Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Creació de Continguts i SEO

Codi de l'assignatura: 573793

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Jorge Franganillo Fernández

Departament: Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

12

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

28

Treball tutelat/dirigit

42.5

Aprenentatge autònom

42.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

 

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 

Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

 

Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

 

Conèixer els fonaments i les tècniques de conceptualització i modelització de llocs web i aplicacions digitals en funció del propòsit, objectius i metes d’una organització, negoci o projecte

 

Capacitat d’anàlisi de l’entorn i de la competència per a elaborar serveis i productes orientats a l’usuari

 

Capacitat de conèixer i utilitzar les aplicacions informàtiques necessàries per a crear i desenvolupar productes i serveis digitals

 

Capacitat per planificar i organitzar en equips multidisciplinaris els processos de diagnòstic, disseny i promoció de llocs web i aplicacions digitals

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer els criteris de posicionament de continguts dels cercadors d’Internet

 

Conèixer i comprendre els aspectes ètics i legals a tenir en compte en la producció, la publicació i la reutilització de contingut digital i en la recol·lecció i el tractament de dades personals.

 

Referits a habilitats, destreses

Saber produir continguts digitals i adaptar-los a les característiques de les audiències i als condicionants dels canals de difusió.

 

Aplicar estratègies d’optimització natural destinades a millorar el posicionament d’un lloc web.

 

Saber publicar, distribuir i promocionar continguts a Internet amb eficàcia i des d’una perspectiva multimèdia i multicanal.

 

Referits a actituds, valors i normes

Conèixer les obligacions legals en matèria de protecció de dades personals.

 

Conèixer i aplicar els aspectes ètics i legals de l’ús de material amb drets d’autor i d’imatges de persones, llocs o marques comercials.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Prototipatge i creació de continguts

1.1. Paradigmes de disseny de webs: frameworks, constructors i gestors de contingut

1.2. Procés de creació de continguts digitals: estratègia de contingut

1.3. Aspectes que condicionen la lectura digital

1.4. Redacció eficaç de continguts web

1.5. Anàlisi de les audiències: connectar amb els públics objectius

1.6. Pàgina d’inici, pàgines de navegació i pàgines informatives: funcions, estructura i característiques

1.7. Cerca personalitzada de Google

1.8. Fragmentació de la informació: criteris qualitatius i quantitatius

1.9. Construcció d’enllaços interns

1.10. La piràmide invertida

1.11. Escriure per a una audiència global

1.12. Disseny del text: aspectes tipogràfics

1.13. Publicació multicanal

1.14. Contingut audiovisual: aspectes tècnics i formals

1.15. Tècniques de persuasió per incrementar les conversions

2. Posicionament de continguts: optimització natural

2.1. Algorismes de rellevància: funcionament i tendències

2.2. Optimització natural (SEO): interna i externa

2.3. Factors per al posicionament

2.4. Optimització tècnica: PageSpeed Insights, GTmetrix, Screaming Frog SEO Spider, etc.

2.5. Anàlisi de la competència

2.6. Construcció d’enllaços externs

2.7. Màrqueting de continguts: generar i socialitzar continguts

2.8. Escriure per als cercadors: la intenció de cerca

2.9. Estudi de paraules clau: rellevància, estacionalitat, tendència i competitivitat

2.10. Dades estructurades: semàntica, microdades i JSON-LD

2.11. Pàgines de resultats (SERP), fragments enriquits i cerques sense clic

2.12. Supervisió de resultats: Google Search Console

2.13. Integració en mitjans socials: protocols OpenGraph i Twitter Cards

2.14. Mobile-first indexing i optimització per a mòbils

2.15. Factors negatius: black hat SEO i altres pràctiques perjudicials

3. Propietat intel·lectual i drets d’ús

3.1. Drets morals, patrimonials i connexos: LPI 2/2019 i Directiva europea 2019/790

3.2. Difusió d’imatges i dret a la pròpia imatge

3.3. Llicències: copyright i regalies, copyleft i Creative Commons

3.4. Ús legítim

3.5. Recopilació i tractament de dades personals: RGPD, LOPD i LSSI

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En el transcurs de les classes s’estableix el marc teòric de l’assignatura, es presenten nombrosos exemples reals i es realitzen activitats pràctiques. Les activitats inclouen l’anàlisi de casos, la resolució de problemes, i exercicis de creació i optimització de continguts amb l’objectiu de posar en pràctica els conceptes exposats a classe.

Aquesta metodologia pot patir modificacions en funció de l’evolució de la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació contínua consisteix en la presentació de diversos estudis de cas (15% de la nota final) i en el desenvolupament d’un projecte de lloc web, a lliurar en dues fases:

  • En la primera fase s’avalua el prototipat i disseny de continguts i la seva adequació al públic objectiu (50%).
  • A la segona s’avalua l’optimització natural dels continguts, la semàntica orientada al posicionament i la conformitat amb les condicions legals (35%).Reavaluació

A la reavaluació pot acollir l’alumnat que hagi lliurat tots els elements d’avaluació, però que hagi suspès l’assignatura. En aquest cas, de cada element suspès cal presentar una versió revisada que demostri l’adquisició de les competències no desenvolupades a l’avaluació ordinària.

Per poder accedir a la reavaluació dels actes que s’han especificat com reavaluables en el pla docent serà necessari haver obtingut una puntuació inferior a 5/10 però igual o superior a 4/10 (o equivalent).

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en les següents activitats:

  • El projecte descrit en l’avaluació contínua (70% de la nota final).
  • Una prova escrita (30%).


La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de lliurar a Secretaria, si escau, durant els vint primers dies naturals des de l’inici del semestre, o durant els vint primers dies naturals a comptar de la data en què la matrícula s’hagi fet efectiva o s’hagi ampliat, si és posterior a l’inici del semestre.


Reavaluació

A la reavaluació pot acollir l’alumnat que hagi lliurat el projecte i s’hagi presentat a la prova escrita però que hagi suspès almenys un d’aquests dos elements. En cas d’haver suspès el projecte, cal presentar una versió revisada que demostri l’adquisició de les competències no desenvolupades a l’avaluació ordinària. En cas d’haver suspès la prova escrita, cal resoldre una segona prova.

Per poder accedir a la reavaluació dels actes que s’han especificat com reavaluables en el pla docent serà necessari haver obtingut una puntuació inferior a 5/10 però igual o superior a 4/10 (o equivalent).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Blokdyk, Gerardus. Google Search Console: a complete guide. [s.l.]: 5starCooks, 2018.

Boronat, David; Pallarés, Ester. Vender más en internet: la persuabilidad o el arte de convertir usuarios en clientes. 2ª ed. Barcelona: Gestión 2000, 2012.

Clay, Bruce. Search engine optimization, all-in-one, for dummies. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015.

Krug, Steve. No me hagas pensar. 2ª ed. Madrid: Anaya, 2015.

Macià, Fernando. SEO: técnicas avanzadas. Madrid: Anaya, 2015.

Martín, Diego C. SEO, curso práctico: cómo conseguir visitas a tu web con posicionamiento en buscadores. Paracuellos de Jarama: RA-MA, 2018. ISBN 978-84-9964-727-2.

Nielsen, Jakob; Loranger, Hoa. Usabilidad: prioridad en el diseño web. Madrid: Anaya, 2007.

Redish, Janice. Letting go of the words: writing web content that works. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier; Morgan Kauffmann, 2012. 365 p. ISBN 978-0-12-385930-3.

Serrano-Cobos, Jorge. SEO: introducción a la disciplina del posicionamiento en buscadores. Barcelona: UOC, 2015. ISBN 978-84-9064-962-6.

Tovar, Rodrigo. Posicionamiento web para todos. Paracuellos de Jarama: RA-MA, 2018.

Article

Lopezosa, Carlos; Codina, Lluís; Gonzalo-Penela, Carlos. «Off-page SEO and link building: General strategies and authority transfer in the digital news media». El profesional de la información, v. 28, n. 1, 2019. <https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.07>