Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioquímica Computacional

Codi de l'assignatura: 572563

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jaime Rubio Martinez

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial i no presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETÈNCIES GENERALS
CG1 - Saber avaluar i seleccionar la teoria científica adequada i la metodologia precisa dels seus camps d’estudi per formular judicis a partir d’informació incompleta o limitada incloent-hi, quan calgui i sigui pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.
CG2 - Ser capaç de consultar la bibliografia científica, bases de dades i analitzar documents cientificotècnics en anglès.
CG3 - Ser capaç d’elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.
CG4 - Ser capaç de concebre i dissenyar un procés d’investigació.
CG6 - Desenvolupar l’autonomia suficient per participar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic, en contextos interdisciplinaris i, si s’escau, amb una alta component de transferència del coneixement.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
CT1 - Ser autònom, dinàmic i organitzat, amb capacitat analítica i de síntesi, amb capacitat d’anàlisi crítica i amb capacitat de prospectiva.
CT5 - Tenir la capacitat de prendre decisions i d’adaptació a situacions noves.
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE6 - Comprendre les diferents escales de temps i longitud en la Naturalesa i els formalismes físico-matemàtics que s’apliquen en cadascuna d’elles.
CE8 - Comprendre les lleis físiques que regeixen el comportament de macromolècules i biopolímers en condicions d’equilibri.
CE10 - Comprendre les lleis físiques que regeixen el comportament de sistemes fora de l’equilibri: processos de relaxació i fenòmens de transport.
CE11 - Comprendre les lleis físiques que regeixen el comportament de sistemes fora de l’equilibri: reactivitat química, processos de reacció-difusió i canvis de fase en sistemes fisicoquímics i bioquímics.
CE18 - Ser capaç d’utilitzar diferents paquets informàtics per estudiar l’estructura i propietats de macromolècules i biopolímers.
CE20 - Ser capaç d’usar els diferents paquets informàtics disponibles que permeten aplicar diferents tècniques de modelització molecular estàndard.
CE21 - Comprendre els fonaments de les tècniques de simulació basades en camps de força.
 
 
 
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


- Conèixer  les principals característiques de l’estructura de les molècules biològiques
- Conèixer les interaccions que determinen  l’Estructura de les molècules biològiques
- Comprendre les bases teòriques dels mètodes emprats en la simulació de biomolècules
- Saber aplicar les tècniques bàsiques de modelització molecular a casos senzills
- Saber seleccionar la metodologia adequada per al problema de modelització plantejat

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bioquímica Computacional

*  Estructura i funció de proteïnes

* Plegament de proteïnes

* Reaccions enzimàtiques

* Reconeixement proteïna lligand i proteïna-proteïna

* Disseny de fàrmacs assistit per ordinador

* Estructura i funció de DNA i RNA

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Classes magistrals: A les classes magistrals s’exposen els continguts de l’assignatura de forma oral per part d’un professor o professora sense la participació activa de l’alumnat.

- Exercicis pràctics: l’activitat basada en els exercicis pràctics consisteix en la formulació, anàlisi, resolució o debat d’un problema relacionat amb la temàtica de l’assignatura. Aquesta activitat té com a objectiu l’aprenentatge mitjançant la pràctica de coneixements o habiliadades programades.

-Treball escrit: Activitat consistent en la presentació d’un document escrit

- Pràctiques: Permeten aplicar i configurar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context concret.

- Classes expositives: A les classes expositives un o més estudiants presenten de forma oral un tema o treball, preparat prèviament, davant de la resta de companys del grup. En ocasions pot resultar interessant una presentació escrita prèvia.

 

En cas que la pandèmia de Covid-19 obligui a reduir la presencialitat es pasarà a modalitat no presencial de les activitats presencials descrites.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es basa en tres apartats:
a) Una prova escrita al final del curs que representa el 40 % de la qualificació global.

b) Entrega de un treball y la seva exposició que representa el 40 % de la qualificació global.

c)  Altres activitats per valorar el rendiment global de l’alumne que començaran a partir de la segona setmana del curs ( 20% ).
Per poder qualificar l’assignatura és obligatori fer  les dues apartat a i b.

Els alumnes que hagin estat qualificats amb una nota mínima de 3,5 poden ser reavaluats. La reavaluació té el caràcter d’avaluació única, i consisteix en una prova de síntesi escrita que inclou tot el programa de l’assignatura. La nota final és la més favorable de les dues, la de l’avaluació continuada o la de la reavaluació. L’estudiant que, havent superat l’assignatura, vulgui millorar la nota a la reavaluació, ha de renunciar a la qualificació mitjançant un escrit presentat al professor amb còpia a la Secretaria del centre.

Aquestes proves poden constar de diverses preguntes curtes, temes, preguntes amb exercicis relacionats i problemes. La puntuació de cada qüestió, pregunta o problema s’indica a l’enunciat de l’examen.

En cas que la pandèmia de Covid-19 obligui a reduir la presencialitat les proves descrites es realitzaran de forma no presencial.

 

Avaluació única

Donat el caràcter eminentment pràctic de la assignatura no es preveu la posibilitat d’evaluació única.