.

  Enllaç

Laborda, Xavier (1993). De retòrica. La comunicació persuasiva. Barcelona: Barcanova.

  Enllaç

Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité (1995/2007). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 3a ed., revisada, actualitzada i ampliada. Vic; Barcelona: Eumo, Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat.

  Enllaç

Mortara Garavelli, Bice (1991). Manual de retórica. Madrid: Cátedra.

  Enllaç

Pujol, Josep M., i Joan Solà (1995/2000). Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. Barcelona: Columna. (Reedició lleugerament corregida: Barcelona: Educaula, 2011.)

  Enllaç

Ríos, Isabel, i Vicent Salvador (2008). L’ensenyament del discurs escrit. Alzira: Bromera.

  Enllaç

Article

Gomis, Llorenç (2000). “Els gèneres periodístics”. Dins: Imma Creus, Joan Julià i Sílvia Romero (ed.). Llengua i mitjans de comunicació. Actes del Congrés de Llengua i Mitjans de Comunicació. Lleida: Pagès.

  Enllaç

Charaudeau, Patrick (2012). “Los géneros: una perspectiva socio-comunicativa”. Dins: Martha Shiro, Patrick Charaudeau i Luisa Granato (ed.), Los géneros discursivos desde múltiples perspectivas: teorías y análisis, Madrid/Vervuert: Iberoamericana/Frankfurt. pàg. 19-44.

  Enllaç