Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Test i Proves de Penal

Codi de l'assignatura: 572734

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Ujala Joshi Jubert

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

A més de la bibliografia general, el professorat pot recomanar bibliografia específica per a cada examen test.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

21

 

-  Tutorització per grups

No presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

24

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB6.- Capacitat d’assolir  i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7.- Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8.- Capacitat d’integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Estar preparat per superar l’examen d’accés a la professió de l’advocacia, d’acord amb els models publicats oficialment pel Ministeri de Justícia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. MATÈRIES COMUNES A L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ DE L’ADVOCACIA

*  En aquest bloc temàtic es tracten les qüestions que afecten totes les persones que volen exercir la professió de l’advocacia

Correspon a la part comuna de l’examen

1.1. Deontologia professional, organització i exercici de la professió

1.2. Qüestions generals de l’assistència lletrada i del procés

2. MATÈRIA ESPECÍFICA PENAL

*  En aquesta part es tracten els temes de l’especialitat penal d’acord amb el programa de la prova d’accés a la professió de l’advocacia

2.1. Temes penals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Totes les sessions es faran en línia.

En les diferents sessions, l’alumnat fa proves test que simulen les de les proves d’accés a la professió. Els tests es corregeixen i es comenten en la mateixa sessió, sempre virtual.

La matèria dels diferents exàmens es comunica amb anticipació a l’alumnat.

A l’inici del curs l’alumnat disposarà d’un banc de preguntes per a l’autoavaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada a través del Campus Virtual
En l’avaluació continuada s’han de fer tots els tests avaluables. Les respostes errònies dels tests descompten 0,33 punts. Cada part del temari té una nota resultant de la mitjana ponderada de tots els tests obligatoris fets. El percentatge sobre el total de la nota es distribueix de la manera següent: 50 % a la part o temari de processal, 25 % a la part o temari de dret penal, i 25 % a deontologia.

Els tests obligatoris no que no s’hagin fet s’avaluen amb una nota de 0, qualificació que serveix per ponderar la mitjana amb la resta de tests d’aquella part.

 

Avaluació única

Avaluació única a través del Campus Virtual
En l’avaluació única l’estudiant ha de fer un únic test, que té el mateix format que el de la prova oficial d’accés a la professió.

Reavaluació a través del Campus Virtual

La reavaluació consisteix a fer proves tipus test de la part o matèria no superada. Només s’hi poden presentar els alumnes que s’hagin presentat abans a la convocatòria ordinària i no hagin superat l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Corcoy Bidasolo (dir.), Manual de Derecho Penal Parte Especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados, Tomo 1 (Actualizado con las LLOO 1/2015 y 2/2015), Ed. Tirant, Valencia, 2015.

Silva Sánchez, Lecciones de Derecho penal. Parte especial, (4ª ed.), Ed. Atelier, Barcelona, 2015.

Armenta Deu, Lecciones de Derecho procesal penal, (9ª ed), ed. Marcial Pons, Madrid, 2016.

Ramos Méndez, Enjuiciamiento Criminal. Undécima lectura constitucional, (12ª ed), Ed. Atelier, Barcelona, 2016.

Gimeno Sendra, Derecho procesal penal, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2015.

Joan J. Querlat Jiménez. Derecho penal Español. Parte Especial. Última edición.