Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Litigació Internacional i Comunitària

Codi de l'assignatura: 572715

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Cristina Gonzalez Beilfuss

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

13

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
 

— Capacitat d’integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

 

— Capacitat de comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— ​Saber exposar oralment i per escrit fets i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

 

Competències específiques
— Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

 

— Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i a establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment en la producció de documents, en els interrogatoris i en les proves pericials.

 

— Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional internacionals.

 

— Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar, distingir i descriure els nivells normatius nacionals, comunitaris i internacionals del dret internacional privat (DIPR).

 

— Articular les fonts normatives segons la jerarquia i altres criteris d’aplicabilitat.

 

— Saber els criteris que fan competents les autoritats judicials i altres autoritats espanyoles en les situacions privades internacionals.

 

— Distingir i explicar com s’articula aquesta competència amb la de les autoritats estrangeres en determinats àmbits.

 

— Conèixer l’articulació de les normes sobre llei aplicable i les de competència internacional d’autoritats.

 

— Saber els instruments normatius i els principis de determinació de la llei aplicable i de la cooperació internacional d’autoritats en determinats àmbits.

 

— Conèixer els tipus, els règims, els requisits i els procediments d’eficàcia de les resolucions judicials i extrajudicials estrangeres a Espanya.

 

— Conèixer els instruments normatius i els principis de l’eficàcia de les resolucions estrangeres en determinats àmbits.

 

— Conèixer l’articulació de les normes sobre eficàcia de les resolucions estrangeres amb les normes sobre llei aplicable i les de competència internacional d’autoritats.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar la informació facilitada pels clients, identificar aquella en què intervé el DIPR i, si escau, completar-la amb les dades necessàries per a l’enfocament de l’assessorament en DIPR.

 

— Identificar quina autoritat espanyola o estrangera és competent per entendre d’una pretensió referida a una situació privada internacional.

 

— Identificar la normativa de DIPR aplicable a una situació privada internacional i la seva articulació amb altres fonts normatives.

 

— Aplicar els conceptes estructurals de DIPR a situacions privades internacionals concretes, seleccionades per la seva major litigiositat i per ser les que possiblement els estudiants tractaran més en els seus primers anys d’exercici.

 

— Presentar per escrit de manera clara, ordenada, coherent i sintètica les al·legacions fàctiques i jurídiques i formular amb precisió les pretensions adreçades al jutjat.

 

— Analitzar la posició de la part contrària, identificar-ne les línies bàsiques i tenir capacitat per respondre-les, tant si es tracta de tràmits escrits com orals.

 

— Identificar la normativa de DIPR aplicable a una situació privada internacional i la seva articulació amb altres fonts normatives.

 

— Identificar quina autoritat espanyola o estrangera és competent per entendre una pretensió referida a una situació privada internacional.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Presentació i qüestions metodològiques en les normes del dret internacional privat

2

Cas de divorci i règim econòmic matrimonial

3

Cas de demanda de mesures cautelars prèvies a la demanda de divorci, custòdia i aliments

4

Cas de successions internacionals

5

Cas de contracte d’ arrendament de temporada

6

Cas d’incompliment d’un contracte de distribució o compravenda

7

Cas de danys extracontractuals

8

Cas de cooperació internacional: notificacions o obtenció de proves

9

Cas d’una declinatòria internacional

10

Cas de propietat intel·lectual

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix, essencialment, a través del mètode de cas sobre la base d’un supòsit de fet o d’un problema concret.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació per defecte en el màster d’Advocacia és l’avaluació continuada.

L’avaluació continuada comprèn:

Una activitat, que consisteix en una prova a classe amb textos normatius sobre la matèria que indiqui el docent. La prova és alliberadora de matèria i aquesta activitat representa un 50 % de la nota final. 

La prova de síntesi, que consisteix en un comentari sobre una sentència o un article doctrinal. Representa l’altre 50 % de la nota final.

La prova de reavaluació de l’avaluació continuada té les mateixes característiques que la prova de síntesi. Per poder optar a la reavaluació cal haver-se presentat a l’avaluació.

Els estudiants han d’assistir al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els alumnes que ho vulguin poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix a fer la prova de síntesi de l’avaluació continuada i respondre a 4 preguntes curtes. La prova es fa amb textos normatius.

La prova de reavaluació de l’avaluació única té aquestes mateixes característiques.

Els estudiants han d’assistir al 80 % de les classes per poder ser avaluats. Per poder fer la reavaluació cal haver-se presentat a l’avaluació.

Les  proves que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ABARCA JUNCO, A. P. (Dir); GÓMEZ JENE, M.; GUZMÁN ZAPATER, M.; HERRANZ BALLESTEROS, M.; MIRALLES SANGRO, P.-P.; PÉREZ VERA, E. Y VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, M.;  Derecho internacional privado, Madrid : UNED - Editorial (Colección Grado), 2013.

ESPLUGUES MOTA, C.; IGLESIAS BUHIGUES, J.L. Derecho internacional privado, 11a ed., Valencia : Tirant Lo Blanch, 2017.

FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.; SÁNCHEZ LORENZO, S. Derecho internacional privado, 9a ed., Madrid : Civitas, 2016. 

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., Derecho internacional privado, 4a ed., Madrid : Civitas, 2017.

VIRGÓS SORIANO, M.; GARCIMARTÍN, F.J. Derecho procesal civil internacional: litigación internacional. 2ª ed., Madrid : Civitas, 2007. 

FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.; ARENAS GARCÍA, R.; DE MIGUEL ASENSIO, P.A.; Derecho de los negocios internacionales, 5ª ed., Madrid : Iustel, 2015.

Legislació

BORRÁS, A. (Ed.) Legislación básica de Derecho internacional privado, 27ª ed., Madrid : Tecnos, 2017.