Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 573240

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Merce Bernardo Vilamitjana

Departament: Facultat d'Economia i Empresa

crèdits: 10

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

230

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals

CG1. Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

CG2. Capacitat per plantejar un projecte empresarial basat en una idea original i que després se’n pugui valorar la viabilitat.


Competències bàsiques

CB6. Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències específiques

CE1. Capacitat per aplicar els principals conceptes i instruments de gestió per resoldre problemes i casos empresarials avançats relacionats amb la direcció estratègica, financera, comercial, i d’operacions i logística en empreses internacionals.

CE2. Capacitat per tenir una visió estratègica i integradora dels problemes empresarials i per afrontar-los a escala internacional.

CE3. Capacitat per analitzar i interpretar la informació econòmica i financera d’una empresa internacional amb l’objectiu de prendre decisions amb esperit crític.

CE4. Capacitat per planificar i dirigir l’organització financera i comptable d’una empresa internacional o d’un grup d’empreses d’àmbit global, per garantir-ne la rendibilitat i solvència.

CE5. Capacitat per conèixer i usar les eines i instruments del màrqueting necessaris per solucionar problemes i generar oportunitats, així com per aplicar el coneixement dels fonaments i les eines d’investigació a la solució de problemes relacionats amb la investigació de mercats i el màrqueting internacionals.

CE6. Capacitat per conèixer les heurístiques, metodologies i tècniques apropiades per a la presa de decisions en l’àmbit de les operacions d’una empresa internacional.

CE7. Capacitat per gestionar la logística internacional d’una empresa o d’un grup d’empreses amb l’objectiu d’aconseguir la gestió òptima de la cadena de subministraments.

CE8. Capacitat per gestionar persones i equips a les organitzacions internacionals amb l’objectiu de potenciar-ne la motivació i multiculturalitat.

CE9. Capacitat per analitzar les opcions, potencialitats i oportunitats presents en diverses regions de l’economia global i identificar les especificitats de cada tipus de mercat i societat, a fi d’obtenir la millor efectivitat en l’acció, en funció de la responsabilitat professional que s’exerceixi.

CE10. Capacitat per adquirir els coneixements avançats que permetin elaborar documents científics, informes especialitzats i treballs d’investigació, en què es desenvolupin i emetin judicis de valor, en els formats adequats per a la publicació o la presentació davant de possibles stakeholders o parts interessades a escala global.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius del Treball Final de Màster (TFM) fan referència tant al contingut com al format:

— Avaluació del format: exposició (capacitat per presentar un text estructurat: context, referències, exposició oral clara i breu).

— Avaluació del contingut: el TFM ha de demostrar que s’han assolit els objectius del màster, perquè en aquesta assignatura se sintetitzen totes les competències de l’ensenyament. L’estudiant pot triar entre diferents tipus de projectes: projectes de recerca, informes, plans d’empresa o projectes sobre intervenció o innovació en l’àmbit professional. S’espera que l’estudiant arribi a conclusions pròpies i mostri una capacitat de pensament crític i personal.

— L’estudiant ha d’integrar i aplicar les competències adquirides al màster d’una manera professional, creativa i innovadora, així com les competències específiques de l’assignatura, com són l’autonomia, la iniciativa o l’aplicació pràctica, entre d’altres.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Treball Final de Màster

*  D’acord amb la normativa de la Universitat de Barcelona i la Facultat d’Economia i Empresa sobre el Treball Final de Màster (TFM):

a) El TFM es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar els continguts formatius i les competències adquirides associades al màster. Més específicament, el TFM és un projecte, un treball de recerca o una memòria que implica un exercici integrador de la formació rebuda al llarg del màster. Aquest exercici comporta que l’alumnat apliqui els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències que ha adquirit d’una manera que ha d’anar lligada als objectius concrets de formació i d’exercici professional propis de cada màster.

b) El TFM s’ha de dur a terme de manera individual. Extraordinàriament, i quan la complexitat del treball ho justifiqui, es pot realitzar en grup. En aquests casos cal l’autorització del coordinador del màster i que el tutor elabori un breu informe justificatiu del TFM i la contribució individual de cada estudiant.

El procés de preparació del TFM s’explica en l’assignatura obligatòria Mètodes de Recerca en Empresa Internacional, impartida al primer semestre.

Les característiques del TFM es detallen a la guia per a l’elaboració del TFM que hi ha al Campus Virtual de l’assignatura. Cal que sigui un treball original i, per tant, qualsevol mena de plagi (és a dir, la còpia d’un text d’una altra persona sense citar-ne la font) se sancionarà.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El desenvolupament del treball no està associat amb activitats presencials a l’aula. El TFM consisteix en una obra original dins els estudis d’empresa internacional.

El TFM es fa de manera autònoma, tot i que hi ha un tutor que ha d’acceptar la supervisió i el seguiment del projecte. Les tutories són freqüents i l’alumnat ha de presentar treball de seguiment.

Al començament del curs, el Consell d’Estudis del màster estableix les característiques principals i els terminis del TFM a la guia per a l’elaboració del TFM.

L’alumnat ha de presentar diferents informes i entregues parcials del TFM durant el procés. Si aquests informes i entregues parcials no es lliuren en data establerta, el TFM queda suspès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

No hi ha la possibilitat de seguir una avaluació continuada.

 

Avaluació única

El TFM és una assignatura atípica amb només una convocatòria d’avaluació (i sense reavaluació) al juliol.

Al començament del curs, el Consell d’Estudis estableix les característiques principals, els terminis i els criteris d’avaluació del TFM a la guia per a l’elaboració del TFM. Aquesta guia també es penja al Campus Virtual.

En les dates de juliol aprovades pel Consell d’Estudis, cada estudiant ha de defensar públicament el seu projecte davant el tribunal d’avaluació, format per tres professors del màster. En el dia que s’anunciï amb antelació (consulteu l’horari i del document d’exàmens al lloc web del màster), cal enviar una versió electrònica del TFM. El lliurament definitiu ha de tenir l’acord signat del tutor. Aquests TFM es distribueixen entre els membres del tribunal d’avaluació.