Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estructura Electr˛nica

Codi de l'assignatura: 572550

Curs acadŔmic: 2020-2021

Coordinaciˇ: Josep Maria Bofill VillÓ

Departament: Departament de QuÝmica InorgÓnica i OrgÓnica

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

14

 

-  PrÓctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge aut˛nom

35

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 

- Tenir coneixement i comprensió que proporciona una base o oportunitat per a l’originalitat en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca de l’estructura electrònica atòmica i molecular.

 

- Que els alumnes puguin aplicar els seus coneixements i la seva capacitat per resoldre problemes en contextos nous o relacionats amb el camp de l’estructura electrònica.

 

- Que els estudiants puguin comunicar les seves conclusions i el coneixement i els fonaments subjacents a especialistes i no especialistes d’una manera clara i inequívoca.

 

- Els estudiants han de posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que serà en gran part autodirigida o autònoma.

 

 

COMPETÈNCIES GENERALS

 

- Poder revisar la literatura científica, les bases de dades i analitzar documents científics i tècnics en anglès sobre la teoria de l’estructura electrònica.

 

- Ser capaç de preparar informes, presentacions i publicacions científiques sobre la teoria de l’estructura electrònica.

 

- Ser capaç de concebre i dissenyar un procés de recerca relacionat amb la teoria de l’estructura electrònica d’àtoms i molècules.

 

- Desenvolupar l’autonomia suficient per participar en projectes de recerca i col·laboració científica i tecnològica dins de l’àrea temàtica de l’estructura atòmica i molecular.

 

 

COMPETÈNCIES CREUADES

 

- Ser autònom, dinàmic i organitzat, amb capacitat analítica i de síntesi, habilitats de pensament crític i capacitat de ser prospectiu.

 

- Capacitat i capacitat d’autocrítica constructiva.

 

- Tenir la capacitat d’anàlisi, síntesi, per adquirir perspectives globals i l’aplicació de coneixements sobre la teoria de l’estructura electrònica per a casos pràctics.

 

 

COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

 

- Poder treballar en entorns que s’utilitzen en els camps de modelatge atomístico i multiescala.

 

- Comprendre i saber com usar les estructures algorítmiques bàsiques en el context dels llenguatges de programació d’alt nivell.

 

- Ser capaç d’escriure programes en llenguatges de programació d’alt nivell i conèixer els conceptes bàsics de paralelización i optimització que permeten l’execució paral·lela de tasques en el context de l’estructura electrònica atomística i molecular.

 

- Comprendre els fonaments matemàtics dels mètodes més comuns de modelatge computacional i implementació numèrica.

 

- Comprendre els límits computacionals d’aplicació de cada mètode estudiat i ser capaç de destriar què enfocament és el més apropiat per a cada cas real d’estudi

 

- Poder usar diferents paquets de programari per estudiar l’estructura electrònica de les molècules.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer i emprar els mètodes de la Química Quàntica per estudiar l’estructura electrònica atòmica i molecular. 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. BÓsics

*  

S’expliquen les bases metodològiques dels models per estudiar l’estructura electrònica atòmica i molecular.

1.1. Introducció.

1.2. Sistemes monoelectrònics.

1.3. Sistemes N-electronics.

1.4. Mètodes aproximats.

1.5. La correlació electrònica.

1.6. Teoría del Funcional de la Densitat.

2. Aplicacions

*  Es proposen exercicis i problemes dels mètodes i models discutits en el bloc Bàsic. Aquests problemes estan relacionats amb  l’enllaç químic, la reactivitat química i les interaccions no covalents sota la perspectiva de l’estructura electrònica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La teoria s’explica en classes presencials. Els continguts de les explicacions es troben en uns fitxers de format pdf que es localitzen en el campus virtual. Les classes pràctiques, és a dir els problemes es fan amb ordinador.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

La nota del curs s’obtindrà a partir de l’avaluació dels problemes realitzats en les classes presencials. Aquests constaran de diversos fulls individuals de problemes que s’hauran d’entregar de manera periòdica durant el desenvolupament del curs. La nota final serà la mitjana de les notes obtingudes en cada full. Si no s’entrega algún dels fulls en el temps estipulat, la nota corresponent a aquest serà zero.

Prova de revaluació

Els alumnes que hagin estat qualificats amb una nota mínima de 3,5 poden ser reavaluats. La reavaluació té el caràcter d’avaluació única, i consisteix en una prova de síntesi escrita que inclou tot el programa de l’assignatura. La nota final és la més favorable de les dues, la de l’avaluació continuada o la de la reavaluació. L’estudiant que, havent superat l’assignatura, vulgui millorar la nota a la reavaluació, ha de renunciar a la qualificació mitjançant un escrit presentat al professor amb còpia a la Secretaria del centre.

Aquestes proves poden constar de diverses preguntes curtes, temes, preguntes amb exercicis relacionats i problemes. La puntuació de cada qüestió, pregunta o problema s’indica a l’enunciat de l’examen.

 

Avaluaciˇ ˙nica

No es contempla avaluació única pel caràcter pràctic de l’assignatura.