Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Test i Proves de Civil

Codi de l'assignatura: 572733

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Isidoro Gerardo Garcia Sanchez

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

21

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB6. - Capacitat d’assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. - Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Estar preparat per superar l’examen d’accés a la professió de l’advocacia, d’acord amb els models publicats oficialment pel Ministeri de Justícia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dret processal - part general

1.1. Dret processal - general

2. Dret processal

*  1. Jurisdicció i competència en l’ordre civil i mercantil

2. Les parts en el procediment civil. Capacitat, legitimació, representació i defensa

3. Els terminis processals, caducitat i prescripció

4. L’acumulació d’accions

5. Procediments: ordinari, verbal general, sobre la capacitat de les persones, matrimonial i de menors, monitori i concursal

6. Les resolucions processals: tipus i mitjans d’impugnació

7. La rebel·lia

8. L’execució provisional i definitiva de títols judicials i no judicials. Oposició a l’execució

9. Cooperació judicial civil internacional. Les relacions juridicoprivades internacionals

3. Dret civil

*  1. Contractes que tendeixen a la transmissió de la propietat. Contractes d’ús i gaudi

2. Representació en el negoci jurídic. Representació directa i indirecta. Representació voluntària i legal. El poder

3. La protecció de la propietat

4. La hipoteca i altres garanties de crèdit

5. Qüestions matrimonials. Edat i incapacitació. Testament, llegítimes i successió intestada. La partició de l’herència

6. El registre civil. Eficàcia dels assentaments. Publicitat i rectificació dels assentaments

7. Els drets civils forals i especials. El dret interregional a Espanya

4. Dret mercantil

*  1. Les societats mercantils i el seu règim fiscal. Els contractes i operacions mercantils. El registre mercantil. L’advocat mercantil: assessorament i representació de les societats mercantils

2. La protecció de la propietat intel·lectual i de la propietat industrial

3. La defensa de la competència

4. Les qüestions processals en matèria de concurs

5. Deontologia professional, organització i exercici de la professió

5.1. Principis essencials de la professió d’advocat

5.2. Drets i deures dels advocats

5.3. L’Estatut general de l’advocacia espanyola 

5.4. Els col·legis professionals d’advocats. L’organització col·legial

5.5. Les formes d’exercici de la professió: individual i col·lectiva. Relació laboral especial

5.6. Règim de previsió social dels advocats

5.7. Obligacions de l’advocat davant la Llei de protecció de dades i el blanqueig de capitals

5.8. La responsabilitat de l’advocat en l’exercici de la seva professió: civil, penal i disciplinària

5.9. L’assegurança de responsabilitat civil. La cobertura de la responsabilitat civil professional

5.10. Els honoraris: determinació i procediments de reclamació i impugnació

5.11. La comptabilitat i la fiscalitat de l’advocat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En l’assignatura es prepara el temari de la prova d’accés a l’advocacia, i es fa preferentment a partir de la pràctica de tests en línia sobre la base del programa presentat pel professorat.

La docència de l’assignatura serà virtual i en línia, amb tutories grupals en cada classe, en què s’abordaran els temes de cada matèria.

Els tests s’autocorregiran automàticament. Seguidament, se’n fan els comentaris i es resolen els dubtes que puguin plantejar, de manera participativa i interactiva.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
En l’avaluació continuada s’han de fer tots els tests obligatoris que es programen durant el curs, que són tres.

Cada test correspon a les següents parts del temari :

  • Deontologia professional, organització i exercici de la professió
  • Dret Processal (general, civil i mercantil)
  • Dret civil i dret mercantil


En cada test, una resposta correcta del test suma un punt, una resposta errònia descompta 0,33 punts i una resposta en blanc no computa.

Cada part del temari té una nota resultant de la mitjana ponderada de tots els tests obligatoris programats. El percentatge sobre el total de la nota es distribueix de la manera següent:
  • Deontologia professional, organització i exercici de la professió, 30 %
  • Dret processal (general, civil i mercantil), 30 %
  • Dret civil i dret mercantil, 20 %
  • El percentatge restant (20 %) s’aplica en funció de la qualitat del procés de resposta de les diverses preguntes dels tests.


Els test obligatoris programats que no s’hagin fet s’avaluaran amb una nota de 0.

 

Avaluació única

En l’avaluació única l’estudiant ha de fer un únic test, que té el mateix format que el de la prova oficial d’accés a la professió.

Reavaluació

La reavaluació consisteix a fer proves tipus test de la part o matèria no superada. Només s’hi poden presentar els alumnes que s’hagin presentat abans a la convocatòria ordinària i no hagin superat l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

LORCA NAVARRETE, A.M. Tratado de derecho procesal civil: parte general: el nu8evo proceso civil. Madrid, Dydinson, Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, darrera edició.

LACRUZ, J.L. ET AL. Elementos de derecho civil, vol. 2, Derecho de obligaciones, Madrid, Dykinson, darrera edició.

POZO, P. DEL; VAQUER, A.; BOSCH, E. Derecho civil de Cataluña: derechos reales. Madrid, Barcelona, Marcial Pons, darrera edició; Derecho de sucesiones. Madrid, Barcelona, Marcial Pons, darrera edició; Derecho de familia, Madrid, Barcelona, Marcial Pons, darrera edició

URÍA, R.; MENÉNDEZ, A. (dirs). Curso de derecho mercantil (2 vols), Civitas, darrera edició