Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Test i Proves d'Administratiu

Codi de l'assignatura: 572735

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Sergi Chimenos Minguella

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. Capacitat per assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i per enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CE1.Capacitat per adquirir i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats, per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o amb el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i a establir els fets en els diversos tipus de procediments, especialment per a la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Capacitat per adquirir i aplicar els coneixements que possibilitin integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura està dissenyada per preparar la prova d’accés a la professió d’advocat, d’acord amb l’última convocatòria del Ministeri de Justícia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari dret processal. Part general

*  13. Tutela judicial efectiva. El dret al jutge ordinari predeterminat per la llei. El dret a la defensa i a l’assistència lletrada

14. Llei de planta i demarcació judicial. L’organització judicial

15. Les ordres jurisdiccionals. Jurisdicció i competència. Extensió i límits de la jurisdicció en cada ordre jurisdiccional

16. El sistema jurisdiccional de la Unió Europea. Competències dels tribunals europeus i internacionals i assumptes que es pugin plantejar

17. Protecció dels drets fonamentals

18. Mecanismes jurídics de defensa. Estratègies per a la defensa dels drets dels clients

19. La defensa en els mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes: l’arbitratge, la mediació, la transacció, la negociació i altres

20. La bona fe, l’abús de dret i el frau de llei

21. Fets i actes processals. Actes preparatoris dels judicis. Qüestions incidentals. L’aclariment del procés. La pretensió com a objecte del procés

22. Les qüestions prejudicials

23. Assistència jurídica gratuïta

24. El torn d’ofici

25. Els efectes econòmics del procés; costes i taxes judicials. Supòsits de meritació de taxes. Criteris per a la imposició en els diferents ordres jurisdiccionals. La taxació de costes

2. Temari dret administratiu. Part específica

*   

1. Procediment administratiu

2. Tècniques d’intervenció administrativa: autoritzacions, concessions, declaració responsable i comunicació

3. Expropiació forçosa

4. Contractació pública

6. Responsabilitat administrativa

7. Exercici de la potestat sancionadora de l’Administració

8. Règim jurídic de l’estrangeria

9. Recursos administratius

10. Organització de la justícia administrativa

11. Procediment contenciós administratiu. Ordinari i especials

3. Deontologia i exercici de la professió

*  1. Principis essencials de la professió d’advocat

2. Drets i deures dels advocats

3. L’Estatut general de l’advocacia espanyola

4. Els col·legis professionals d’advocats. L’organització col·legial

5. Les formes d’exercici de la professió: individual i col·lectiva. Relació laboral especial

6. Règim de previsió social dels advocats

7. Obligacions de l’advocat davant la Llei de protecció de dades i el blanqueig de capitals

8. La responsabilitat de l’advocat en l’exercici de la professió: civil, penal i disciplinària

9. L’assegurança de responsabilitat civil. La cobertura de la responsabilitat civil professional

10. Els honoraris: determinació i procediments de reclamació i d’impugnació

11. La comptabilitat i la fiscalitat de l’advocat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència serà  virtual.

L’assignatura de Test i Proves d’Administratiu es treballa a través de tests que ha de resoldre l’alumne.

Les sessions programades, que seran virtuals, es destinaran a les tutories i a la resolució de dubtes i altres qüestions.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

— En l’avaluació continuada s’han de fer tots els tests.
— Les preguntes correctes sumen 1 punt i les respostes errònies dels tests descompten 0.33 punts.
— Cada part del temari (administratiu; processal general i deontologia) té una nota resultant de la mitjana ponderada de tots els tests obligatoris.
— El percentatge sobre el total de la nota es distribueix de la manera següent: 50 % a la part corresponent al temari de processal, 25 % a la part del temari corresponent a deontologia i 25 % a la part del temari corresponent a l’especialitat d’administratiu.
— Els tests obligatoris que no es facin s’avaluaran amb la nota de 0, qualificació que servirà per ponderar la mitjana amb la resta de tests d’aquella part.

 

Avaluació única

En l’avaluació única l’estudiant ha de respondre un únic test, que té el mateix format que el de la prova oficial d’accés a la professió.

Si la situació requereix una avaluació totalment virtual, tant en el cas d’avaluació continuada com d’avaluació única les proves corresponents es faran en un altre format, però se’n mantindrà el nombre, i la proporció establerta, en la valoració final.


Reavaluació

La reavaluació consisteix a fer proves tipus test de la part o matèria no superada. Només s’hi poden presentar els alumnes que s’hagin presentat abans a la convocatòria i no hagin superat l’assignatura. Tant a l’avaluació única com a l’avaluació continuada és obligatòria l’assistència mínima al 80 % de les classes per poder ser avaluat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

La bibliografía relativa a los temas específicos de administrativo se puede encontrar en los diversos manuales de la asignatura de derecho administrativo que cuenten con ediciones actualizadas. De entre los diversos Manuales que existen en el mercado, destacamos

 

José Esteve Pardo, Lecciones de derecho administrativo, Marcial Pons, última edición.

 

Germán Fernández Farreres, Sistema de derecho administrativo, Civitas, última edición.

 

Miguel Sánchez Morón, Derecho administrativo , Parte general, Tecnos, última edición.

 

Para los temas relativos a justicia administrativa, puede consultarse Santamaría Pastor, La ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, Iustel-Gómez Acebo-Pombo, Madrid 2010.