Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Test i Proves de Social

Codi de l'assignatura: 572736

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Maria Pilar Rivas Vallejo

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Temari oficial: vid. BOE corresponent a la convocatòria anual

Any 2020: https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18661.pdf 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/Abogados/Plantilla%20%20CATAL%C3%81N.pdf.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  Exercicis pràctics

No presencial

 

24

 

(Com a conseqüència de les normes de prevenció derivades de la pandèmia de COVID-19, s’impartirà virtualment)

Treball tutelat/dirigit

26

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Les sessions consisteixen a resoldre tests similars als de la prova estatal. Per tant, per aprofitar més l’assignatura, es recomana estudiar els blocs de matèries de cada test abans d’assistir a la classe setmanal.

Es recomana triar l’especialitat a la qual es té previst concórrer a l’examen.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB6. - Capacitat d’assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. - Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

 

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dret processal

*  1. Tutela judicial efectiva. El dret al jutge ordinari predeterminat per la llei. El dret a la defensa i a l’assistència lletrada 

2. Llei de planta i demarcació judicial. L’organització judicial 

3. Les ordres jurisdiccionals. Jurisdicció i competència. Extensió i límits de la jurisdicció a cada ordre jurisdiccional 

4. El sistema jurisdiccional de la Unió Europea. Competències dels tribunals europeus i internacionals i assumptes que es poden plantejar 

5. Protecció dels drets fonamentals 

6. Mecanismes jurídics de defensa. Estratègies per a la defensa dels drets dels clients 

7. La defensa en els mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes: l’arbitratge, la mediació, la transacció, la negociació i altres 

8. La bona fe, l’abús de dret i el frau de llei 

9. Fets i actes processals. Actes preparatoris dels judicis. Qüestions incidentals. L’aclariment del procés. La pretensió com a objecte del procés 

10. Les qüestions prejudicials 

11. Assistència jurídica gratuïta 

12. El torn d’ofici 

13. Els efectes econòmics del procés; costes i taxes judicials. Supòsits de meritació de taxes. Criteris per a la imposició en els diferents ordres jurisdiccionals. La taxació de costes

2. Dret del treball

*  1.Elements i eficàcia del contracte de treball;2.Modalitats de contracte de treball;3.Contingut del contracte de treball. Duració. Drets i deures derivats del contracte de treball. Promoció professional. Salaris. Temps del contracte de treball;4.Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball;5.Faltes i sancions. Prescripció d’infraccions i faltes;6.Drets de representació col·lectiva. Reclamacions en matèria electoral;7.La negociació col·lectiva. La vaga, els conflictes col·lectius;8.L’accident de treball i les malalties professionals. Incapacitat temporal i permanent. Invalidesa. Recàrrec de prestacions;9.Jurisdicció i competència en l’ordre jurisdiccional social;10.Las parts en el procediment laboral. Capacitat, legitimació, representació i defensa;11.L’acumulació d’accions i procediments;12.Les actuacions processals. Las resolucions processals;13.L’evitació del procés. La conciliació o mediació prèvies. Laudes arbitrals;14.La reclamació prèvia a la via judicial;15.El procés ordinari. El procés monitori;16.El procés d’acomiadament i d’impugnació de sancions. El procediment d’impugnació d’actes administratius en matèria de Seguretat Social;17.Modificació substancial de les condicions de treball i drets reconeguts legalment o convencionalment;18.Processos de conflictes col·lectius;19.Les resolucions processals: tipus i medis d’impugnació;20.L’execució provisional i definitiva de títols judicials. Oposició a l’execució

3. Deontologia i professió

3.1. Deontologia professional, organització i exercici de la professió d’advocat

El temari s’adapta a la convocatòria anual de la prova estatal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es prepara el temari de la prova d’accés, preferentment a partir de la pràctica de tests, sobre la base del programa presentat pel professorat. 

Els tests o els casos es corregeixen immediatament a la classe. Seguidament, es fan els comentaris i es resolen els dubtes que puguin plantejar, de manera participativa i interactiva.

L’assignatura s’impartirà de manera virtual a través del Campus Virtual i les funcionalitats que permet.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
En l’avaluació continuada s’han de fer tots els tests. Les respostes errònies dels tests descompten 0,33 punts. Cada part del temari té una nota resultant de la mitjana ponderada de tots els tests obligatoris fets. El percentatge sobre el total de la nota es distribueix de la manera següent: 50 % a la part o temari de processal, 25 % a la part o temari de dret del treball i 25 % a deontologia.

Els tests obligatoris que no s’hagin fet s’avaluen amb una nota de 0, qualificació que servirà per ponderar la mitjana amb la resta de tests d’aquella part.

 

Avaluació única

En l’avaluació única l’estudiant ha de fer un únic test, que té el mateix format que el la prova oficial d’accés a la professió.

Reavaluació

La reavaluació consisteix a fer proves tipus test de la part o matèria no superada. Només s’hi poden presentar els alumnes que s’hagin presentat abans a la convocatòria ordinària i no hagin superat l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Prontuario de Derecho para Abogados

Prontuario de Derecho Laboral. Dir.: Lourdes Arastey Sahún.

Autors: Arastey Sahún, M. L.-Pose Vidal, Sara M.-Rivas Vallejo, P.-Arroyo Abad, C.

  • Editorial: Universidad Católica de Ávila
  • ISBN: 978-84-15300-78-6
  • Páginas: 692
  • Fecha de la edición: 2016
  • Edición: 3ª ed.

  ÍNDICE 1. El contrato de trabajo (concepto, fuentes y contenido básico. Delimitación del contrato) 2. Las relaciones laborales especiales (definición y clases) 3. El Personal Laboral de las Administraciones 4. El Contrato de Trabajo (forma, periodo de prueba, duración y modalidades contractuales temporales) 5. Otras modalidades contractuales (contratos formativos, contrato a tiempo parcial) 6. Igualdad y no discriminación 7. Condiciones de trabajo (deberes de los trabajadores, tiempo de trabajo, clasificación profesional, salario y conciliación de la vida personal, familiar y laboral) 8. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 9. Subcontratación y sucesión de empresa 10. Extinción del contrato de trabajo de carácter individual 11. El despido colectivo (causas habilitantes, despido colectivo por fuerza mayor) 12. Participación de los Trabajadores en la Empresa 13. Libertad Sindical y Huelga 14. La negociación colectiva 15. La Seguridad Social 16. Prevención de Riesgos Laborales 17. Incapacidad Temporal y Permanente 18. Jubilación (legal, ordinaria, anticipada, parcial, flexible, forzosa y no contributiva) 19. Muerte y supervivencia 20. Prestaciones de desempleo y situación de la migración 21. Aspectos generales del proceso social 22. Cuestiones generales del proceso laboral (principios, partes del proceso, intervención del FOGASA y evitación del proceso) 23. Acumulación de acciones y proceso ordinario 24. Algunas modalidades procesales especiales 25. Los despidos individuales y colectivos 26. Los procesos colectivos 27. Tutela de Derechos Fundamentales 28. Impugnación de resoluciones y proceso de ejecución

GARCÍA NINET, J.I. (dir.), Derecho del Trabajo,Pamplona (Aranzadi).

GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. (dir.), Manual de Derecho del Trabajo, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, darrera edició

LORCA NAVARRETE, A.M. Tratado de derecho procesal civil: parte general: el nuevo proceso civil.
Madrid, Dydinson, Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, darrera edició.

MORENO CATENA, V., Introducción al Derecho Procesal, ed. Tirant lo Blanch, darrera edició

MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F., y GARCÍA MURCIA, J., Derecho del Trabajo, Madrid  (Tecnos), darrera edició

MERCADER UGUINA, J., Lecciones de Derecho del Trabajo, Valencia (ed. Tirant lo Blanch), darrera edició

MONTOYA MELGAR, A., Derecho del Trabajo, Madrid (Tecnos), darrera edició

Mètode Lexhow

http://www.lexhow.com/  Enllaç

Campuzano, Ana Belén y Alonso, María Enciso: Manual Preguntas Examen Acceso a la Abogacía 2018-2019

Ed. Francis Lefebvre, 2018

https://www.efl.es/catalogo/mementos-expertos/manual-preguntas-examen-acceso-a-la-abogacia  Enllaç

Manual Preguntas Examen Acceso a la Abogacía 2018-20179

Ed. Francis Lefebvre, 2018

Autors:

Coordinació
Ana Belén Campuzano
María Enciso Alonso-Muñumer
Autors
- María Mercedes Alberruche. 
- Manuel Álvarez-Cienfuegos González. 
- Ana Belén Campuzano. 
- PART LABORAL: Pilar Charro Baena.  
- Pablo Chico de la Cámara. 
- Antonio Corbalán Pastrana. 
- Teresa Echevarría de Rada. 
- María Enciso Alonso-Muñumer. 
- Javier Galán Ruiz. 
- Victoria García del Blanco. 
- Cintia García Sánchez. 
- Isaías González García. 
- Jesús P. Rodríguez González. 
- Antonio Serrano Acitores. 
- Belén Ureña Carazo. 
- Jaime Vegas Torres. 

Memento Acceso a la Abogacía 2019-2020

Ed. Francis Lefebvre, 2019

CRUZ VILLALÓN, J., Compendio de Derecho del Trabajo, Madrid, ed. Tecnos, darrera edició

Practicum Proceso Laboral 2019

Lex Nova, 2018

Autors: 

Miquel Àngel Falguera Baró

Verónica Ollé Sesé

Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz

M. Lourdes Arastey Sahún

Amador García Ros

Jaume González Calvet

Macarena Martínez Miranda

Sara Pose Vidal

Pilar Rivas Vallejo

Pàgina web

Examenabogacia.es 

https://www.examenabogacia.es/ejercicios-online/  Enllaç

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/acceso-profesion-abogado